eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nieporęt › Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Nieporęt. ZADANIE I: drogi utwardzone i drogi nieutwardzone; ZADANIE II: chodniki i ścieżki rowerowe; ZADANIE III: wywóz zalegającego śniegu.Ogłoszenie z dnia 2023-10-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Nieporęt.
ZADANIE I: drogi utwardzone i drogi nieutwardzone;
ZADANIE II: chodniki i ścieżki rowerowe;
ZADANIE III: wywóz zalegającego śniegu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Nieporęt

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013270519

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 1

1.5.2.) Miejscowość: Nieporęt

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-126

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@nieporet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nieporet.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://nieporet.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Nieporęt.
ZADANIE I: drogi utwardzone i drogi nieutwardzone;
ZADANIE II: chodniki i ścieżki rowerowe;
ZADANIE III: wywóz zalegającego śniegu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0c436f06-5612-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00464641

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00026686/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.10 Zimowe utrzymanie dróg i chodników gminnch (2023r - 2024r)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00401383

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZF.271.53.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 610277,78 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

drogi utwardzone
Zakres prac: odśnieżanie jezdni dróg i likwidacja śliskości dróg poprzez posypywanie jezdni mieszanką piaskowo – solną (zawartość soli – min. 30%, materiał Wykonawcy) na całej szerokości - wykaz dróg do odśnieżania i posypywania – załącznik nr 1a do wzoru umowy.
drogi nieutwardzone
Zakres prac: odśnieżanie jezdni dróg na całej szerokości - wykaz dróg do odśnieżania – załącznik nr 1b do wzoru umowy.
Maksymalny czas zakończenia akcji zwalczania skutków zimy od momentu zgłoszenia przez zamawiającego konieczności rozpoczęcia akcji zwalczania skutków zimy: drogi utwardzone i drogi nieutwardzone – 4 godziny.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.5.) Wartość części: 539800,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

chodniki i ścieżki rowerowe
Zakres prac: odśnieżanie na całej szerokości ścieżek rowerowych, ciągów pieszych (chodników) i likwidacja śliskości poprzez posypywanie ścieżki rowerowej i chodnika mieszanką piaskowo – solną (zawartość soli – min. 5%, materiał Wykonawcy) na całej szerokości -wykaz ciągów do odśnieżania– załącznik nr 1c do wzoru umowy.
Maksymalny czas zakończenia akcji zwalczania skutków zimy od momentu zgłoszenia przez zamawiającego konieczności rozpoczęcia akcji zwalczania skutków zimy: chodniki i ścieżki rowerowe – 6 godzin.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.5.5.) Wartość części: 59722,22 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

wywóz zalegającego śniegu
Zakres prac: wywóz zalegającego śniegu z dróg gminnych, parkingów, przystanków autobusowych i na osiedlach mieszkaniowych.
Maksymalny czas zakończenia akcji zwalczania skutków zimy od momentu zgłoszenia przez zamawiającego konieczności rozpoczęcia akcji zwalczania skutków zimy. : wywóz zalegającego śniegu w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

4.5.3.) Główny kod CPV: 90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.5.5.) Wartość części: 5555,56 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 540000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 540000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 540000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ROBSON Robert CHymkowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1250560893

7.3.4) Miejscowość: Arciechów

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 540000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-04-30

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 64500,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 64500,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 64500,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Utrzymania i urządzania zieleni NATURA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7161317792

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 64500,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-04-30

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Roboty ziemno budowlane Janusz Mróz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5361142333

7.3.4) Miejscowość: Legionowo

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-04-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.