eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pleszew › Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Pleszewie w latach 2023 - 2024Ogłoszenie z dnia 2022-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Pleszewie w latach 2023 – 2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT PLESZEWSKI

1.3.) Oddział zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Pleszewie. Wydział Nieruchomości, Inwestycji i Rozwoju.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854808

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Poznańska 79

1.5.2.) Miejscowość: Pleszew

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-300

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 62 7429658

1.5.8.) Numer faksu: +48 62 7429665

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiatpleszewski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://powiatpleszewski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Pleszewie w latach 2023 – 2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2de25745-6fc2-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00464790

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00035614/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Pleszewie w latach 2023 –2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/956d8968-9a81-493c-8585-2430029fd03b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/; ePUAPu: dedykowanego Formularza do komunikacji dostępnego na ePUAP: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji), adres skrytki ESP na platformie ePUAP: /o2u1i99sgf/skrytka oraz przy użyciu poczty elektronicznej: adres e-mail: przetargi@powiatpleszewski.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, musi posiadać konto na ePUAP. 2. Wykonawca posiadający konto na ePUAP posiada dostęp do następujących formularzy: Formularza do komunikacji oraz Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku. 3.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal dostępnym na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz w Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Instrukcja korzystania z platformy miniPortal dostępna jest na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl – zakładka: Instrukcje – Instrukcja Użytkownika systemu miniPortal- ePUAP

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że: administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Pleszewski z siedzibą przy ul. Poznańskiej 79, 63-300 Pleszew; tel. 62 742 96 52. Inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Pleszewie jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod numerem telefonu ogólnego: 62 7429 600 lub pod adresem e-mail: iod@powiatpleszewski.pl. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Pleszewie w latach 2023 - 2024”, numer sprawy: NR.272.22.2022, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r.Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 zez m). Szczegółowe informacje zawarto w załączniku nr 9 do SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Państwu w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO oraz na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NR.272.22.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w rozumieniu art. 3 pkt 30 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (t. j. Dz.U z 2022r, poz. 896 ze zm.), na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pleszewie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek pocztowych, w tym doręczeń wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ich ewentualnych zwrotów, w obrocie krajowym i zagranicznym, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1). świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Pleszewie, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w tym doręczeń wynikających z przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz zwrotów przesyłek niedoręczonych do siedziby Starostwa Powiatowego w Pleszewie, ul. Poznańska 79, 63 – 300 Pleszew, przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. 2). odbiór przesyłek pocztowych przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z siedziby Starostwa Powiatowego w Pleszewie, ul. Poznańska 79, 63 – 300 Pleszew. 3. Przedmiot zamówienia musi być realizowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie niżej wymienionymi przepisami: 1). Ustawą z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (t. j. Dz.U z 2022 r., poz. 896 ze zm.); 2). Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej (t. j. Dz.U z 2019r., poz. 474); 3). Wiążącymi Rzeczpospolitą Polską umowami międzynarodowymi dotyczącymi świadczenia usług pocztowych oraz wiążącymi regulaminami Światowego Związku Pocztowego, w przypadku usług pocztowych w obrocie zagranicznym; 4). Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; 5). Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; 6). Innymi aktami prawnymi związanymi z realizacją usług będących przedmiotem umowy. 4. Przez przesyłki pocztowe będące przedmiotem zamówienia rozumie się: - przesyłki listowe nierejestrowane ekonomiczne i priorytetowe krajowe oraz przesyłki listowe nierejestrowane priorytetowe zagraniczne; - przesyłki listowe rejestrowane ekonomiczne i priorytetowe krajowe oraz priorytetowe zagraniczne, nadane i doręczane za pokwitowaniem lub potwierdzeniem odbioru; - paczki krajowe i zagraniczne – przesyłki rejestrowane zawierające rzeczy z uwzględnieniem podziału na przesyłki ekonomiczne i priorytetowe. 5. Szacunkowy wykaz ilości przesyłek stanowi załącznik nr 1A do SWZ – Formularz cenowy.
Określone w formularzu cenowym ilości przesyłek w ramach świadczonych usług, mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb zamawiającego, na co wykonawca wyraża zgodę. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości przesyłek w poszczególnych ich rodzajach w ramach ustalonej ogólnej wartości umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 64110000-0 - Usługi pocztowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

64112000-4 - Usługi pocztowe dotyczące listów

64113000-1 - Usługi pocztowe dotyczące paczek

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
W zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności wykonawca jest zobowiązany posiadać aktualny wpis do rejestru operatorów pocztowych prowadzony przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na wykonywanie działalności pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U z 2022r, poz. 896), w zakresie uprawniającym do wykonania zamówienia.
2. Zdolność techniczna.
W zakresie zdolności technicznej, w okresie wykonywania zamówienia wykonawca musi dysponować: a). punktami odbioru niedoręczonych pod adres przesyłek (awizowanych) znajdującymi się na terenie każdej gminy w kraju lub gminy sąsiedniej. b). minimum jedną placówką nadawczą w miejscowości, w której znajduje się siedziba zamawiającego: 63 – 300 Pleszew. Placówki pocztowe, o których mowa powyżej, muszą być czynne co najmniej 5 dni w tygodniu, we wszystkie dni robocze, z wyjątkiem sobót, a jeżeli w tygodniu przypada dzień ustawowo wolny od pracy, liczba ta może być odpowiednio niższa. Jeżeli placówka operatora znajdować się będzie w lokalu, w którym prowadzona jest inna działalność gospodarcza, placówka taka musi posiadać wyodrębnione stanowisko obsługi klientów w zakresie usług pocztowych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U z 2022r, poz. 835). 2. W celu potwierdzenia braku wykluczenia o którym mowa w pkt 1 wykonawca składa Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny wpis do rejestru operatorów pocztowych w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012r (t.j. Dz.U z 2022r, poz. 896).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. pełnomocnictwo do złożenia oferty – jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik;
2. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 3. zobowiązanie innego podmiotu, do udostępnienia zasobów - jeżeli dotyczy; 4. oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu podmiotu udostępniającego zasób oraz odpowiednio spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby– o ile dotyczy; 5. oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Uczestnicy postępowania ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez uczestników wspólnie biorących udział w postępowaniu lub przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, warunki udziału w postępowaniu wykonawcy mogą spełniać łącznie. 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 5. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Rezygnacji z podwykonawstwa lub wprowadzenie podwykonawstwa w toku umowy. 2. Zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczącej podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu – pod warunkiem, że wykonawca wykaże zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3. Zmiany cen jednostkowych spowodowane: 1). zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT).
2). zmianą cen jednostkowych za świadczenie usług pocztowych, wyłącznie po zatwierdzeniu ich przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub w sposób dopuszczony przez ustawę Prawo pocztowe; 3). obniżeniem w toku realizacji zamówienia opłat pocztowych wynikających z cennika lub Regulaminu wykonawcy, w stosunku do cen proponowanych w ofercie. 4. Zmiany ceny jednostkowej, dopuszczalne są również w następujących przypadkach, jeżeli zmiany te, będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę:1). zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonej na podstawie ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 2). zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 3). zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4. 10. 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U z 2020r., poz. 1342). 5. Zmiana ceny jednostkowej nastąpi, jeżeli strona umowy, która wnioskuje o tą zmianę, w przedstawionej kalkulacji kosztów wykonania umowy, udowodni wpływ zmian, o których mowa w ust. 4 pkt 1)-3), na koszty wykonania zadania. 6. Zmiana wysokości wynagrodzenia wykonawcy, o których mowa w ust. 3) i 4) nastąpi w formie aneksu do umowy, który obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie przepisów, na podstawie których dokonane zostaną zmiany. 7. Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym pływ na realizację przedmiotu umowy. 8. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy zamawiającego albo wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: opis zmiany, uzasadnienie zmiany, czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. 9. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez zamawiającego osobę. Protokół konieczności wymaga zatwierdzenia Kierownika zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-05 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Oferty należy przesłać na skrzynkę podawczą zamawiającego. Adres skrytki ESP na platformie ePUAP : /o2u1i99sgf/skrytka

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-05 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.