eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bogdańczowice › Budowa wielofunkcyjnej haliOgłoszenie z dnia 2022-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa wielofunkcyjnej hali

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. KS. DR. JANA DZIERŻONA W BOGDAŃCZOWICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000097347

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bogdańczowice 1A

1.5.2.) Miejscowość: Bogdańczowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-233

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zsckrbogdanczowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zsckrbogdanczowice.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa wielofunkcyjnej hali

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ebf53d76-4fa1-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00463422

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00138601/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa wielofunkcyjnej hali

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00400209/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PZP.271.4.2022.MK

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa hali wielofunkcyjnej, jako budynek dydaktyczny Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bogdańczowicach z układem funkcjonalnym, na który składają się : pomieszczenia i hale warsztatowo-edukacyjne oraz pomieszczenia zaplecza socjalnego i technicznego. W skład części edukacyjnej wchodzą trzy pomieszczenia halowe, w których odbywać się będzie nauczanie na realistycznym sprzęcie rolniczym oraz nauczanie umiejętności obróbki metalu. Kolejnym elementem części dydaktycznej są pomieszczenia pracowni oraz sali przeznaczonej na symulatory sprzętów rolniczych. Część edukacyjna uzupełniona została o audytorium. Część socjalną stanowi zespół dwóch szatni z węzłami sanitarnymi z natryskami, jadalnia, zespół toalet ogólnodostępnych w tym toaleta dla osób niepełnosprawnych, kantorek nauczycielski z toaletą oraz pomieszczenie techniczne pod audytorium.
Wejście główne znajduje się w środkowej części budynku. Poprzez hol wejściowy można będzie przejść do części socjalnej lub na hale dydaktyczne. Hol wejściowy połączony został
bezpośrednio z audytorium, które stanowi połączenie przestrzenne między parterem a piętrem na którym znajdować się będzie barek oraz pracownia dydaktyczna. W dalszej części znajdować się będzie warsztat ślusarski, poprzez który istnieje możliwość przejścia na warsztat mechaniczny. Z warsztatu mechanicznego będzie przejście do Sali, gdzie będą się znajdowały symulatory maszyn rolniczych oraz na piętro, gdzie znajduje się kolejna pracownia.
Do warsztatu mechanicznego prowadzić z zewnątrz będzie jedna brama segmentowa, natomiast do hali egzaminacyjne dwie bramy. Wszystkie one znajdują się na południowej elewacji budynku.
Zaprojektowano również dodatkowe wejścia do budynku stanowiące wyjścia ewakuacyjne oraz wynikające z układu funkcjonalnego obiektu. Dojazd do budynku stanowi istniejący wjazd na teren działki, na którym znajduje się Zespół Szkół i poprzez drogę wewnętrzną prowadzi do nowego obiektu w części północno-wschodniej całego terenu szkolnego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 8576585,61 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 12843347,58 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 8576585,61 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PB BAUMAR Sp. z o.o. S.K.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9910497545

7.3.3) Ulica: Lipowa 132

7.3.4) Miejscowość: Polska Wieś

7.3.5) Kod pocztowy: 46-070

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

1. Instalacje elektryczne
2. Instalacje sanitarne
3. Roboty malarskie
4. Roboty posadzkarskie
5. Zagospodarowanie terenu
6. Stolarka okienna i drzwiowa
7. Roboty wykończeniowe

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 857658561 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 25 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.