eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ropczyce › Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego w ramach projektu grantowego Cyfrowy PowiatOgłoszenie z dnia 2022-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego w ramach projektu grantowego Cyfrowy Powiat

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581436

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Konopnickiej 5

1.5.2.) Miejscowość: Ropczyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 17/2228900

1.5.8.) Numer faksu: 17/2228571

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@spropczyce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spropczyce.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego w ramach projektu grantowego Cyfrowy Powiat

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ee939c0a-6fb8-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00464018

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00014699/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego w ramach projektu grantowego Cyfrowy Powiat

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odproności na zagrożenia, dotyczącej realizacji projektu grantowego Cyfrowy Powiat

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pzp.spropczyce.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pzp.spropczyce.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: Platformy Zamówień Publicznych ZETOPZP: https://pzp.spropczyce.pl i poczty elektronicznej: przetargi@spropczyce.pl - którą należy traktować wyłącznie jako tzw. „awaryjną”, w przypadku problemów technicznych.
b) Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
c) Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego jest: Tomasz Totoń – tel. 17/2228902.
d) Instrukcja Użytkownika - korzystania z Platformy Zamówień Publicznych ZETOPZP znajduje się na Portalu, w zakładce „Pomoc”.
e) Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta w Platformie Zamówień Publicznych ZETOPZP, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://pzp.spropczyce.pl oraz uznaje go za wiążący.
f) Ogólne zasady korzystania z Platformy:
(1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://pzp.spropczyce.pl/#/authentication/login
(2) Wykonawca aby przystąpić do postępowania musi założyć konto na Platformie https://pzp.spropczyce.pl/#/authentication/register gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, otrzymuje link aktywacyjny a następnie ustanawia hasło;
(3) Proces rejestracji Wykonawcy jest w pełni automatyczny, po zarejestrowaniu należy podać dane firmy, którą osoba zakładająca konto reprezentuje.
g) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i powiadomień mailowych.
h) Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1320) w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (dalej jako "Rozporządzenie") określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 10 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa najlepiej najnowszej dostępnej wersji obsługująca TLS 1.2 z wyjątkiem Internet Explorer;
d) Włączona obsługa JavaScript;
e) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.;
f) podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę.
i) Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 powołanego powyżej Rozporządzenia określa:
- dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar, .7zip, .jpg, .jpeg, .png, .txt, .tiff, .xades, .sig
- informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: - plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zamówień Publicznych ZETOPZP i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu platformy Microsoft Azure, który jest synchronizowany ze znacznikiem czasu UTC. Szczegółowy opis komunikacji w Rozdziale XVIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z siedzibą w Ropczycach, ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym jest Pani Dorota Siorek, kontakt- adres e-mail: rodo@spropczyce.pl , w Starostwo Powiatowe w Ropczycach, ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce;
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – Dostawy – Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego w ramach projektu grantowego CYFROWY POWIAT – Numer postępowania: WI.271.1.2.2022 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, zawarciem, realizacją oraz egzekucją umowy;
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), dalej „ustawa Pzp”;
5) wszelkie dane powierzone przez wykonawcę będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 ze zm.),
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WI.272.1.2.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego i serwerowego, świadczenie usług szkoleniowych z zakresu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowy powiat” projekt realizowany przez Powiat Ropczycko - Sędziszowski stanowiący załącznik nr 3 do umowy o powierzenie grantu o numerze 5353/P/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotyczącej realizacji projektu grantowego ,,Cyfrowy Powiat”

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) został przedstawiony w dokumentach stanowiących Załącznik Nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48820000-2 - Serwery

30213100-6 - Komputery przenośne

31682530-4 - Awaryjne urządzenia energetyczne

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

80550000-4 - Usługi szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 160 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryterium ceny w sposób następujący:
1) w tym kryterium ocenie podlega cena oferty brutto, wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym za całość przedmiotu zamówienia;
2) maksymalna ilość punktów, które może zdobyć Wykonawca w tym kryterium to 60;
3) ocenę 60 pkt otrzyma oferta z najniższą ceną brutto;
4) pozostałe oferty z wyższymi cenami zostaną ocenione wg wzoru:

Pobc. = (Cno/Cob) x 100 x 60% gdzie:
Pobc. – liczba punktów oferty badanej w kryterium cena,
Cno – najniższa cena oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
Cob – cena oferty badanej.
5) punkty zostaną przyznane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium wydłużenie okresu gwarancji na oferowane urządzenia (G) w sposób następujący:
1) w tym kryterium ocenie podlega wydłużenie okresu gwarancji powyżej 12 miesięcy dla poniższych pozycji:

Lp. Opis pozycji Długość gwarancji (minimum) [m-ce]
1. Przełącznik sieci LAN Core 12
(kryterium oceny ofert)
2. Przełącznik sieci LAN IDF dostępowy - typ I (24 porty) 12
(kryterium oceny ofert)
3. Przełącznik sieci LAN IDF dostępowy - typ II (48 porty) 12
(kryterium oceny ofert)
4. Centralny UPS 12
(kryterium oceny ofert)
5. Rozbudowa firewall - Moduł 10G 12
(kryterium oceny ofert)
6. Moduły 10G - SFP+ 12
(kryterium oceny ofert)
7. Monitoring serwerowni 12
(kryterium oceny ofert)
8. Oprogramowanie do monitorowania 12
(kryterium oceny ofert)
9. Laptopy wraz z oprogramowaniem 12
(kryterium oceny ofert)


2) maksymalna ilość punktów, które może otrzymać Wykonawca w tym kryterium to 40,
3) punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
a) za zaoferowania dodatkowych okresów gwarancyjnych – 12 miesięcznych Zamawiający przyzna w każdej pozycji dodatkowo 1 pkt. Maksymalnie Wykonawca może zaoferować 60 m-cy gwarancji. Wtedy otrzyma dodatkowo 4 pkt.
Tabela pomocnicza

Długość gwarancji (m-ce) 12 24 36 48 60
Liczba punktów 0 1 2 3 4

b) łączna maksymalna liczba punktów w ramach kryterium wynosi 36.
c) Następnie oferty zostaną ocenione zgodnie z poniższym wzorem

Liczba punktów ocenianej oferty
G = ------------------------------------------------------------------------ x 40
36

4) minimalny okres gwarancji (G) wynosi 12 miesięcy, w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu krótszego niż 12 miesięcy, oferta taka zostanie uznana za niezgodną z warunkami zamówienia i będzie odrzucona.
5) w przypadku niewskazania w formularzu ofertowym okresu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował okres gwarancji wynoszący 12 miesięcy i taki Wykonawca otrzyma 0 punktów w tym kryterium.
6) w przypadku zaoferowania gwarancji dłuższej niż 60 miesięcy, Wykonawcy zostanie przyznane 4 pkt.
4. Zamawiający utworzy „listę rankingową”, na którą wpisane zostaną wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu.
5. Na pierwszym miejscu „listy rankingowej” znajdzie się oferta z najwyższą liczbą punktów, zaś kolejne miejsca będą zajmowały oferty z mniejszą liczbą punktów malejąco – na ostatnim miejscu „listy rankingowej znajdzie się oferta z najmniejszą liczbą punktów.
6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów stanowiącą sumę punktów przyznanych w ramach powyższych kryteriów obliczoną wg wzoru: PS= P(C) + P(G) gdzie:
PS – suma punktów oferty,
P(C) – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium cena,
P(G) – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi na oferowane urządzenia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wydłużenie okresu gwarancji na oferowane urządzenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia objętego niniejszym postępowaniem mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej w zakresie doświadczenia:
Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji pozwalającej na należyte wykonanie przedmiotu zamówienia, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, co najmniej jedną dostawę obejmującą łącznie dostawę sprzętu komputerowego i serwerowego o wartości min. 50 000 zł brutto
5) zdolności zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, na podst. art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
1) oświadczenia w zakresie w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp dotyczącego zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji – wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, na podst. art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia:
Wykaz dostaw, o których mowa w Rozdziale XXVIII pkt 4 SWZ, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – wzór Wykazu stanowi Załącznik Nr 8 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
a) Karty katalogowe opublikowane przez producenta dostarczanych urządzeń potwierdzające spełnienie parametrów technicznych opisanych w załączniku nr 5 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.
• Przełącznik sieci LAN Core
• Przełącznik sieci LAN IDF dostępowy
• Centralny UPS
• Laptopy wraz z oprogramowaniem

b) Wyniki testów wydajnościowych wskazanych w opisie poszczególnych pozycji w załączniku nr 5 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia. Dotyczy pozycji :
• Laptopy wraz z oprogramowaniem – wynik testu procesora

2. Dokumenty składa się w języku polskim lub angielskim (na podstawie art. 20 uPZP). Dokumenty sporządzone w językach innych niż polski lub angielski należy złożyć wraz z tłumaczeniem. Nie jest wymagane tłumaczenie przysięgłe.
3. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
4. Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji parametrów technicznych oferowanego sprzętu z Producentem.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Karty katalogowe opublikowane przez producenta dostarczanych urządzeń potwierdzające spełnienie parametrów technicznych opisanych w załączniku nr 5 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.
• Przełącznik sieci LAN Core
• Przełącznik sieci LAN IDF dostępowy
• Centralny UPS
• Laptopy wraz z oprogramowaniem

b) Wyniki testów wydajnościowych wskazanych w opisie poszczególnych pozycji w załączniku nr 5 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia. Dotyczy pozycji :
• Laptopy wraz z oprogramowaniem – wynik testu procesora

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1, należy dołączyć do oferty.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z Wykonawców, natomiast spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie.
5. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają dostawy, roboty budowlane lub usługi, do realizacji których zdolności te są wymagane.
6. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą wspólną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE SKŁADANIA OFERTY PRZEZ WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA określono w Rozdziale XV SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadkach, gdy:
1)Konieczności zmiany terminów wykonania poszczególnych zadań umowy spowodowanej:
a) zmianami w umowach z innymi niż Wykonawca kontrahentami współdziałającymi w wykonaniu projektu lub z instytucjami nadzorującymi jego realizację,
b) opóźnieniami w dostawach wywołanymi przez pandemię COVID-19 bądź innymi przyczynami i związanymi z tym zakłóceniami w łańcuchach dostaw, pod warunkiem, że Wykonawca niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy dokonał zamówienia danego elementu projektu, a fakt wystąpienia opóźnienia zostanie potwierdzony pisemnie przez producenta danego elementu projektu. Umowa wydłuża się o czas wskazany w piśmie od producenta.
c) zmianami w dokumentach dotyczących Programu lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej.
2) Konieczności dokonania zmian w opisie niektórych elementów przedmiotu umowy, poprzez zastąpienie niektórych elementów sprzętem nowej generacji o lepszych parametrach technicznych, z zastrzeżeniem zachowania ceny ofertowej w § 6 ust. 1 umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa https://pzp.spropczyce.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.