eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radom › Świadczenie usług medycznych w ramach medycyny pracy dla pracowników w OlsztynieOgłoszenie z dnia 2022-11-28

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług medycznych w ramach medycyny pracy dla pracowników w Olsztynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142636274

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Samorządowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-601

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.CIRF@mf.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.cirf.gov.pl/start

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Usługi infrastruktury teleinformatycznej dla scentralizowanych systemów informatycznych Resortu Finansów

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług medycznych w ramach medycyny pracy dla pracowników w Olsztynie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-58d75f06-6cc5-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00463580

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00097979/44/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usług medycyny pracy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Uzasadnienie prawne: tryb z wolnej ręki art. 305 pkt 2 ustawy Pzp.
W przeprowadzonym uprzednio postępowaniu w trybie podstawowym na świadczenie usług medycznych w ramach medycyny pracy (znak postęp. PN/15/22/HOJL) w zakresie części na usługi medyczne w ramach medycyny pracy dla pracowników w Olsztynie do upływu wyznaczonego terminu składania ofert nie zostały złożone żadne oferty.
Na podstawie art. 305 pkt 2 ustawy Pzp, zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości mniejszej niż progi unijne, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym nie złożono żadnej oferty a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WR/37/22/HOJL

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług medycznych w ramach medycyny pracy dla pracowników w Olsztynie

4.5.3.) Główny kod CPV: 85120000-6 - Usługi medyczne i podobne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 8 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Negocjacje prowadzone pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą nie doprowadziły do zawarcia umowy w przedmiotowym postępowaniu.
W związku z powyższym, Zamawiający działając na podstawie art. 255 pkt 8 Ustawy, unieważnia przedmiotowe postępowanie, ponieważ negocjacje prowadzone pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w trybie zamówienia z wolnej ręki nie doprowadziły do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.