eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubomino › Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.Ogłoszenie z dnia 2022-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lubomino

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000540920

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kopernika 7

1.5.2.) Miejscowość: Lubomino

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-135

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 895324450

1.5.8.) Numer faksu: 895324451

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@lubomino.ug.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubomino.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-207627be-6f29-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00463356

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Tak

2.12.) Rodzaj wykonawców, którzy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia:

art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lubomino

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lubomino

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lubomino 1)Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl
dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności
podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla
Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 2)W celu skrócenia czasu
udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. 3) Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. 4) Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest dany Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do danego Wykonawcy. 5) Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram,
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich
nowsze wersje, c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0, d)
włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, f)
szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. g) oznaczenie czasu odbioru danych przez
platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z
zegarem Głównego Urzędu Miar. h) maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy
do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. 7.
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 1) akceptuje warunki korzystania z
platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz
uznaje go za wiążący, 2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)-(Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str.1 z późn.zm.) „RODO” administrator informuje o zasadach oraz przysługujących Pani/Panu prawach
związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy
Lubomino –Andrzej Mazur, w zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych. Z
Administratorem Danych Osobowych – można się skontaktować poprzez adres email andrzej.mazur@lubomino.ug.gov.pl,
telefonicznie pod nr 89-532-44-50 lub pisemnie na adres siedziby administratora - ul. Kopernika 7 11-135 Lubomino. Administrator
Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez:
• adres email iodo@lubomino.pl,
• telefonicznie 089-532-44-61
• lub pisemnie na adres siedziby Urzędu Gminy w Lubominie – ul. Kopernika 7.
Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora, w tym
realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych do ustawy.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: Ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
- Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda(art.6ust.1 lit. a RODO) na
przetwarzanie danych osobowych. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy publiczne i podmioty upoważnione na
podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz podmioty, którym Administrator Danych Osobowych powierzy
przetwarzanie danych osobowych, w szczególności:
- podmioty świadczące na rzecz Urzędu Gminy Lubomino usługi pocztowe;
- każdy zainteresowany odbiorca
- informacje o Wykonawcach, którzy uczestniczyli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne na podstawie
ustawy Prawo Zamówień publicznych oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej. Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa – Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 r. nr 14 poz. 67 ze zm.) Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do danych osobowych, w tym
prawo do uzyskania kopii tych danych, sprostowania (poprawiania) danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych
osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) jeżeli
Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. Pani / Pana dane osobowe są
pozyskiwane w oparciu o przepisy prawa.
Pani / Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora w innych celach, udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego.
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RGKiT.271.16.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych w ramach realizacji zadań własnych gminy na podstawie art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.) zwanych dalej „Usługami” dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie (zwanego dalej Zamawiającym), w miejscu ich zamieszkania, w okresie: 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
2) Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w miejscu zamieszkania osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy drugich osób i są jej pozbawione, jak również osobom, które wymagają pomocy innych, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
3) Liczba godzin określona decyzją jest czasem efektywnie przepracowanym przez zaplecze personalne Wykonawcy. W przypadku, gdy ilość wykonanych godzin będzie mniejsza, Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktyczną liczbę wykonanych godzin. Jedna godzina świadczonych usług równa się 60 minut. Czas dojazdu do miejsca świadczenia usług na rzecz podopiecznego nie jest wliczany do czasu świadczenia usługi. Szacowane ilości osób odzwierciedlają obecną ilość osób wymagających usług opiekuńczych. Liczba ta w ciągu roku może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od ilości klientów oraz wydanych przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie decyzji.
4) Zakres usług opiekuńczych obejmuje, w szczególności::
a) Podstawową opiekę higieniczną:
- pomoc w utrzymaniu higieny osobistej klienta,
- pomoc w zmianie bielizny osobistej, pościelowej, ścielenie łóżka,
- utrzymanie w czystości bielizny osobistej i pościelowej klienta,
- utrzymanie w czystości pomieszczeń użytkowanych przez klienta,
- utrzymanie w czystości sprzętu i urządzeń sanitarnych.
b) Pielęgnację zalecaną przez lekarza:
- zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń,
- okłady, nacieranie, oklepywanie,
- pomiar parametrów życiowych,
- zamawianie wizyt lekarskich,
- kontakt z lekarzem i pielęgniarką środowiskową w sprawach dotyczących zdrowia osoby, na rzecz której świadczone są usługi opiekuńcze,
- realizowanie recept.
c) Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych takich jak:
- przygotowanie posiłku,
- podanie posiłku,
- robienie zakupów,
- palenie w piecu,
- dostarczanie węgla i drewna do mieszkania z miejsca składowania,
- załatwianie spraw urzędowych.
5) W miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
6) Wykonywanie innych czynności niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania klienta.
7) Usługi opiekuńcze będące przedmiotem zamówienia będą wykonywane w dni robocze. Przewidywana liczba godzin usług do wykonania w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.: 5 000 godzin.
8) Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie wynikające ze zrealizowanej liczby godzin i nie będzie zgłaszać roszczeń.
9) Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, która wymaga posiadania przez Wykonawcę szczególnego doświadczenia, wiedzy i kwalifikacji w wykonywaniu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi Zamawiający nie dopuszcza wykonywania części usług przez podwykonawców.
10) Do świadczenia usług opiekuńczych Wykonawca zobowiązany jest zatrudniać osoby sprawne fizycznie i intelektualnie, zdolne do wykonywania prac fizycznych, posiadające umiejętność utrzymywania prawidłowych kontaktów interpersonalnych. Wykonawca zapewni świadczenie usług opiekuńczych przez osoby odpowiednio przeszkolone przez Wykonawcę w zakresie wykonywania usług objętych umową.
11) Wykonawca usług opiekuńczych powinien:
a) zapewnić ciągłość świadczonych usług od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.,
b) na czas trwania umowy dotyczącej niniejszego zamówienia dysponować pracownikiem w roli koordynatora,
c) dysponować taką liczbą osób, która zapewni właściwą realizację świadczenia,
d) kontrolować jakość świadczonych usług w miejscu zamieszkania podopiecznego,
e) zapewnić stały kontakt telefoniczny z osobą upoważnioną do podejmowania decyzji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85311100-3 - Usługi opieki społecznej dla osób starszych

85312000-9 - Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych

85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie Wykonawcy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolności techniczne lub zawodowe

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (podmiotowych środków dowodowych):
1) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w złożonym w postępowaniu oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania określonych przez Zamawiającego w Rozdziale VI pkt 1 SWZ. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SWZ.
2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 11 do SWZ.
3) Wykaz usług w zakresie świadczenia usług opiekuńczych dla co najmniej 10 osób w wymiarze co najmniej 5 000 godzin w ramach jednej umowy - załącznik nr 7 do SWZ oraz dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz których usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane - załącznik nr 8 do SWZ.
Uwaga:
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami, ww. wykaz, dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
4) Oświadczenie, że o udzielenie zamówienia ubiega się Wykonawca mający status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz inni Wykonawcy, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych - załącznik nr 9 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-05 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lubomino.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-05 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.