eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piekoszów › Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy PiekoszówOgłoszenie z dnia 2022-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Piekoszów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PIEKOSZÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010599

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Częstochowska 66A

1.5.2.) Miejscowość: Piekoszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-065

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@piekoszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.piekoszow.biuletyn.net

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Piekoszów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bd6fc1da-1d15-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00463555

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004277/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Piekoszów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00309077/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IRO.271.2.21.2022.PK

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 182317,07 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zaprojektowanie wymaganej przepisami prawa dokumentacji projektowej celem realizacji inwestycji:
1. Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Młynki 2E (dz. 44 obręb Wesoła) odcinek 250 mb wzdłuż nieruchomości 159/3 do 159/1
2. Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Rykoszyn, ul. Świętokrzyska wzdłuż drogi powiatowej nr 0484T odcinek 500 mb od dz. 745 do dz. 652/2 obręb Piekoszów
3. Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Rykoszyn, ul. Panoramiczna odcinek o długości ok. 650 mb od dz. 647/4 do dz. 604 obręb Rykoszyn
4. Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Rykoszyn ul. Kniaziowa odcinek o długości 990 mb od dz. 400/1 do dz. 379 obręb Rykoszn.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.5.5.) Wartość części: 46747,83 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zaprojektowanie wymaganej przepisami prawa dokumentacji projektowej celem realizacji inwestycji:
1. Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Rykoszyn, ul. Ziemska (dz. 654) odcinek ok 300 mb od dz. do 551 do dz. 552/2
2. Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Rykoszyn, Droga powiatowa nr DP0282T – odcinek 1200 mb od dz. 573 obręb Gałęzice do dz. 698/3 obręb Rykoszyn
3. Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Wincentów, ul. Strażacka 1 odcinek o długości ok. 500 mb od dz. 1808 obręb Piekoszów od dz. 140/3 obręb Wincentów
4. Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Wincentów Zręby sł. 24 do 7 odcinek 100 mb

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.5.5.) Wartość części: 43089,42 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zaprojektowanie wymaganej przepisami prawa dokumentacji projektowej celem realizacji inwestycji:
1. Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Wincentów Zręby sl. 11 do 17c odcinek 100 mb
2. Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Wincentów wzdłuż drogi powiatowej nr 0485T odcinek o długości ok. 350 mb od dz. 22/6 do dz. 18/1 obręb Wincentów
3. Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Zajaczków, ul. Mała i Miła odcinek o długości ok. 400 mb wzdłuż dz. 587 i 581 obręb Zajączków od dz. 580/2 do dz. 579/2
4. Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Zajączków, ul. Wiśniowa odcinek o długości ok. 570 mb wzdłuż dz. 419 i 298 obręb Zajączków

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.5.5.) Wartość części: 30081,30 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zaprojektowanie wymaganej przepisami prawa dokumentacji projektowej celem realizacji inwestycji:
1. Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Micigózd ul. Szkolna odcinek o długości 990 mb wzdłuż nieruchomości 228/2 obręb Micigózd
2. Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Piekoszów, ul. Częstochowska skrzyżowanie z ul. Chęcińską 200 mb wzdłuż DW 761 od dz. 944 do dz. 930
3. Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w pasie DW 786 na wysokości ZPO Piekoszów – dz. 10/19 obręb Piekoszów
4. Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w pasie DW 786 na wysokości skrzyżowania z ulicą Sikorskiego w Piekoszowie – na wysokości dz. 1832/253 obręb Piekoszów

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 32723,58 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zaprojektowanie wymaganej przepisami prawa dokumentacji projektowej celem realizacji inwestycji:
1. Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w pasie DW 786 na wysokości skrzyżowania z ulicą Jarzębinową w Piekoszowie – na wysokości dz. 1832/24 obręb Piekoszów
2. Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w pasie DW 786 na wysokości Szkoły Podstawowej w miejscowości Szczukowskie Górki – na wysokości dz. 658/1 obręb Górki Szczukowskie
3. Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w pasie DW 786 na wysokości Szkoły Podstawowej w miejscowości Szczukowskie Górki – na wysokości dz. 722/6 obręb Górki Szczukowskie
4. Budowa linii oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 0485T w msc. Łosień od posesji nr 1 - odcinek 160 mb.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 16260,17 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zaprojektowanie wymaganej przepisami prawa dokumentacji projektowej celem realizacji inwestycji:
1. Budowa linii oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w msc. Łubno dz. 276 od posesji 26 do 28 –DO PLACU ZABAW- odcinek 300 mb.
2. Budowa linii oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej nr dz. 93/1 w msc. Łosienek- 105A – 107 odcinek 50 mb.
3. Budowa linii oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej nr dz. 109 w msc. Łosień POSESJE 1A,1B odcinek 150 mb.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 13414,64 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 44000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 143399,55 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 44000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WMO Technologie Sp. z o. o. z siedzibą w Inowrocławiu

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5562792486

7.3.3) Ulica: Piotra Bartoszcze 59

7.3.4) Miejscowość: Inowrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 88-100

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 44000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 44000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 125999,97 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 44000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WMO Technologie Sp. z o. o. z siedzibą w Inowrocławiu

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5562792486

7.3.3) Ulica: Piotra Bartoszcze 59

7.3.4) Miejscowość: Inowrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 88-100

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 44000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 29500,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 85199,64 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 29500,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WMO Technologie Sp. z o. o. z siedzibą w Inowrocławiu

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5562792486

7.3.3) Ulica: Piotra Bartoszcze 59

7.3.4) Miejscowość: Inowrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 88-100

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 29500,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 29500,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 191400,30 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 29500,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WMO Technologie Sp. z o. o. z siedzibą w Inowrocławiu

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5562792486

7.3.3) Ulica: Piotra Bartoszcze 59

7.3.4) Miejscowość: Inowrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 88-100

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 29500,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 18500,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 129600,18 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 18500,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WMO Technologie Sp. z o. o. z siedzibą w Inowrocławiu

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5562792486

7.3.3) Ulica: Piotra Bartoszcze 59

7.3.4) Miejscowość: Inowrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 88-100

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 18500,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 12500,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 31020,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 12500,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WMO Technologie Sp. z o. o. z siedzibą w Inowrocławiu

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5562792486

7.3.3) Ulica: Piotra Bartoszcze 59

7.3.4) Miejscowość: Inowrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 88-100

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 12500,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.