eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Realizacja szkoleń o tematyce: "Team Building" oraz "Tabele przestawne w dziale personalnym- poziom zaawansowany"Ogłoszenie z dnia 2022-11-28

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Realizacja szkoleń o tematyce: „Team Building” oraz „Tabele przestawne w dziale personalnym- poziom zaawansowany”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Łódzka

1.3.) Oddział zamawiającego: Centrum Obsługi Projektów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001583

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żeromskiego

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-924

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: anna.wozniak.1@p.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.p.lodz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Realizacja szkoleń o tematyce: „Team Building” oraz „Tabele przestawne w dziale personalnym- poziom zaawansowany”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4f9543c4-6f5c-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00463576

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej -edycja II współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 nr wniosku POWR.03.05.00-00- Z005/18, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://plodz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://plodz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie PZP, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730). 2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje (z wyjątkiem ofert) 2022-01-31 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
Wykonawcy przekazują: 1) drogą elektroniczną: na adres email: anna.wozniak.1@p.lodz.pl lub 2) poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://plodz.ezamawiajacy.pl w zakładce Korespondencja”. 4. Rejestracja i korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Dokonując rejestracji Wykonawca akceptuje regulamin korzystania z Platformy. 5. Ogólne warunki korzystania z Platformy: 1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Politechniki Łódzkiej https://plodz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet lub https://oneplace.marketplanet.pl. 2) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „Zarejestruj się”. 3) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w w/w potwierdzeniu. 4) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu. 5) Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako: a) dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdES; b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oprócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem. 6) Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.: a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; Z uwagi na ograniczoną ilość znaków ogólne warunki korzystania z platformy zawarte są w Rozdziale XII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu
o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy PZP oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
1) administratorem danych osobowych jest: Politechnika Łódzka, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź,
2) inspektor ochrony danych osobowych w Politechnice Łódzkiej: kontakt email: rbi@adm.p.lodz.pl’,
3) przekazane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, związanym
z niniejszym postępowaniem prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności,
4) przekazane dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz realizacji Projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu I sprawozdawczości,
5) przekazane dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem,
6) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa,
7) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
8) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany stosowanie do art. 22 RODO, 10) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 11) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPU2.383.10.2022.U

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ramach przedmiotu zamówienia do zrealizowania są następujące szkolenia dla pracowników Politechniki Łódzkiej:
Część 1- „Realizacja szkoleń o tematyce: „Team Building”
Przedmiotem rozeznania jest przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego o charakterze warsztatowym z zakresu: Team Building – Budowanie Zespołu dla pracowników administracyjnych Centrum Zarządzania Politechniki Łódzkiej Politechniki Łódzkiej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 1.1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80511000-9 - Usługi szkolenia personelu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin przygotowania, opracowania i przekazania do akceptacji Zamawiającego programu szkolenia i materiałów szkoleniowych (T)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ramach przedmiotu zamówienia do zrealizowania są następujące szkolenia dla pracowników Politechniki Łódzkiej:
Część 2- „Tabele przestawne w dziale personalnym- poziom zaawansowany”
Przedmiotem rozeznania jest przeprowadzenie szkolenia on-line z zakresu: Tabele przestawne w dziale personalnym dla pracowników administracyjnych Centrum Zarządzania Politechniki Łódzkiej Politechniki Łódzkiej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 1.2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80511000-9 - Usługi szkolenia personelu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin przygotowania, opracowania i przekazania do akceptacji Zamawiającego programu szkolenia i materiałów szkoleniowych (T)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
DLA CZĘŚCI 1:
1. Wykonali, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 2 usługi polegające na przeprowadzeniu szkolenia Team Building dla jednostek szkolnictwa wyższego.
DLA CZĘŚCI 2:
1. Wykonali, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 2 usługi polegające na przeprowadzeniu szkolenia w zakresie obsługi programu Excel dla jednostek szkolnictwa wyższego.

2. Dysponują minimum jednym trenerem, który będzie prowadził szkolenie, posiadającym co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu obsługi programu Excell
(tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert);

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń złożonych w Formularzu cenowym zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia. Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych w celu wykazania spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy został zawarty w § 8 Wzoru umowy dla części 1 i 2 stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ:
§8
Zmiana Umowy
1. Przewiduje się poniższe zmiany postanowień Umowy:
a) zmianę treści Umowy z uwagi na zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego,
b) zmianę treści Umowy, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie Umowy,
c) zmianę terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia po stronie Zamawiającego przyczyn od niego niezależnych i/lub sytuacji uniemożliwiającej realizację kursu w ustalonych terminach,
d) zmianę terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia po stronie Wykonawcy przyczyn od niego niezależnych i/lub sytuacji uniemożliwiającej realizację kursu w ustalonych terminach,
2. Wszelkie zmiany Umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności takich zmian.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferta powinna być złożona za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://plodz.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-06 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I.
Termin wykonania zamówienia – w ciągu 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Zamawiający uzgodni z Wykonawcą szczegółowy harmonogram realizacji planowanego szkolenia. Termin szkolenia uzgodniony będzie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
Miejsce realizacji zamówienia:
cz.1: szkolenie będzie prowadzone w siedzibie Zamawiającego
cz.2: szkolenie będzie prowadzone w formie on-line przez platformę zaoferowaną przez Wykonawcę.
II.DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
a) Łączna cena ofertowa brutto (C) - waga kryterium 60%;
b) Termin przygotowania, opracowania i przekazania do akceptacji Zamawiającego programu szkolenia i materiałów szkoleniowych (T) - waga kryterium 40%.
2. Zasady oceny ofert w kryterium Łączna cena ofertowa brutto (C) - waga 60%:
Sposób obliczania liczby punktów w kryterium cena:
Łączna cena ofertowa brutto: = Cn/Cbn x C
gdzie :
Cn – najniższa cena ofertowa
Cbn – cena oferty badanej
C – waga procentowa dla kryterium „cena”
Podstawą przyznania punktów w kryterium "cena" będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
3. Zasady oceny ofert w kryterium Termin przygotowania, opracowania i przekazania do akceptacji Zamawiającego programu szkolenia i materiałów szkoleniowych (T) - waga 40%
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przygotował, opracował i przekazał do akceptacji Zamawiającego program szkolenia i materiały szkoleniowe w terminie nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych i nie dłuższym niż 12 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem każdej edycji szkolenia.
W tym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 punktów.
Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie termin przygotowania, opracowania i przekazania do akceptacji Zamawiającego programu szkolenia i materiałów szkoleniowych: 7 dni kalendarzowych – jego oferta otrzyma 0 pkt
Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie termin przygotowania, opracowania i przekazania do akceptacji Zamawiającego programu szkolenia i materiałów szkoleniowych w przedziale od 8 dni do 11 dni kalendarzowych – jego oferta otrzyma 20 pkt
Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie termin przygotowania, opracowania i przekazania do akceptacji Zamawiającego programu szkolenia i materiałów szkoleniowych w terminie 12 dni kalendarzowych – jego oferta otrzyma 40 pkt

4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
5. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów po zastosowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert.
6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.