eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zabrze › "ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W IZBIE WYTRZEŹWIEŃ W ZABRZU w terminie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. "Ogłoszenie z dnia 2022-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W IZBIE WYTRZEŹWIEŃ W ZABRZU w terminie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. „

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Izba Wytrzeźwień

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000174728

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wolności 94

1.5.2.) Miejscowość: Zabrze

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-800

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 3227468

1.5.8.) Numer faksu: 322713134

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@iwzabrze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.iwzabrze.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W IZBIE WYTRZEŹWIEŃ W ZABRZU w terminie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. „

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9556d0ad-6fbd-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00464008

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.zabrze.magistrat.plmenupodmiotowe:zdrowie/linkizbaWytrzezwien

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: biuro@iwzabrze.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

użycie środków komunikacji elektronicznej wymaga pozyskania przez zamawiającego specjalistycznego sprzętu biurowego (art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: Izba Wytrzeźwień - 41-800 Zabrze, ul. Wolności 94

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IW.271.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie w szczególności:

1. Sprawowanie całodobowego nadzoru lekarskiego nad osobami doprowadzonymi do Izby Wytrzeźwień przez funkcjonariuszy Policji i strażników Straży Miejskiej, w zakresie wynikającym z Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawę izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
2. Prowadzenie szczegółowych badań lekarskich osób doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień (udzielanie pomocy doraźnej, która może być stosowana w Izbie Wytrzeźwień).
3. Niezwłoczne przeprowadzenie badania lekarskiego osoby doprowadzonej, w tym stwierdzenia stanu nietrzeźwości w celu wydania opinii uzasadniającej przyjęcie lub brak zasadności zatrzymania w izbie wytrzeźwień.
4. Zlecanie i udzielanie niezbędnej pomocy podczas wykonania zabiegów higieniczno-sanitarnych
5. Kierowanie do zakładu opieki zdrowotnej pacjentów Izby Wytrzeźwień, po stwierdzeniu wskazań do hospitalizacji.
6. Sprawdzanie stanu zdrowia i zachowania osób przebywających w Izbie Wytrzeźwień i przeprowadzanie w tym celu obchodów sal.
7. Wydawanie decyzji o zastosowaniu przymusu bezpośredniego i zaprzestaniu jego stosowania, osobisty nadzór i pomoc w jego wykonaniu w stosunku do osób doprowadzonych które stwarzają zagrożenia dla życia lub zdrowia własnego lub innych osób, lub niszczą przedmioty znajdujące się w otoczeniu.
8. Przeprowadzanie szczegółowych badań lekarskich osób zwalnianych z Izby Wytrzeźwień na zasadach objętych przepisami.
9. Kontrolowanie stanu sanitarnego pomieszczeń izby wytrzeźwień oraz odnotowywanie negatywnych uwag w raporcie.
10. Przeprowadzanie z osobami zwalnianymi z Izby Wytrzeźwień rozmów uświadamiających o szkodliwości nadużywania alkoholu,
11. W sytuacji zagrożenia życia i zdrowia pracowników izby wytrzeźwień udzielić niezbędną pierwszą pomoc medyczną.
12. Prowadzenie dokumentacji medycznej osób doprowadzonych (karta badania osoby doprowadzonej),
13. Zgłaszanie zapotrzebowania na brakujące leki, środki opatrunkowe – wykaz produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych stosowanych w izbie wytrzeźwień l placówce stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 r. (Dz. U z 2014 r., poz. 1850).
14. Sporządzanie raportów z przebiegu dyżurów, z uwzględnieniem ilości zużytych leków oraz innych istotnych okoliczności.
15. Współpraca i współdziałanie z personelem izby wytrzeźwień w celu realizacji zadań merytorycznych przypisanych izbie wytrzeźwień.
16. Wykonywanie innych czynności lekarskich przynależnych Izbie Wytrzeźwień.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121000-3 - Usługi medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena ( waga 100%)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Zamawiający w ramach tego warunku wymaga, aby Wykonawca posiadał:
- wpis do rejestru, o którym mowa w art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 633 ) prowadzonego przez organ wskazany w art. 106 ust. 1 tejże ustawy.
- aktualny odpis albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem składania terminu ofert

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zadania,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) w celu potwierdzenia, iż Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24. Pzp:

- oświadczenie o wpisie do rejestru o którym mowa w art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 633 ) prowadzonego przez organ wskazany w art. 106 ust. 1 tejże ustawy.
- oświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

b) w celu potwierdzenia, iż Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia

- wykaz osób i podmiotów (załącznik nr 2), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

Zamawiający wymaga, aby w wykonywaniu niniejszego zamówienia uczestniczyło minimum sześć osób posiadających prawo wykonywania zawodu lekarza (lub felczera) przyznane przez właściwą okręgową radę lekarską zgodnie z ustawą z dnia 05.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty ( tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 537);

- oświadczenie stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają prawo wykonywania zawodu lekarza ( lub felczera ) w myśl ustawy z dnia 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1731)

- oświadczenie o posiadanym doświadczeniu zawodowym ubiegającego się o zamówienie w świadczeniu usług medycznych w zakresie pomocy osobom będącym w stanie nietrzeźwości.

Brak doświadczenia zawodowego wykonawcy w świadczeniu usług medycznych w zakresie pomocy osobom będącym w stanie nietrzeźwości nie będzie stanowił powodu do wykluczenia wykonawcy z postępowania

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-07 13:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Izba Wytrzeźwień, 41-800 Zabrze, ul. Wolności 94

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-07 14:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.