eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Remont ogrodzenia terenu Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 przy ul. Kamieńskiego w Krakowie - odcinek A-3Ogłoszenie z dnia 2023-10-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont ogrodzenia terenu Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 przy ul. Kamieńskiego w Krakowie - odcinek A-3

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Kraków

1.3.) Oddział zamawiającego: Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 im. Powstańców Śląskich w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351554353

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. Wszystkich Świętych 3-4

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-004

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: oferty@zsel1.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsel1.krakow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.zsel1.krakow.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont ogrodzenia terenu Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 przy ul. Kamieńskiego w Krakowie - odcinek A-3

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9acf3b31-5c9c-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00464728

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00246112/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Remont ogrodzenia terenu Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 przy ul. Kamieńskiego w Krakowie – odcinek A-3

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00414708

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-3/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odcinka A3 ogrodzenia wokół Zespołu Szkół Elektrycznych NR 1 w Krakowie przy ul. Kamieńskiego 49. w zakresie przedstawionym na rysunku (plik ZSENR1_ZAKRES_OGRODZENIA.pdf). W zakresie robót przewidziane jest również ułożenia chodnika z płytek betonowych wzdłuż zachodniej części ogrodzenia, na odcinku 1-1.
Przedmiotowe ogrodzenie ma być wykonane z paneli montowanych nad podwaliną betonową wg poniższych wytycznych:
-Panel ogrodzeniowy: ocynkowany, lakierowany proszkowo, pręt fi 5mm, wys. około 160cm
-Słupki: stalowe, gr. min. 1,5 mm ocynkowany, lakierowany proszkowo, rozstaw słupków około
250cm
-Podmurówka: elementy betonowe prefabrykowane, wys. około 20cm
Wysokość ogrodzenia wraz z podwaliną około 180cm (+-7cm)
Zakres robót obejmuje wykonanie wraz z robotami towarzyszącymi następujących elementów
(rysunek w załączeniu – plik ZSENR1_ZAKRES_OGRODZENIA.pdf):
1. Ogrodzenie frontowe A3 (przesunięcie w celu ogrodzenia działki 51/7 i wymiana ogrodzenia
spawanego na panelowe, teren o dużym nachyleniu)
UWAGA: Zakres ogrodzenia objęty przedmiarem i będący przedmiotem tego postępowania jest
zaznaczony na rysunku (plik ZSENR1_ZAKRES_OGRODZENIA.pdf) niebieską linią.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 130000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 272779,58 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 130000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PERFEKT Przemysław Walczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9442167397

7.3.3) Ulica: Kryspina Żeleńskiego 19

7.3.4) Miejscowość: Kryspinów

7.3.5) Kod pocztowy: 32-060

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 130000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.