eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nieporęt › Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Nieporęt. ZADANIE I: drogi utwardzone i drogi nieutwardzone; ZADANIE II: chodniki i ścieżki rowerowe; ZADANIE III: wywóz zalegającego śniegu.Ogłoszenie z dnia 2023-09-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Nieporęt.
ZADANIE I: drogi utwardzone i drogi nieutwardzone;
ZADANIE II: chodniki i ścieżki rowerowe;
ZADANIE III: wywóz zalegającego śniegu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Nieporęt

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013270519

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 1

1.5.2.) Miejscowość: Nieporęt

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-126

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@nieporet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nieporet.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Nieporęt.
ZADANIE I: drogi utwardzone i drogi nieutwardzone;
ZADANIE II: chodniki i ścieżki rowerowe;
ZADANIE III: wywóz zalegającego śniegu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0c436f06-5612-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00401383

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00026686/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.10 Zimowe utrzymanie dróg i chodników gminnch (2023r - 2024r)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://nieporet.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://nieporet.ezamawiajacy.pl zwanej dalej Platformą w zakładce „Korespondencja” oraz poczty elektronicznej: urzad@nieporet.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi założyć darmowe konto na Platformie zakupowej. Złożenie oferty w postępowaniu wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Gminy Nieporęt: https://nieporet.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZF.271.53.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

drogi utwardzone
Zakres prac: odśnieżanie jezdni dróg i likwidacja śliskości dróg poprzez posypywanie jezdni mieszanką piaskowo – solną (zawartość soli – min. 30%, materiał Wykonawcy) na całej szerokości - wykaz dróg do odśnieżania i posypywania – załącznik nr 1a do wzoru umowy.
drogi nieutwardzone
Zakres prac: odśnieżanie jezdni dróg na całej szerokości - wykaz dróg do odśnieżania – załącznik nr 1b do wzoru umowy.
Maksymalny czas zakończenia akcji zwalczania skutków zimy od momentu zgłoszenia przez zamawiającego konieczności rozpoczęcia akcji zwalczania skutków zimy: drogi utwardzone i drogi nieutwardzone – 4 godziny.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

powtórzeniu tego samego zamówienia

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane powtórzeniu tego samego zamówienia

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: C2- cena odśnieżania (płużenia) z jednoczesnym posypywaniem brutto za 1km drogi gminnej utwardzonej mieszanką piaskowo - solną, o zawartości soli nie mniej niż 30% na całej szerokości jezdni,

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: C3- cena posypywania brutto za 1km drogi gminnej utwardzonej mieszanką piaskowo - solną, o zawartości soli nie mniej niż 30% na całej szerokości jezdni,

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji tj. przystąpienia do akcji usuwania skutków zimy(min. 30 min., max. 2 godz.) od otrzymania zgłoszenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

chodniki i ścieżki rowerowe
Zakres prac: odśnieżanie na całej szerokości ścieżek rowerowych, ciągów pieszych (chodników) i likwidacja śliskości poprzez posypywanie ścieżki rowerowej i chodnika mieszanką piaskowo – solną (zawartość soli – min. 5%, materiał Wykonawcy) na całej szerokości -wykaz ciągów do odśnieżania– załącznik nr 1c do wzoru umowy.
Maksymalny czas zakończenia akcji zwalczania skutków zimy od momentu zgłoszenia przez zamawiającego konieczności rozpoczęcia akcji zwalczania skutków zimy: chodniki i ścieżki rowerowe – 6 godzin.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

polegające na powtórzeniu tego samego zamówienia

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane polegające na powtórzeniu tego samego zamówienia

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: C2- cena odśnieżania z jednoczesnym posypywaniem brutto za 1mb ścieżki rowerowej i chodnika mieszanką piaskowo - solną, o zawartości soli nie mniej niż 5% na całej szerokości chodnika,

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: C3- cena posypywania brutto za 1mb ścieżki rowerowej i chodnika mieszanką piaskowo - solną, o zawartości soli nie mniej niż 5% na całej szerokości chodnika

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji tj. przystąpienia do akcji usuwania skutków zimy(min. 30 min., max. 2 godz.) od otrzymania zgłoszenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

wywóz zalegającego śniegu
Zakres prac: wywóz zalegającego śniegu z dróg gminnych, parkingów, przystanków autobusowych i na osiedlach mieszkaniowych.
Maksymalny czas zakończenia akcji zwalczania skutków zimy od momentu zgłoszenia przez zamawiającego konieczności rozpoczęcia akcji zwalczania skutków zimy. : wywóz zalegającego śniegu w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

4.2.6.) Główny kod CPV: 90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

powtórzeniu tego samego zamówienia

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane powtórzeniu tego samego zamówienia

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji przystąpienia do akcji usuwania skutków zimy (min. 1 godz., max. 3 godz.)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.:
Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wymagane tylko w przypadku zadania nr I i II.
4) zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

ZADANIE I
1) Wykonawca musi wykazać się, że w ciągu ostatnich 3 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej jedno podobne zamówienie.
2) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:
 3 nośniki samochodowe z pługiem sterowanym hydraulicznie i zamontowanym urządzeniem do zwalczania śliskości.
 3 ciągniki rolnicze (z napędem na dwie osie) z podwieszanym pługiem hydraulicznym i zamontowanym lub doczepianym urządzeniem do zwalczania śliskości.


ZADANIE II
1) Wykonawca musi wykazać się, że w ciągu ostatnich 3 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej jedno podobne zamówienie.
2) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
 min. 3 ciągniki typu lekkiego lub inne pojazdy, o rozstawie kół max 1,5 m, z pługami do odśnieżania typu lekkiego o szerokości roboczej do 1,5 m z możliwością zamontowania lub podczepienia urządzenia do zwalczania śliskości.
ZADANIE III
1) Wykonawca musi wykazać się, że w ciągu ostatnich 3 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej jedno podobne zamówienie.
2) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:
 2 ładowarki lub koparko-ładowarki,
 2 samochody ciężarowe o ładowności min. 12 t.
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może polegać na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118–123 ustawy Pzp. Podmiot trzeci, na potencjał, którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Przesłanki zmiany umowy określone zostały w umowie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://nieporet.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-26 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.