eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sopot › DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU POJAZDU CIĘŻAROWEGO Z URZĄDZENIEM HAKOWYM NA OKRES 4-LETNIOgłoszenie z dnia 2022-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU POJAZDU CIĘŻAROWEGO Z URZĄDZENIEM HAKOWYM NA OKRES 4-LETNI

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Eco Sopot Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 522447168

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Niepodległości 723a

1.5.2.) Miejscowość: Sopot

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-853

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 585513827

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ecosopot.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zom.sopot.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-691bfd6c-5093-11ed-9171-f6b7c7d59353

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU POJAZDU CIĘŻAROWEGO Z URZĄDZENIEM HAKOWYM NA OKRES 4-LETNI

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-691bfd6c-5093-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00463553

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00404093/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.5.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 297603,04 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego pojazdu ciężarowego z urządzeniem hakowym.
Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2022, DMC max. 7 500 kg, minimalna ładowność po zabudowie 3000 kg, długość całkowita max. 7 000 mm. Zabudowa hakowa: nominalna moc załadunkowa 5000 kg, wysokość haka H= 1200 mm, długość urządzenia min. 3600 mm.
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.
2. Wymagane warunki leasingu:
1) okres leasingu – 4 (cztery) lata, w równych, niezmiennych ratach leasingowych, płatnych raz w miesiącu na podstawie harmonogramu spłat dołączonego do umowy;
2) raty leasingowe o stałym niezmiennym oprocentowaniu w trakcie trwania umowy;
3) opłata wstępna - 10 (dziesięć) % wartości początkowej pojazdu brutto
4) opcja wykupu pojazdu – 1 (jeden) % wartości początkowej pojazdu brutto, pod warunkiem spłacenia wszelkich należności wynikających z umowy leasingu
3. Główne miejsce dostawy: Sopot, kod NUTS PL633

4.5.3.) Główny kod CPV: 34142000-4 - Ciężarówki wyposażone w dźwig i pojazdy samowyładowcze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34144510-6 - Pojazdy do transportu odpadów

66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 366051,74 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 366051,74 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 366051,74 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Europejski Fundusz Leasingowy S.A.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: SLT Group Dariusz Lewandowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8970012657

7.3.3) Ulica: Legnicka 48 BUD. C-D

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 54-202

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 366051,74 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 48 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.