eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Klecie › Dostawa z montażem mebli wraz wyposażeniem dla dwóch pracowni żywienia oraz pracowni weterynarii w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku.Ogłoszenie z dnia 2022-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa z montażem mebli wraz wyposażeniem dla dwóch pracowni żywienia oraz pracowni weterynarii w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000095064

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Klecie 125

1.5.2.) Miejscowość: Klecie

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-230

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: brzostekzs@onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zsbrzostek.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa z montażem mebli wraz wyposażeniem dla dwóch pracowni żywienia oraz pracowni weterynarii w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-264c9e6a-50a3-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00463570

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00099133/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa mebli wraz z wyposażeniem do dwóch pracowni żywienia oraz pracowni weterynarii w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00403099/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli wraz z wyposażeniem
a) Meble wykonane ze stali nierdzewnej.
b) Stoły, zlewozmywaki, szafki, szafy i regały wykonane ze stali nierdzewnej jako jedna, monolityczna konstrukcja.
Wszystkie meble wykonane na stopkach regulowanych w zakresie +25mm do -5 mm wyposażone w ochronny bolec ekwipotencjalny do przyłącza przewodu wyrównującego.
c) Stoły, zlewozmywaki, muszą posiadać w standardzie rant tylny, płaski o wysokości 40 mm.
d) Blaty stołów, szafek wykonane z blachy o grubości min. 0,8 mm .
e) Podstawy stołów szkieletowych usztywnione w górnej części ramką o wysokości 100 mm.
f) Drzwi skrzydłowe wyposażone są w zatrzask magnetyczny, mocowane na zawiasach trzpieniowych Przedni panel drzwi wykonany z blachy o grubości min. 0,8 mm. Wyposażone we wpuszczany uchwyt (rączkę) ABS.
g) Drzwi suwane zawieszone w korpusie na prowadnicy ze stali nierdzewnej. Przesuwane za pomocą rolek. Przedni panel drzwi wykonany z blachy o grubości min. 0,8 mm. Wyposażone we wpuszczany uchwyt (rączkę) ABS.
h) Elementy konstrukcyjne regałów ze stali nierdzewnej wykonane z kształtowników.
Półki wykonane z blachy o grubości min. 0,8 mm. Regały wykonane na stopkach regulowanych w zakresie +25mm do -5 mm.
Korpusy szaf, szafek produkowane z blachy o grubości min. 0,8 mm. Elementy nośne korpusów wykonane z kształtowników wzmacniających konstrukcję.
Półki szaf wykonane z blachy o grubości min. 0,8 mm.
i) Szuflady wykonane z blachy o grubości min. 0,8 mm ,z prowadnicami wykonanymi ze stali ocynkowanej , umożliwiającymi pełen wysuw szuflady. Prowadnice trzy częściowe, kulkowe, których montaż i demontaż z korpusu szafki realizowany bez użycia narzędzi . Wyposażone we wpuszczany uchwyt (rączkę) ABS.
j) Blaty stołów ze zlewami obniżone o min.18 mm po obwodzie w stosunku do górnej krawędzi blatu. Wykonane z blachy o grubości min. 1,2 mm z systemem wzmocnień. Ociekacz blatu płaski, bez ryflowania.
k) Komory zlewów wykonane ze stali nierdzewnej grubości blachy min. 1,0 mm.
l) Wszystkie zlewy wyposażone w niezaślepiony otwór pod baterię o średnicy 33 mm.
m) Baseny wykonane ze stali nierdzewnej o grubości blachy min. 1,2 mm, wyposażone w niezaślepiony otwór pod baterię o średnicy 33 mm .
n) Blaty półek wiszących wykonane ze stali nierdzewnej o grubości min 0,8 mm . Wyposażone w rant tylny, płaski o wysokości 30 mm.
o) Okapy wyciągowe wykonane ze stali nierdzewnej o grubości min 0,8 mm. Wyposażone w filtry labiryntowe, rynienkę ociekową, króciec spustowy, oświetlenie LED , system mocowania do sufitu lub ściany pomieszczenia.
p) Szczegółowy zakres wskazany w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

39151000-5 - Meble różne

39151200-7 - Stoły robocze

39180000-7 - Meble laboratoryjne

39141000-2 - Meble i wyposażenie kuchni

39141500-7 - Szafy wyciągowe

39141200-4 - Blaty

39141100-3 - Regały

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 221978,93 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 260370,83 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 221978,93 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GASTROTEKA Anna Wirkus

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5451637268

7.3.3) Ulica: ul. 3 Maja 17/L1

7.3.4) Miejscowość: Wejherowo

7.3.5) Kod pocztowy: 84-200

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 221978,93 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-11-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.