eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bukowiec › Usługa polegająca na przygotowaniu, dostawie i wydaniu posiłków dla uczniów oraz wychowanków w placówkach oświatowych działających na terenie gminy Brójce w 2023 r.Ogłoszenie z dnia 2022-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa polegająca na przygotowaniu, dostawie i wydaniu posiłków dla uczniów oraz wychowanków w placówkach oświatowych działających na terenie gminy Brójce w 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bukowcu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 101453634

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: SZKOLNA

1.5.2.) Miejscowość: Bukowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-006

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@spbukowiec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spbukowiec.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa polegająca na przygotowaniu, dostawie i wydaniu posiłków dla uczniów oraz wychowanków w placówkach oświatowych działających na terenie gminy Brójce w 2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c217bfe7-6f4b-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00463542

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00442762/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługa cateringowa

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
VII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH
I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ.
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal., poczty elektronicznej sekretariat@spbukowiec.pl.
2. Wykonawca w celu złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
3. Złożenie oferty, pod rygorem nieważności następuje w formie elektronicznej wyłącznie za pośrednictwem dedykowanego formularza pn. „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego
na ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz udostępnionego przez miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl/).
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji użytkowania sytemu miniPortal oraz Regulaminie ePUAP.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Identyfikator postępowania i link z dostępem do postępowania na miniPortalu niezbędne do zaszyfrowania i złożenia oferty dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego.
7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów
lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 30 grudnia 2020 roku roku w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415 ).
8. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
9. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami
w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz
do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia
(BZP, lub ID postępowania).
10. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt. 1 adres e-mail.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

ADMINISTRATOR DANYCH
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bukowcu reprezentowany przez Dyrektora mgr Aldonę Korzeniowską
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH u ADO kontakt@iszd.pl lub pisemnie na adres administratora.

CELE PRZETWARZANIA
I PODSTAWA PRAWNA Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie pn. „ Usługa polegająca na przygotowaniu, dostawie i wydaniu posiłków dla uczniów oraz wychowanków w placówkach oświatowych działających na terenie gminy Brójce w 2023 r.” nr ZP.271.1.2.2021 prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 art. 275 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 roku (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 )
ODBIORCY DANYCH Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu
o art. 18 oraz art. 19 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 t.j.), dalej „ustawa Pzp”; a także odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej
z dnia 26 września 2001 r. (Dz.U. 2020 poz.2176 t.j. ) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych
PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA  posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa
w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa polegająca na przygotowaniu, dostawie i wydaniu posiłków dla uczniów oraz wychowanków
w placówkach oświatowych działających na terenie gminy Brójce w 2023 r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55524000-9 - Usługi dostarczania posiłków do szkół

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert - 1% stanowi 1 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Menu układane przez dietetyka

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dowozu posiłków w minutach od miejsca przygotowywania posiłków do siedziby Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
(art. 125 ust. 1 Pzp) .
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, w/w oświadczenie, składa każdy z Wykonawców.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań
w tym zakresie;

3.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika
to z odrębnych przepisów: Wykonawca zostanie wezwany do złożenia decyzji właściwego terenowego Organu Inspekcji Sanitarnej stwierdzającą spełnienie wymagań higieniczno - zdrowotnych do produkcji posiłków
oraz możliwości prowadzenia usług cateringowych dla siedziby zakładu/firmy (zgodnie z ustawą z dnia
25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia), w której będą przygotowywane posiłki
dla Zamawiającego lub zaświadczenia właściwego terenowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie produkcji posiłku od surowca do gotowej potrawy i usług cateringowych dla siedziby zakładu, w której będą przygotowywane posiłki dla Zamawiającego.

3.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne ubezpieczenie
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie:
• prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości
co najmniej 100.000,00 zł. ;
• za szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych na sumę gwarancyjną co najmniej
50.000,00 zł. ;
• za produkt na minimum co najmniej 50.000,00 zł.

3.4. Zdolność techniczna i zawodowa:
a. Posiadanie wiedzy i doświadczenia:
a1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej jedną usługę polegająca na przygotowaniu i dostarczaniu gorących dań przez okres co najmniej 10-ciu miesięcy dla co najmniej 200 osób w placówkach oświatowych potwierdzoną dowodem, że usługi były lub są wykonywane należycie.

b. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym:
b1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje co najmniej dwoma pojazdami
do przewozu posiłków, na które została wydana aktualna decyzja właściwego Inspektora Sanitarnego
o dopuszczeniu środka transportu do przewozu posiłków dla potrzeb żywienia zbiorowego. Informację
o dysponowaniu pojazdami należy podać w załączniku nr 4 do SWZ.
b2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował odpowiednimi termosami oraz pojemnikami
do przechowywania oraz przewozu żywności w stałej temperaturze. Informację o dysponowaniu
ww. sprzętem należy podać w załączniku nr 4 do SWZ.
b3) Zamawiający wymaga, posiadania zmywarki/wyparzarki przemysłowej na stanie zakładu.
c. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub zatrudnia co najmniej:
c1) jedną osobą posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia funkcji na stanowisku szefa kuchni posiadającą dyplom uzyskania tytułu zawodowego mistrza w zawodzie kucharz/kucharz małej gastronomii oraz posiadający co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku kucharza;
c2) jedną osobą posiadającą co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku dietetyka lub specjalisty ds. żywienia, posiadającą uprawnienia technologa żywności lub technika usług gastronomicznych ze specjalnością dietetyka albo ukończone studia na kierunku dietetyka i uzyskała tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, inżyniera, licencjata.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. załącznik nr 1 Formularz oferty.
2. załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
3. Załącznik nr 2a Oświadczenie o niewykluczeniu.
4. załącznik nr 3 Wykaz usług.
5. załącznik nr 4 Wykaz sprzętu.
6. załącznik nr 5 Wykaz osób
7. załącznik nr 6a Projekt umowy część I – Szkoła w Kurowicach
8. załącznik nr 6b Projekt umowy część II – ZSP w Bukowcu
9. załącznik nr 7 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Na podstawie art. 58 ust 1 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia
(np. konsorcjum, spółka cywilna). W tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność
za wykonanie umowy. Ten sam Wykonawca może być członkiem tylko jednego konsorcjum.

2. W przypadku składania oferty wspólnej w formularzu ofertowym należy wpisać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum.

3. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego
z pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu ofertowym. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty, o których mowa
w Rozdziale X pkt. 8 oraz XIV SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te winny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa powyżej, zostanie wybrana, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania do wglądu przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności w następujących przypadkach:
a) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy
do aktualnego stanu prawnego;
b) zmiany stawki podatku VAT; wartość umowy określona w § 2 ust. 1 umowy ulegnie zmniejszeniu w przypadku obniżenia stawki podatku VAT lub podwyższeniu
w przypadku podwyższenia stawki podatku VAT, przy czym wynagrodzenie netto
nie ulegnie zmianie;
c) nastąpiła zmiana danych Wykonawcy, np. zmiana adresu, konta bankowego,
nr REGON, osób kontaktowych, itp.;
d) w przypadku zmiany cen u producenta paliw na zasadach określonych w § 2 ust. 8 umowy;
e) wystąpią inne okoliczności, których Zamawiający ani Wykonawca nie mogli przewidzieć w chwili zawarcia umowy z zastrzeżeniem art. 454 ustawy Pzp.
2. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana
jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą jedynie przesłanek zawartych
w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy przed terminem jej zakończenia z 1 miesięcznym terminem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
8. Zamawiający przewiduje możliwość waloryzacji wynagrodzenia na wniosek Wykonawcy
na następujących zasadach:
a) zmiana wynagrodzenia może odbyć się nie częściej niż raz na 6 miesięcy z zastrzeżeniem,
iż pierwsza zmiana wynagrodzenia nie może się odbyć wcześniej niż po upływie 6 miesięcy
od dnia zawarcia umowy oraz z zastrzeżeniem treści art. 439 ust. 3 ustawy Pzp,
b) zmiana wynagrodzenia będzie możliwa, jeśli cena materiałów lub kosztów związanych
z realizacją przedmiotu zamówienia zmieni się o min. 5 %, Strona wnioskująca o zmianę wynagrodzenia będzie zobowiązana udokumentować zmianę kosztów i cen w odniesieniu
do okresów, o których mowa w pkt c),
c) podstawą waloryzacji będą wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja)
za okres od dnia podpisania umowy do dnia z wystąpienia z wnioskiem o waloryzację (odpowiednio od dnia podpisania aneksu do umowy do dnia wystąpienia z wnioskiem
o waloryzację), ogłaszane w tabelach Głównego Urzędu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS dla poszczególnych grup towarów objętych umową,
d) zmiana cen materiałów lub kosztów mających wpływ na wykonanie zamówienia co najmniej o wartość, o której mowa w pkt b), spowoduje zmianę wynagrodzenia Wykonawcy,
e) dopuszcza się zmianę całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z umowy
o maks. 10%.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/ https://epuap.gov.pl/wps/portal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-07 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 1-6 ustawy Pzp. (przesłanki obligatoryjne).

Zgodnie z art. 7 ust. 1 z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego
na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy
z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
(Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014
albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,
o którym mowa w art. 1 pkt 3. 2.

Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1.

W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie ust. 1, zamawiający odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego
lub ofertę takiego wykonawcy lub uczestnika konkursu, nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza
go do negocjacji lub dialogu, a także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji lub dialogu, odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy konkursowej
lub nie przeprowadza oceny pracy konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.