eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Prudnik › Zakup oraz dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.Ogłoszenie z dnia 2022-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup oraz dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Prudnicki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412600

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 76

1.5.2.) Miejscowość: Prudnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 48-200

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: powiatpr@powiatprudnicki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.powiatprudnicki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup oraz dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-45f32232-6f1d-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00463076

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024135/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup oraz dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Dostępny samorząd - grant

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: a) miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl b) ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/myportal c) poczty
elektronicznej: zp@powiatprudnicki.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:
a) miniPortalu: h ttps://miniportal.uzp.gov.pl/
b) ePUAPu: h ttps://epuap.gov.pl/wps/myportal/
c) poczty elektronicznej: z p@powiatprudnicki.pl
- z zastrzeżeniem, że przekazanie oferty, oświadczeń, w szczególności oświadczeń o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
oraz innych dokumentów przekazywanych wraz z ofertą, o których mowa w pkt. 16.6 SWZ (Dokumenty składane wraz z ofertą),
sporządzonych w postaci elektronicznej w formatach danych określonych we właściwych przepisach - odbywa się wyłącznie
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (jako
załączniki do formularza).
Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej (e-mail:zp@powiatprudnicki.pl), to jest przesłanie wniosku o
wyjaśnienie treści SWZ, dokumentów i oświadczeń (poza ofertą i dokumentami składanymi wraz z ofertą).
W związku z powyższym Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
Rejestracja i korzystanie z miniPortalu i ePuap jest bezpłatne.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, przekazywanych przy użyciu
miniPortalu i ePuap opisane zostały w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal (dostępny po adresem:
ttps://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje oraz Regulaminie ePUAP (dostępnym pod adresem:
ttps://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefaklienta/
regulamin
Maksymalny rozmiar pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku oraz formularza do komunikacji wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty oraz innych oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego z formatów danych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (rozporządzenie w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności), w szczególności następujące formaty danych:
a) dla danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub graficznych: „.txt”,„.pdf”, „.odt”, „.doc” oraz „.docx” , „.dwg”,
ze s zczególnym wskazaniem na „.pdf”;
b) dla danych zawierających dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego: „.ods” , „.xls” oraz „.xlsx” ;
c) do kompresji: „zip” i „.7Z”.
Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę
możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format „.pdf” i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
Pliki w innych formatach niż „.pdf” zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z
podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie
różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik „.zip” zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem niniejszego
postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie L 119 z 04.05.2016, str. 1) - dalej „RODO”, Zamawiający przekazuje następujące informacje:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jako oferetna/wykonawcy jest Zamawiający - Powiat Prudnicki, ul. Kościuszki 76,
48-200 Prudnik, tel. +48 774381700.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych – Tomasz Dragan, iod@powiatprudnicki.pl, tel. +48 733508806 lub
pisemnie na adres siedziby Administratora.
Dane osobowe oferenta/wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego i czynnościami związanymi z zawarciem i realizacją umowy
Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania – na
podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ustawy p.z.p.
Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p., przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
Obowiązek podania przez oferenta/wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy p.z.p wynikającym z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku
niepodania danych Zamawiający nie będzie mógł dopuścić oferenta/wykonawcy do udziału w postępowaniu.
Zakres przetwarzanych danych dot. osób fizycznych, m.in.: imię i nazwisko, adres, dane korespondencyjne, dane finansowe – nr
rachunku bankowego, NIP, wykształcenie, doświadczenie zawodowe.
W przypadku danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, dane
nie będą podlegać profilowaniu.
Uprawnienia oferenta/wykonawcy związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1) na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych dotyczących oferenta/wykonawcy;
2) na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (w takim wypadku Administrator sprawdzi podstawy prawne i faktyczne do
realizacji takiego wniosku),
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, gdy oferent/wykonawca uzna, że
przetwarzanie przekazanych Zamawiającemu danych osobowych narusza przepisy RODO,
Zgodnie z art. 14 RODO, w przypadku kiedy zachodzi konieczność wykazania się zasobami kadrowymi do ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający zobowiązuje oferenta/wykonawcę do przekazania osobom lub podmiotom, z
których zasobów kadrowych oferent/wykonawca korzysta, informacji o przekazaniu przez oferenta/wykonawcę ich danych
osobowych do Zamawiającego. W takim przypadku zakres danych będzie obejmować: imię i nazwisko, zawód, doświadczenie
zawodowe (staż pracy) oraz świadectwa lub certyfikaty (po zanonimizowaniu danych szczególnych, tj. daty i miejsca urodzenia, nr
pesel i nr dowodu osobistego, miejsca zamieszkania) potwierdzające kwalifikacje zawodowe pozwalające oferentowi/wykonawcy
ubiegać się o udzielenie zamówienia korzystając z zasobów swoich pracowników lub pracowników podmiotów trzecich
(podwykonawców).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
oferentowi/wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - prawo do usunięcia danych osobowych,
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.17.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa 3 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem, 1 zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem, 1 urządzenie wielofunkcyjne oraz oprogramowanie bazodanowe min. 10 rdzeni procesora.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30200000-1 - Urządzenia komputerowe

30232100-5 - Drukarki i plotery

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w
kryterium:
Cena 60 pkt
Udzielony okres gwarancji 40 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Udzielony okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu , o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp i pkt 10.2 IDW SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z Ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a Wykonawca w Formularzu Oferty wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie, jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby; w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności ww. dokumentów pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów .
2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby chyba, że umocowanie do reprezentacji wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 16.6. ppkt 1) IDW;
3) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. umowa o współdziałaniu). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
4) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp;
5) oświadczenie wymagane postanowieniami pkt. 10.2., 11.9. i 13.3. IDW.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp i art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 8.2. IDW.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.2 IDW składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. W przypadku, gdy spełnienie warunku opisanego:
1) w pkt. 8.2.4) IDW wykazuje: musi wykazać co najmniej jeden z Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2) w pkt. 8.2.4) IDW Wykonawcy wykazują poprzez poleganie na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane
 wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczają , które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 10 IDW, przy czym:
1) podmiotowe środki dowodowe o których mowa w pkt 10.8. IDW składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 8.2 IDW;
2) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 10.7. IDW składa każdy z nich.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy opisane zostały w projektowanych postanowieniach umowy PPU

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-06 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.