eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mogilno › Dostawa paliwa gazowego do Starostwa Powiatowego w Mogilnie przy ul. Ogrodowej 10 w Mogilnie w 2023 roku IIOgłoszenie z dnia 2022-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa paliwa gazowego do Starostwa Powiatowego w Mogilnie przy ul. Ogrodowej 10 w Mogilnie w 2023 roku II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT MOGILEŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350814

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gabriela Narutowicza 1

1.5.2.) Miejscowość: Mogilno

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-300

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 525888300

1.5.8.) Numer faksu: 525888240

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiat.mogilno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pow-mogilenski.rbip.mojregion.info/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa paliwa gazowego do Starostwa Powiatowego w Mogilnie przy ul. Ogrodowej 10 w Mogilnie w 2023 roku II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ba90b2e3-6f08-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00462730

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00029916/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa paliwa gazowego do Starostwa Powiatowego w Mogilnie przy ul. Ogrodowej 10 w Mogilnie w 2023 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/695868

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
1) drogą elektroniczną: przetargi@powiat.mogilno.pl
2) poprzez Platformę, dostępną pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/powiat.mogilno

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3. Zgodnie z 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:
1) stały dostęp do sieci Internet i minimalna prędkość połączenia internetowego nie mniejsza niż 512 KB/S,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Instytutu Miar.
4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Jakub Łuczkowiak, e-mail: przetargi@powiat.mogilno.pl
5. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.
6. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
7. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert.
8. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 7, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 7, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
9. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 8, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OR.272.23.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z usługą dystrybucji paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego typu E (CN 2711 21 00), dla budynku Powiatu Mogileńskiego przy ul. Ogrodowej 10, 88-300 Mogilno do celów opałowych. Taryfa paliwa gazowego W-5. Obszar taryfowy Gdański. Grupa taryfowa OSD - W-5.1_GD. Minimalne ciśnienia paliwa gazowego przy jakim dostarczane będzie paliwo gazowe nie może być niższe niż 1,6 kPa. Prognozowane szacunkowe zużycie paliwa gazowego w okresie 9 miesięcy wynosi 115 000 kWh o mocy umownej 176 kWh/h. Poniżej miesięczne rozbicie szacowanego zużycia:
Styczeń 2023 – 36 962 kWh
Luty 2023 – 29 487 kWh
Marzec 2023 – 25 985 kWh
Kwiecień 2023 – 18 239 kWh
Maj 2023 – 1 672 kWh
Czerwiec 2023 – 0 kWh
Lipiec 2023 – 0 kWh
Sierpień 2023 – 0 kWh
Wrzesień 2023 – 2 655 kWh
Podana ilość będzie służyć do porównania ofert. Postępowanie dotyczy jednego punktu poboru gazu o numerze PL0031900976. Obecnym dostawcą jest PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa. Obecna umowa obowiązuje do dnia 31.12.2022 r. Realizacja nastąpi po skutecznym zgłoszeniu umowy do Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Dostawa paliwa gazowego odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1996 - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi. Standardy jakościowe przedmiotu zamówienia powinny być zgodne z postanowieniami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. Prognozowane zużycie paliwa gazowego ma charakter orientacyjny i jest górną granicą zużycia energii elektrycznej przez Zamawiającego. W przypadku różnicy między zużyciem planowanym a faktycznym, Wykonawca nie będzie z tego tytułu dochodził roszczeń finansowych innych niż te, wynikające z ilości faktycznie zużytego paliwa gazowego. Rozliczenie sprzedaży odbywać się będzie na podstawie faktycznego zużycia paliwa gazowego przy cenach zawartych w aktualnej taryfie wykonawcy oraz taryfie OSD. Zamawiający informuje, że jest zwolniony z podatku akcyzowego na podstawie art. 31 b ust. 2 pkt 2 Ustawy o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 143 z późn. zm.).
Zamawiający oczekuje zastosowania ceny jednostkowej zgodnie z uregulowaniami zawartymi w ustawie z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 202.), dla mieszkania chronionego znajdującego się w budynku. Oświadczenie Zamawiającego stanowi załącznik nr 7 do SWZ. Zamawiający nie ma zawartych umów lub aneksów uniemożliwiających zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09120000-6 - Paliwa gazowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09123000-7 - Gaz ziemny

65200000-5 - Przesył gazu i podobne usługi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający, korzystając z prawa opcji, zastrzega sobie prawo do ograniczenia do 80 % maksymalnej wielkości przedmiotu
zamówienia , w przypadku mniejszego zapotrzebowania na zużycie paliwa gazowego niż szacowane w okresie trwania
umowy. Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w zakresie pozostałych 20% maksymalnej wartości przedmiotu
zamówienia nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
a) Cena (C) – waga kryterium 100%, maks. 100 pkt
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
Cena (C)
cena najniższa brutto*
C =------------------------------------------------x 100 pkt
cena oferty ocenianej brutto
*spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
• Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
• Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów (P).
4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
5. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100,00.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
8. Kryterium ceny zostało zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert, gdyż przedmiot zamówienia ma ustalone standardy jakościowe. Parametry jakościowe paliw gazowych, standardy jakościowe obsługi odbiorców zostały opisane w § 38 – 44 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1158 z późn. zm.).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualnie obowiązująca koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, którą część zadania wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmianę umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych , oraz dodatkowo określa w szczególności następujące przypadki zmian:
1) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w następstwie wystąpienia zmiany
Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego, zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w zakresie cen jednostkowych,
w zakresie jakim znajdują one zastosowanie do niniejszej umowy,
2) zmiana wysokości mocy umownej, na zasadach wynikających z Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego,
3) zmiana podwykonawcy, wprowadzenie podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w treści złożonej przez Wykonawcę oferty do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, lub rezygnacja z podwykonawcy,
4) zmiana wynagrodzenia wykonawcy poprzez zmianę stawek za paliwo gazowe oraz abonament w przypadku zatwierdzenia nowej taryfy przez URE,
5) zmiana wynagrodzenia w przypadku:
a) zmiany ceny netto paliwa gazowego w związku z ustawową zmianą kwalifikacji w zakresie podatku akcyzowego.
b) zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia przekraczającą 10% wartości początkowej. Jako początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia określa się dzień, na który przypadał termin składania ofert w postępowaniu, na podstawie którego została zawarta niniejsza umowa. Maksymalna wartość zmian nie może przekroczyć 15% wartości początkowej;
c) zmianą stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;
d) zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
e) zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne
f) zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-06 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-06 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust.1 Ustawy sankcyjnej:
Z postępowania wyklucza się:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w Rozporządzeniu 765/2006 i Rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisanego na listę o której mowa w art. 2 przedmiotowej ustawy ze wskazaniem zastosowania środka, o którym mowa w
art. 1 pkt 3 Ustawy sankcyjnej,
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy sankcyjnej,
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24
lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy sankcyjnej.
Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt 1-3 powyżej.
W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy sankcyjnej, Zamawiający odrzuca ofertę takiego
wykonawcy na podstawie art. 226 ust.1 pkt 2 lit. a Pzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.