eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kostrzyn › "Świadczenie usług weterynaryjnych nad zwierzętami przebywającymi w Schronisku dla Zwierząt w Skałowie" powtórneOgłoszenie z dnia 2022-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Świadczenie usług weterynaryjnych nad zwierzętami przebywającymi
w Schronisku dla Zwierząt w Skałowie” powtórne

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

1.3.) Oddział zamawiającego: Związek Międzygminny "Schronisko dla Zwierząt"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 301560648

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warzywna 25

1.5.2.) Miejscowość: Kostrzyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-025

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zwiazek.miedzygminny.schronisko@op.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: schronisko-skalowo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

ochrona zdrowia zwierząt schroniska

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Świadczenie usług weterynaryjnych nad zwierzętami przebywającymi
w Schronisku dla Zwierząt w Skałowie” powtórne

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ed73ac2c-6fc3-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00464344

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00445479/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 „Świadczenie usług weterynaryjnych nad zwierzętami przebywającymi w Schronisku dla Zwierząt w Skałowie”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/62dbf180-e899-4769-bff4-180a735410ac

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Sposób komunikowania się
Zamawiającego z Wykonawcami w postępowaniu (nie dotyczy składania ofert!):
1) komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal, za pośrednictwem dedykowanego
formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. Zamawiający może również
komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej na adres email:
zamowienia@kostrzyn.wlkp.pl.
2) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń (inne niż dołączane do oferty)
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do
komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza możliwość składania dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń (innych niż
dołączane do oferty) za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: zamowienia@kostrzyn.wlkp.pl.
3) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” oraz „Formularz do komunikacji”.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu,
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal dostępnym pod
adresemhttps://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji
publicznej (ePUAP).
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z
miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego
regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” oraz „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB. Przy komunikacji drogą mailową wielkość pliku wynosi
maksymalnie 500 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozdziałem XXVIII SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z rozdziałem XXVIII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 271.1.2.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Związek Międzygminny „Schronisko dla Zwierząt” zleca wykonanie zamówienia polegającego na świadczeniu usług
weterynaryjnych dla Zamawiającego w Schronisku dla Zwierząt w Skałowie.
Wykaz zabiegów objętych zamówieniem wraz z szacunkową ilością interwencji/usług weterynaryjnych (ustalona na
podstawie lat ubiegłych):
 obsługa weterynaryjna - przewidywana miesięczna ilość zwierząt/ zabiegów: ok. 230 zwierząt
 zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń nagłych – szacowana ilość wezwań w niezwłocznych
przypadkach ok. 10 miesięcznie.
 wstępne badanie kliniczne - przewidywana miesięczna ilość zwierząt/ zabiegów: ok. 70 miesięcznie.
 profilaktyka i leczenie chorych zwierząt:
• odrobaczanie - przewidywana miesięczna ilość zwierząt/ zabiegów: ok. 70 miesięcznie
• zabezpieczenie przeciw pasożytom wewnętrznym i zewnętrznym - przewidywana miesięczna ilość zwierząt/ zabiegów: ok
70 miesięcznie.
• odpchlenie - przewidywana miesięczna ilość zwierząt/ zabiegów: ok. 70 miesięcznie
• przeprowadzenie kompleksowego szczepienia (stosownie do wieku) - przewidywana miesięczna ilość zwierząt/ zabiegów:
ok. 50 miesięcznie
• szczepienie przeciw wściekliźnie - przewidywana miesięczna ilość zwierząt/ zabiegów: ok. 50 miesięcznie
• dwukrotne szczepienie przeciwwirusowe szczeniaków – przewidywana miesięczna ilość zwierząt/ zabiegów: ok. 5
miesięcznie
• Szczepienie profilaktyczne - przewidywana miesięczna ilość zwierząt/ zabiegów: ok. 50 miesięcznie
• zapewnienie niezbędnej opieki zwierzętom po wykonanym zabiegu - przewidywana miesięczna ilość zwierząt/ zabiegów:
ok. 20 miesięcznie
 badanie i ocena kondycji nowoprzyjętych psów - przy limicie odłowionych bezdomnych zwierząt ok. 70 miesięcznie.;
 elektroniczne znakowanie zwierząt oraz wprowadzanie danych do ewidencji - przewidywana miesięczna ilość zwierząt/
zabiegów: ok. 50 miesięcznie
 wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji - przewidywana miesięczna ilość zwierząt/ zabiegów: ok. 20 miesięcznie
 operacje chirurgiczne:
• Zabieg chirurgiczny mały - przewidywana miesięczna ilość zwierząt/ zabiegów: ok. 5 miesięcznie
• Zabieg chirurgiczny duży- przewidywana miesięczna ilość zwierząt/ zabiegów: ok. 5 miesięcznie
 w szczególnie uzasadnionych przypadkach eutanazja - przewidywana miesięczna ilość zwierząt/ zabiegów: ok. 4
miesięcznie
 usypianie ślepych miotów - przewidywana miesięczna ilość zwierząt/ zabiegów: ok. 1 miesięcznie
 profilaktyka dietetyczna - przewidywana miesięczna ilość zwierząt/ zabiegów: ok. 1 miesięcznie
 w wyjątkowych sytuacjach udział w odławianiu zwierząt - przewidywana miesięczna ilość interwencji 0 szt.
 nadzór weterynaryjny i sanitarny nad schroniskiem,
 udział w kontrolach schroniska,
 wykonywanie innych zabiegów weterynaryjnych, w zależności od potrzeb.
• opróżnianie gruczołów przyodbytniczych - przewidywana miesięczna ilość zwierząt/ zabiegów ok. 10 miesięcznie;
• wykonanie badania krwi: morfologia, rozmaz, biochemia przewidywana miesięczna ilość zwierząt/ zabiegów ok. 40
miesięcznie;
• badanie ogólne moczu - przewidywana miesięczna ilość zwierząt/ zabiegów ok. 20 miesięcznie;
• badanie pasożytnicze kału - przewidywana miesięczna ilość zwierząt/ zabiegów: ok. 15 miesięcznie;
• wykonanie zdjęcia RTG - przewidywana miesięczna ilość zwierząt/ zabiegów: ok. 5 miesięcznie;
• wykonanie badania USG - przewidywana miesięczna ilość zwierząt/ zabiegów: ok. 10 miesięcznie
• usuwanie kamienia nazębnego i ekstrakcja zębów - przewidywana miesięczna ilość zwierząt/ zabiegów: ok. 3 miesięcznie;
• opracowanie ran, ropni, przetok- przewidywana miesięczna ilość zwierząt/ zabiegów: ok. 5 miesięcznie;
• Czyszczenie uszu, Obcięcie pazurów
 całodobowy kontakt telefoniczny
Uwaga: Zamawiający zastrzega, że ilość interwencji/usług weterynaryjnych jest wielkością szacunkową i może ulec zmianie.
Zmniejszenie bądź zwiększenie ilości interwencji/usług weterynaryjnych nie może być podstawą do zmiany ceny w złożonej
ofercie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
2.1. W zakresie realizacji przepisów o prowadzeniu schronisk dla bezdomnych zwierząt:
1) Zapewnienie fachowej pomocy lekarsko – weterynaryjnej zwierzętom przybyłym
i przebywającym w Schronisku, a w szczególności:
a) badanie stanu zdrowia zwierząt i wydawanie stosownych zaświadczeń o stanie zdrowia zwierząt,
b) rozpoznawanie, zapobieganie i leczenie chorób zwierząt,
c) wykonywanie zabiegów chirurgicznych w tym sterylizacji i kastracji,
d) udzielanie porad i konsultacji,
e) wystawianie recept weterynaryjnych,
f) wydawanie opinii i orzeczeń lekarsko-weterynaryjnych.
2) Współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Poznaniu.
3) Prowadzenie dokumentacji weterynaryjnej, w szczególności:
a) wprowadzanie wykonanych wszelkich czynności weterynaryjnych do programu Klinika XP,
b) książki kontroli środków odurzających i substancji psychotropowych,
c) dokumentacji obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi,
d) sprawozdań, wyników badań, orzeczeń i zaświadczeń lekarsko – weterynaryjnych, korespondencji służbowej.
4) Nadzór nad warunkami bytowymi i zoohigienicznymi zwierząt przebywających
w Schronisku, w szczególności:
a) współudział w opracowaniu wewnętrznej instrukcji dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji i jej przestrzeganie,
b) współudział w opracowaniu programu profilaktyki w zakresie zwalczania chorób zakaźnych i jego realizacja,
c) współudział w opracowaniu programu żywienia zwierząt i jego realizacja,
d) współudział w opracowaniu programu szczepień ochronnych i jego realizacja.
5) Skrupulatne prowadzenie dokumentacji, w tym szczególnie:
a) dziennej, tygodniowej ewidencji leków i materiałów medycznych oraz ich miesięcznych zestawień,
b) książki klinicznej leczonych zwierząt w programie Klinika XP,
c) rejestru zwierząt sterylizowanych,
d) rejestru uśpień i upadków psów i kotów,
e) rejestru uśpień ślepych miotów,
f) rejestru szczepień przeciwko wściekliźnie dla psów i odrębnego dla kotów.
6) Współudział w przygotowywaniu opisu przedmiotu zamówienia tj. leków, środków medycznych, narzędzi zgodnie z
ustawą Prawo Zamówień Publicznych w ramach potrzeb gabinetu weterynaryjnego.
2.2. W zakresie realizacji przepisów o ochronie zwierząt:
1) Ścisły nadzór nad przestrzeganiem i realizacją zapisów dotyczących eutanazji zwierząt,
w szczególności nad:
a) typowaniem i orzekaniem lekarsko-weterynaryjnym zwierząt przeznaczonych do eutanazji,
b) humanitarnym przeprowadzaniem eutanazji z konieczną premedykacją.
2.3. W zakresie realizacji przepisów o ochronie danych osobowych, dbanie o bezpieczeństwo powierzonych do
przetwarzania, archiwizowania lub przechowywania danych, zgodnie
z obowiązującymi przepisami, poprzez:
1) ochronę danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych,
2) ochronę danych przed przypadkowym lub nieumyślnym zniszczeniem, utratą lub modyfikacją,
3) ochronę nośników magnetycznych i wydruków komputerowych,
4) gromadzenie i archiwizowanie danych,
5) prowadzenie rejestrów przewidzianych w Regulaminie Schroniska,
6) generowanie zestawień i wydruków.
Zabrania się pod rygorem odpowiedzialności służbowej i karnej ujawniać dane – w tym dane osobowe zawarte w
obsługiwanych systemach i dokumentacji.
2.4. W przypadku zdarzeń nagłych Wykonawca jest zobowiązany zapewnić całodobową opiekę weterynaryjną także w dni
ustawowo wolne od pracy, a czas reakcji od momentu zgłoszenia do przyjazdu nie może przekroczyć 60 minut
2.5. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi opieki weterynaryjnej, w dni robocze
w godzinach 9.00 – 11.00 oraz dodatkowo w ilości godzin ustalonej zależnie od aktualnego zapotrzebowania
Zamawiającego.
2.6. Wykonawca zobowiązany jest do zakupu niezbędnych leków w imieniu Zamawiającego, za jego zgodą i na koszt
Zamawiającego.
2.7. Zamawiający informuje, że stan zwierząt na dzień 01.01.2023 będzie wynosił około 150 psów i 80 kotów i będzie ulegał
wahaniom ilościowym w ciągu roku.
2.8. Zamawiający oddaje w celu realizacji zamówienia pomieszczenia z przeznaczeniem na świadczenie usług
weterynaryjnych, mieszczące się w budynku głównym Schroniska dla Zwierząt w Skałowie, o łącznej powierzchni 36,3 m
kw. ( gabinet zabiegowy – 23,5 m kw., pomieszczenie na leki – 5,8 m kw., pomieszczenia socjalne 7,0 m kw.). Dopuszcza
się korzystanie z niektórych czynności weterynaryjnych w przychodni wykonawcy.
3. Badania/usługi weterynaryjne, które będą konieczne do wykonania w celu zapewnienia właściwej opieki medycznej nad
zwierzętami przebywającymi w schronisku, a które nie zostały wymienione powyżej, a Zamawiający działając z należytą
starannością nie był
w stanie przewidzieć ich w niniejszym zamówieniu, będą rozliczane na podstawie cennika usług Wykonawcy. Wykonawca
przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu cennik realizowanych przez siebie usług nie wymienionych powyżej.
Ceny wymienione
w cenniku będą stałe i będą obowiązywać przez cały okres umowy i zostaną zrealizowane
w ramach prawa opcji.
4. Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z:
1) ustawą z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt
2) ustawą z dnia 11.03.2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
3) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23.06.2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań
weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt
4) ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85200000-1 - Usługi weterynaryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przy świadczeniu usługi będącej przedmiotem zamówienia przewiduje zastosowanie prawa opcji, o którym
mowa w art. 441 ust 1 ustawy Pzp (dot. dodatkowych usług weterynaryjnych):
1) Realizacja prawa opcji polegać będzie na zwiększeniu lub zmniejszeniu ilości usług weterynaryjnych w ramach
dodatkowych usług weterynaryjnych do 30% wartości zamówienia podstawowego za dodatkowe usługi weterynaryjne.
2) Realizacja prawa opcji polegać będzie na zwiększeniu/zmniejszeniu ilości usług przewidzianych w Formularzu oferty dla
zamówienia podstawowego, w terminie określonym w umowie oraz/lub na wykonaniu dodatkowych badań/usług
weterynaryjnych, które będą konieczne do wykonania w celu zapewnienia właściwej opieki medycznej nad zwierzętami
przebywającymi w schronisku, a które nie zostały wymienione w formularzu ofertowym,
a Zamawiający działając z należytą starannością nie był w stanie przewidzieć ich w niniejszym zamówieniu, o których w
rozdz. IV ust. 3 SWZ.
3) Zamawiający skorzysta z prawa opcji wyłącznie w przypadku gdy będzie to wynikać
z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
4) Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji
zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega również, że ceny jednostkowe objęte opcją będą identyczne, jak w
ofercie wykonawcy złożonej w niniejszym postępowaniu lub/i cenniku dołączonym przed wykonaniem zamówienia przez
Wykonawcę.
5) Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać
w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego
z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
6) Zamówienie podstawowe jest zamówieniem bezwarunkowym. Zamawiający zamierzając realizować prawo opcji jest
zobowiązany do pisemnego powiadomienia Wykonawcy ze wskazaniem terminu rozpoczęcia opcji i będzie to
równoznaczne ze złożeniem oświadczenia
o skorzystaniu z opcji w zakresie określonym w umowie oraz zgodnie z pismem.
7) Z prawa opcji Zamawiający może skorzystać w przypadku wyczerpania ilości usług objętych zamówieniem
podstawowym, w poszczególnych pozycjach Formularza oferty, w tym również w sytuacji wyczerpania kwoty maksymalnej
umowy, przeznaczonej na zrealizowanie zamówienia podstawowego. Dodatkowo Zamawiający może skorzystać z prawa
opcji w przypadku wskazanym w rozdz. IV ust. 3 SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający
przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień z wolnej ręki,
o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp o wartości nie większej niż 25% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia
te polegać będą na powtórzeniu podobnych usług, które objęte były zamówieniem podstawowym, przy zastosowaniu stawek, cen
jednostkowych – zgodnie ze złożoną ofertą w postępowaniu na zadanie podstawowe, a w przypadku ich braku na podstawie
indywidualnych negocjacji. Zamówienia zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba i możliwość
rozszerzenia zamówienia podstawowego oraz zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Wysokość wynagrodzenia
zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług zostanie ustalona na podstawie cen jednostkowych z przedłożonego
przez Wykonawcę Formularza ofertowego w ww. postępowaniu. Warunki, na jakich będą udzielone ww. zamówienia, będą
odpowiadały warunkom określonym w dokumentacji niniejszego postępowania, przez co w szczególności należy rozumieć warunki
realizacji usług szczegółowo opisane w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.
Zamawiający uwzględnił całkowitą wartość tego zamówienia przy obliczaniu wartości niniejszego zamówienia publicznego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z rozdziałem XXI SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób (D)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dojazdu w sytuacjach nagłych (H)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki, o których mowa
w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z
opisem zamieszczonym poniżej oraz niepodlegający wykluczeniu
z powodu okoliczności o których mowa w rozdziale V SWZ.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że posiada:
 aktualny wpis do ewidencji Zakładów Leczniczych dla Zwierząt, prowadzonej przez właściwą Radę Lekarsko –
Weterynaryjną, zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r.
o zakładach leczniczych dla zwierząt.
Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w pkt.
2 ppkt. 2) niniejszego rozdziału SWZ, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i
zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:
a) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia tj. wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje
z należytą starannością co najmniej:
 jedną usługę polegającą na opiece weterynaryjnej nad zwierzętami, na kwotę minimalną w wysokości 50.000,00 zł brutto.
Przez opiekę weterynaryjną rozumie się profilaktykę, diagnostykę lub leczenie zwierząt wykonywane ręcznie lub przy
pomocy aparatury, narzędzi.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w Wykazie zrealizowanych usług (załącznik nr 7 do SWZ),
wykaże, że w wymaganym okresie - w ramach jednej umowy: zrealizował lub aktualnie realizuje, co najmniej jedno
zamówienie dotyczące opieki weterynaryjnej nad zwierzętami w zakresie zgodnym lub szerszym od zakresu
przedmiotowego zamówienia oraz załączy do niego dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są
wykonywane w sposób należyty.
UWAGA:
Zgodnie z art. 117 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający zastrzega, że W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, niniejszy warunek nie podlega zsumowaniu, co oznacza, że jeden z wykonawców musi wykazać się
całym wymaganym doświadczeniem (warunek nie będzie spełniony, jeśli wszyscy Wykonawcy w sumie wykazali się
wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich samodzielnie nie wykazał się całym wymaganym doświadczeniem).
b) W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
c) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć
w wykonaniu zamówienia:
 wykonawca winien wykazać się dysponowaniem osobą, która będzie uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza weterynarii zgodnie z ustawą z dnia
21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (wg zał. nr 6 do SWZ).
3. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej dotyczący wykonanych usług musi być
spełniony:
 przez Wykonawcę samodzielnie; lub
 przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę) samodzielnie;
 w przypadku Wykonawców występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z Wykonawców występujących
wspólnie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z Rozdziałem IX
ust. 12 pkt. 1 SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z Rozdziałem IX ust. 12 pkt. 2 SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych w niniejszym postępowaniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj, zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określone zostały w załączniku nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-07 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: system miniPortal pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-07 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.