eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oświęcim › "Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu oraz odbiór i złomowanie wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych w roku 2023"Ogłoszenie z dnia 2022-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu oraz odbiór i złomowanie wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych w roku 2023"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT OŚWIĘCIMSKI - STAROSTWO POWIATOWE W OŚWIĘCIMIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072181652

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. St. Wyspiańskiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Oświęcim

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-602

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ezamowienia@powiat.oswiecim.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.powiat.oswiecim.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu oraz odbiór i złomowanie wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych w roku 2023"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2e43cebc-6ef2-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00463996

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020807/23/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu oraz odbiór i złomowanie wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych w roku 2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do komunikacji”.
3. Komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz udostępnionego przez miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl lub poczty elektronicznej: ezamowienia@powiat.oswiecim.pl
4. Zamawiający zaleca komunikację przy użyciu poczty elektronicznej (z zastrzeżeniem, że oferta musi zostać złożona zgodnie z zasadami określonymi w dziale X SWZ).
5. Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu.
6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.
7. Sposób sporządzania i przekazywania dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy.
8. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanej w SWZ.
9. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
10. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez wykonawcę, zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez zamawiającego na adres e-mail podany przez wykonawcę została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.
11. Przy porozumiewaniu się w ramach niniejszego postępowania wykonawcy powinni posługiwać się znakiem sprawy, określonym na stronie tytułowej SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z działem XXIV SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z działem XXIV SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZP.272.24.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. St. Wyspiańskiego 10 i delegatury mającej siedzibę w Urzędzie Gminy Kęty, ul. Rynek 7 oraz odbiór i złomowanie z wymienionych lokalizacji tablic wycofanych z użytku, przeznaczonych do złomowania.
2. Dostarczone tablice rejestracyjne muszą być wykonane zgodnie z wymogami określonymi w:
• ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;
• rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów oraz rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych;
• rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji profesjonalnych tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych oraz trybu legalizacji profesjonalnych tablic rejestracyjnych;
• normach lub specyfikacjach technicznych, o których mowa w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, potwierdzonymi certyfikatami dotyczącymi zgodności tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji z warunkami technicznymi.
3. Zamówienie obejmuje produkcję i dostawę tablic rejestracyjnych w planowanych rodzajach i ilościach określonych szacunkowo jak niżej:
Lp. RODZAJ TABLIC REJESTRACYJNYCH ILOŚĆ (w szt.)
1 ZWYCZAJNE
1.1 samochodowe 14 000
1.2 motocyklowe 370
1.3 motorowerowe 150
2 TYMCZASOWE
2.1 samochodowe 30
2.2 motocyklowe 10
2.3 motorowerowe 5
3 INDYWIDUALNE
3.1 samochodowe 30
3.2 motocyklowe 15
4 ZABYTKOWE
4.1 samochodowe 30
4.2 motocyklowe 15
5 PROFESJONALNE
5.1 samochodowe 10
5.2 motocyklowe 5
5.3 motorowerowe 5
6 WTÓRNIKI TABLIC
6.1 samochodowe 600
6.2 motocyklowe 50
6.3 motorowerowe 5
Łączna ilość (w szt.) 15 330
4. Wskazane powyżej ilości tablic obejmują tablice jednorzędowe i dwurzędowe oraz zmniejszone i przeznaczone dla pojazdów elektrycznych i zasilanych wodorem.
5. Ostateczna ilość zamówienia poszczególnych rodzajów tablic rejestracyjnych określonych w punkcie 3 może być mniejsza niż podane wyżej wielkości planowane. Ilość tablic będzie każdorazowo określona w kolejnych jednostkowych zleceniach Zamawiającego, odpowiadających jego bieżącym potrzebom.
Zamówienia na poszczególne rodzaje tablic mogą również przekroczyć określone wyżej wielkości planowane, kosztem zmniejszenia planowanych ilości innych rodzajów tablic. Łączna wartość należności Wykonawcy, nie może jednak przekroczyć wartości umowy (brutto), określonej na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty, obliczonej na podstawie podanych przez Zamawiającego planowanych ilości poszczególnych rodzajów tablic rejestracyjnych.
6. Zapotrzebowania na tablice rejestracyjne wysyłane będą drogą elektroniczną na adres e–mail lub numer faxu podany przez Wykonawcę. Zapotrzebowania mogą być także przesyłane za pośrednictwem programu komputerowego udostępnionego Zamawiającemu nieodpłatnie przez Wykonawcę.
7. Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia dostawy przedmiotu zamówienia z miejsca załadunku do miejsca przeznaczenia.
8. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego odbioru wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych z obu lokalizacji, tj. Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu oraz Urzędu Gminy Kęty. Odbiór tablic będzie się odbywał nie rzadziej niż raz na kwartał, w miarę bieżących potrzeb Zamawiającego.
9. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o przygotowaniu partii tablic do odbioru. Wykonawca zobowiązuje się odebrać tablice w terminie do 7 dni od powiadomienia.
10. Wycofane tablice rejestracyjne, przeznaczone do złomowania będą przekazywane w oparciu o sporządzony na tę okoliczność protokół. Odebrane tablice rejestracyjne Wykonawca zobowiązany jest odebrać oraz zniszczyć na własny koszt w sposób uniemożliwiający ich ponowne użycie, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44423400-5 - Znaki i podobne elementy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z działem XIII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy tablic seryjnych

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy wtórników tablic

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 112 ust. 2 Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wpis do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wpis do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne,
zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
Dokument składa wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona (na wezwanie zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania - zgodnie z art. 274 ust. 1 Pzp).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 58 ust. 1 Pzp).
2. W przypadku o którym mowa powyżej, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego oraz załączają do oferty odpowiednie pełnomocnictwo.
3. Zamawiający informuje, iż nie określa warunków realizacji zamówienia przez wykonawców, wspólnie ubiegających się o zamówienie, w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych wykonawców.
4. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w pkt 4, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy (załącznik nr 3 do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wg załącznika nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem formularza elektronicznego: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz udostępnionego przez miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Okres realizacji zamówienia: 12 miesięcy (od 01.01.2023 r.)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.