eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SPECJALISTYCZNYCH SZKOLEŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI PO COVIDOWEJ DLA KADRY MEDYCZNEJ W WOJ. OPOLSKIMOgłoszenie z dnia 2022-11-29

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SPECJALISTYCZNYCH SZKOLEŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI PO COVIDOWEJ DLA KADRY MEDYCZNEJ W WOJ. OPOLSKIM

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Opolskie

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412421

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piastowska 14

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-082

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 775416357

1.5.8.) Numer faksu: 77 5416411

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@opolskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.opolskie.pl/typy-tresci/zamowienia-publiczne/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SPECJALISTYCZNYCH SZKOLEŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI PO COVIDOWEJ DLA KADRY MEDYCZNEJ W WOJ. OPOLSKIM

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c26aea2b-6f1b-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00464666

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00045499/62/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.35 KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SPECJALISTYCZNYCH SZKOLEŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI PO COVIDOWEJ DLA KADRY MEDYCZNEJ W WOJ. OPOLSKIM

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Rehabilitacja osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID-19 w województwie opolskim – projekt pilotażowy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/ https://bip.opolskie.pl/typy-tresci/zamowienia-publiczne/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w Pzp,
odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/ lub ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal lub poczty elektronicznej
zamowieniapubliczne@opolskie.pl lub poczty elektronicznej wskazanej w części „Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania
się z wykonawcami” SWZ.
Pozostałe informacje są ujęte w SWZ i dokumentach zamówienia.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. Maksymalny rozmiar zaszyfrowanych plików przesyłanych za
pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji”
wynosi 150 MB.

Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich
użyciu, zostały opisane w „Instrukcji Użytkownika systemu https://miniportal.uzp.gov.pl/” dostępnej pod adresem internetowym:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
„Instrukcja Użytkownika systemu https://miniportal.uzp.gov.pl/”.
Wykonawca akceptuje warunki korzystania z miniPortalu określone w „Instrukcji Użytkownika systemu https://miniportal.uzp.gov.pl/”
oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać jej postanowień.
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia o
zamówieniu lub oznaczeniem sprawy – nr postępowania DOA-ZP.272.42.2022.

Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, wskazanych w SWZ. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w
szczególności nie dotyczą ogłoszenia
o zamówieniu lub SWZ, a także ofert. Ofertę sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 ze zm.), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 Pzp, w szczególności w
formatach .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie
formatu pdf. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Pozostałe informacje są ujęte w SWZ i dokumentach zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): RODO (obowiązek informacyjny): RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanego dalej RODO), uprzejmie informujemy że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Opolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa
Opolskiego, z siedzibą przy ul. Piastowska 14, 45-082 Opole numer faksu: (77) 54 16 411 – Departament Organizacyjno-
Administracyjny numer telefonu: Sekretariat (77) 54 16 400, 510
email: umwo@opolskie.pl mailto:umwo@opolskie.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem email: iod@opolskie.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 ust. 1 Ustawy PZP;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w
przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art.
22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku, może zostać
Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania
nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie z
prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które
Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z
włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2; 00-193 Warszawa.
12. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków
formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu, w tym również obowiązków wynikających z rozporządzenia 2016/679,
w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane
osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13
rozporządzenia 2016/679 nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już
tymi informacjami (art. 13 ust. 4 rozporządzenia 2016/679).
13. Wykonawca jest obowiązany wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 rozporządzenia 2016/679 względem osób
fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej
jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 rozporządzenia 2016/679.
14. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne wynikające z rozporządzenia 2016/679 oraz ochrony
prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z ubieganiem się wykonawcy o
udzielenie zamówienia w postępowaniu, wykonawca składa w postępowaniu oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 2016/679. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym
wykonawca składa w ofercie.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DOA-ZP.272.42.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SPECJALISTYCZNYCH SZKOLEŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI PO COVIDOWEJ DLA KADRY MEDYCZNEJ W WOJ. OPOLSKIM.a) Przedmiotem zamówienia jest „Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń z zakresu rehabilitacji po covidowej dla kadry medycznej w woj. opolskim” w podziale na 7 grup szkoleniowych po 3 dni szkoleniowe dla każdej grupy, łącznie dla 70 osób z kadry medycznej zrekrutowanej przez Zamawiającego do projektu „Rehabilitacja osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID-19 w województwie opolskim – projekt pilotażowy”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych.
b) Przeprowadzenie 3-dniowych szkoleń z zakresu rehabilitacji po covidowej dla 70 osób z kadry medycznej w woj. opolskim zrekrutowanej przez Zamawiającego do projektu Szkolenia będą realizowane w grupach 10 - osobowych Istnieje możliwość regulacji wielkości grup od 8 do 12 osób, przy zachowaniu łącznej liczby 70 osób. Szkolenia w całości odbywają się na oddziałach klinicznych.
c) Każdorazowo 1 godzina oznacza 1 godzinę lekcyjną, czyli 45 minut.
d) Każde szkolenie będzie się odbywało w podziale na 3 dni zgodnie z OPZ.
e) Opracowanie i przygotowanie materiałów szkoleniowych – papierowy konspekt uwzględniający zapisy minimalnego wymaganego zakresu szkolenia opisanego w BLOKU V „Programu polityki Zdrowotnej w zakresie rehabilitacji osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID-19 w województwie opolskim” zwanego dalej „Programem”. Program jest dostępny do pobrania na stronie: https://rpo.opolskie.pl/wp-content/uploads/2021/12/Program-polityki-zdrowotnej.pdf.
f) Konspekt będzie zawierał szczegółowy opis treści przedstawianych przez prowadzących w trakcie szkolenia. Konspekt w formacie A4, trwale spięty, minimum 10 stron, czcionka Calibri 11.
g) Wykonawca odpowiada za opracowanie harmonogramu zawierającego numer grupy szkoleniowej, termin realizacji szkolenia, adres realizacji szkolenia oraz adres zakwaterowania i opracowanie szczegółowego programu szkolenia zawierającego numer godziny lekcyjnej, temat szkolenia, numer dnia szkoleniowego oraz zastosowaną formę zajęć na wzorze z logotypami przekazanym przez Zamawiającego w formie załącznika nr 1 do Umowy.

Uwaga:
W sprawach dotyczących merytorycznej realizacji usługi zastosowanie ma ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2022 r. poz. 168, 1733 z późn. zm.)

Opracowanie i przygotowanie materiałów szkoleniowych – papierowy konspekt uwzględniający zapisy minimalnego wymaganego zakresu szkolenia opisanego w BLOKU V „Programu polityki Zdrowotnej w zakresie rehabilitacji osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID-19 w województwie opolskim” zwanego dalej „Programem”. Program jest dostępny do pobrania na stronie: https://rpo.opolskie.pl/wp-content/uploads/2021/12/Program-polityki-zdrowotnej.pdf.
Wykonawca odpowiada za przygotowanie materiałów szkoleniowych w formie papierowej
z zachowaniem standardów dostępności (prosty język, odpowiedni kontrast tła, prosta, duża czcionka, wyrównanie do lewej, odpowiedni rodzaj papieru etc.) zgodne z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2022.

Opis przedmiotu zamówienia (Załączniki do SWZ) stanowią łącznie następujące dokumenty:
1) Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia, dokument przyjęty Uchwałą Nr 8252/2022 z dnia 14 listopada 2022r. Zarządu Województwa Opolskiego,
2) Projektowane Postanowienia umowy wraz z zał. nr 1 i zał. nr 2, dokument przyjęty Uchwałą Nr 8252/2022 z dnia 14 listopada 2022r. Zarządu Województwa Opolskiego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

80561000-4 - Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia

55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji ilościowej, polegającej na:

ZWIĘKSZENIU deklarowanej (tj. w odniesieniu do: 7 grup szkoleniowych po 3 dni szkoleniowe dla każdej grupy, łącznie dla 70 osób z kadry medycznej zrekrutowanej przez Zamawiającego do projektu „Rehabilitacja osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID-19 w województwie opolskim – projekt pilotażowy”) liczby grup szkoleniowych o 3, maksymalnie o 30 osób.
Zamawiający skorzysta z prawa opcji wskazanego powyżej, jeżeli wzrośnie liczba zrekrutowanych uczestników, co pozwoli Zamawiającemu na realizację zamówienia w szerszym zakresie. Niewykonanie przez Zamawiającego Umowy w zakresie opcji zwiększenia deklarowanej w § 1 ust. 1 liczby szkoleń, nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy – Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu;
B. ZWIĘKSZENIE zakresu zamówienia, wskazane w pkt 1 nastąpi przy zachowaniu wszystkich warunków realizacji wskazanych w Umowie wraz z załącznikami, w tym kosztu szkolenia w przeliczeniu na jednego uczestnika.
C. Zamawiający poinformuje Wykonawcę (pisemnie albo w postaci elektronicznej – opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) o każdorazowym skorzystaniu z prawa opcji (wskazując przy tym liczbę grup szkoleniowych wraz z listą osób nie później, niż na 7 dni przed dniem, w którym, zgodnie z ustalonym harmonogramem i programem szkolenia, zrealizowana zostanie minimalna gwarantowana liczba szkoleń określona harmonogramem. Harmonogram i program szkolenia stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Do kryteriów została przypisana waga określona udziałem procentowym. Zamawiający będzie oceniał oferty odpowiadające kryteriom oceny ofert, przy czym oferty w danym kryterium podlegać będą ocenie w oparciu o niżej podane zasady przyznawania punktów.

Oferta może uzyskać maksymalnie 60 pkt w kryterium cena, oraz maksymalnie 40 pkt w kryterium Skrócenie terminu realizacji zamówienia.

Ocena końcowa:
• Zamawiający dokona zaokrąglenia do drugiego miejsca po przecinku (jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa lub większa od 5 zaokrągli liczbę przyznanych punktów w górę, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza od 5 zaokrągli liczbę przyznanych punktów w dół);
• łączna liczba punktów, którą oferta może otrzymać odpowiada sumie punktów uzyskanych w kryteriach;
• za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów uzyskaną we wszystkich kryteriach oceny ofert;
• ocenie według kryteriów poddane zostaną jedynie oferty nieodrzucone.

Wszelkie informacje dot. sposobu oceny ofert znajdują sie w dziale (pkt) XVII. SWZ pt. : OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ:
I. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, iż posiada doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,
tj. zdolności technicznej lub zawodowej art.116 PZP.

A) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje) co najmniej:

- Jedno (1) szkolenie Z ZAKRESU REHABILITACJI POCOVIDOWEJ DLA KADRY MEDYCZNEJ na oddziałach klinicznych zajmujących się rehabilitacją po przebytym COVID-19.

Wykonawcę zobowiązuje się do przedłożenia: wykazu usług.

B) Zamawiający wymaga dysponowania na czas realizacji zamówienia 4 osobami prowadzącymi szkolenia (trenerzy), które będą realizowały usługę, posiadającymi następujące wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie:

- Każda osoba prowadząca szkolenia musi posiadać łącznie:
a) Minimum wykształcenie wyższe: magister fizjoterapii, wpisany do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów
b) Odbyty 1 kurs lub szkolenie z rehabilitacji po covidowej lub prowadzone wcześniej kursy lub szkolenia z rehabilitacji po covidowej (potwierdzony certyfikatem lub zaświadczeniem).
c) Doświadczenie minimum 6 miesięcy pracy z pacjentami po przebytym Covid-19

Wskazać dokumenty zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów (…): wykaz osób.

Pozostałe informacje znajdują się w SWZ i dokumentach zamówienia

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - Do oferty Wykonawca

zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (art. 125 Pzp) – zgodnie z Załącznikiem do SWZ

- (na wezwanie Zamawiającego) Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 7 oraz § 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. poz. 2415), w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału wpostępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

- Zamawiający może żądać Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania (..) w postępowaniu wskazanych przez zamawiającego.

- (na wezwanie Zamawiającego) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik do SWZ;

Pozostałe informacje znajdują się w SWZ i dokumentach zamówienia

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: e) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ


- Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. (Dz. U. z 2020r. poz. 2415) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia - Zamawiający żąda przedstawienia:

- wykazu usług wykonanych wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane,
- oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;- Załącznik do SWZ

- wykazu osób, (zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i skierowanymi do jego realizacji) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowalnymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie o dysponowaniu tymi osobami - Załącznik do SWZ.

Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków;

- Do oferty Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (art. 125 Pzp) – zgodnie z Załącznikiem do SWZ

Podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.

Pozostałe informacje znajdują się w SWZ i dokumentach zamówienia

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wszelkie wymagane do złożenia dokumenty opisano w SWZ.
Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem do SWZ.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.

W ofercie należy wskazać przede wszystkim: nazwę, adres, dane do kontaktu, w tym e-mail - Wykonawcy,
- jak również w przypadku wykonawców składających ofertę wspólną ww. dane każdego z konsorcjantów,
- a w przypadku posługiwania się zasobami pomiotu trzeciego – również dane tego podmiotu.
Ponadto w ofercie należy wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcom oraz podać (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.
Oferta stanowi oświadczenie woli Wykonawcy.
Ofertę składa się na FORMULARZU OFERTOWYM – zgodnie z Załącznikiem do SWZ.
Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XXII SWZ "INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH",
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XXII SWZ (jeżeli dotyczy);
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
4) Oferta powinna zawierać CENĘ oraz pozostałe dane do oceny oferty w kryterium oceny ofert: „SKRÓCENIE TERMINU REALIZACJI ZAMÓWIENIA” – W DNIACH, zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt. XVII. SWZ pt. „Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert”).

-Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą,
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (Załącznik do SWZ) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

Zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp w przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3 przepisu Pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – Załącznik do SWZ

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby,
przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z
oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w
jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby – Załącznik do SWZ.

Pozostałe informacje znajdują się w SWZ wraz z załącznikami i dokumentach zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (Załączniki do SWZ) . Art. 58 ust. 2 PZP - przepisy o pełnomocniku stosuje się odpowiednio.
W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp w przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3 przepisu Pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Pozostałe informacje znajdują się w SWZ i dokumentach zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy zawarte są w zał. do SWZ - Projektowane Postanowienia Umowy, w Szczególności w § 9 PPU.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem miniPortalu - poprzez Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-07 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 120 DNI.
Zgodnie z § 2 PPU – zał. do SWZ:
㤠2 Termin realizacji umowy
1. Termin realizacji umowy wynosi: ….. dni (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od daty akceptacji harmonogramu i programu szkolenia.
(…)
3. Termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 120 dni, jednak upływa nie później niż 31 maja 2023 r.”


Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę (…) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę (…), którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;


3) wykonawcę (…), którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.


Okres archiwizacji.
Okres archiwizacji dokumentacji z postępowania o udzielenie wnioskowanego zamówienia:
5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.


Pozostałe informacje znajdują się w SWZ wraz z załącznikami i dokumentach zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.