eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zakopane › "Opracowanie koncepcji projektowej w zakresie dostosowania SUW Jaszczurówka na potrzeby nawadniania Stacji Narciarskiej Nosal wraz z przyłączem wodociągowym"Ogłoszenie z dnia 2022-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Opracowanie koncepcji projektowej w zakresie dostosowania SUW Jaszczurówka na potrzeby nawadniania Stacji Narciarskiej Nosal wraz z przyłączem wodociągowym”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 122456180

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kuźnice 1

1.5.2.) Miejscowość: Zakopane

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-500

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@tpn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tpn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Opracowanie koncepcji projektowej w zakresie dostosowania SUW Jaszczurówka na potrzeby nawadniania Stacji Narciarskiej Nosal wraz z przyłączem wodociągowym”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ecec97e5-6f18-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00462700

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00072779/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.12 Opracowanie koncepcji projektowej w zakresie dostosowania SUW Jaszczurówka na potrzeby nawadniania Stacji Narciarskiej Nosal wraz z przyłączem wodocią

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.malopolska.pl/tpnzakopane,m,402093,2022.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: przetargi@tpn.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych,elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy
ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
Wymagania szczegółowo zostały opisane w SWZ oraz załącznikach

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): OPISANO W SWZ ORAZ ZAŁĄCZNIKACH

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): OPISANO W SWZ ORAZ ZAŁĄCZNIKACH

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/612/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie koncepcji projektowej dla zadania inwestycyjnego p.n. „Opracowanie koncepcji projektowej w zakresie dostosowania SUW Jaszczurówka na potrzeby nawadniania Stacji Narciarskiej Nosal wraz z przyłączem wodociągowym.

2. Dokładny opis przedmiotu zamówienia:
2.1. Celem inwestycji, jest doprowadzenie wody ze stacji rozdziału wody należącej do SEWiK w Jaszczurówce - Zakopane. Jest ona pobierana z ujęcia powierzchniowego na potoku Olczyskim. Trasa rurociągu przebiegała będzie od stacji ujęcia wody na Jaszczurówce, wzdłuż działek drogowych, następnie za obiektem mostowym nad potokiem Olczyskim zmieni kierunek na południowy i będzie biegł skrajem lasu w granicach TPN. Woda zostanie doprowadzona do nowo wybudowanego zbiornika retencyjnego a stąd do urządzeń końcowych pompami znajdującymi się w stacji przepompowującej i rozprowadzona zewnętrznymi rurociągami. Rurociąg doprowadzający na stok wodę do śnieżenia będzie poprowadzony pod powierzchnią poniżej poziomu przemarzania gruntu.

3. Lokalizacja: Obecna przepompownia znajduje się w Jaszczurówce - Zakopane
4. Zakres dokumentacji projektowej.
4.1. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca sporządzi koncepcję projektową zawierającą:
4.1.1. Inwentaryzację budynku.
4.1.2. Opis koncepcyjny,
4.1.3. Komora technologiczna,
4.1.4. Komora-zbiornik wody surowej,
4.1.5. Pompownia,
4.1.6. Przyłącze wody od SUW do Stacji Narciarskiej - zbiornik dolny,
4.1.7. Wytyczne dla branży elektrycznej i AKPiA wraz z wstępnym zapotrzebowaniem mocy elektrycznej,
4.1.8. Schematyczne rzuty koncepcyjne przepompowni,
4.1.9. Koncepcję zagospodarowania – na mapach geodezyjnych w skali 1:500 lub większej
4.1.10. Tabelę wskaźnikowego szacunkowego koszt inwestycji.

5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby wszystkie osoby wykonujące przedmiot zamówienia określony w niniejszym SWZ, były przeszkolone przez Wykonawcę w zakresie przepisów bhp oraz ppoż. na koszt i odpowiedzialność tego Wykonawcy
6. Umożliwia się Wykonawcy (wręcz zaleca) przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca którego dotyczy opracowanie dokumentacji środowiskowej, w celu pozyskania wszelkich danych mogących być przydatnymi do przygotowania oferty oraz realizacji i rozliczenia przedmiotu umowy. Koszt dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7.1. Zamawiający wskazuje następujące powody niedokonania podziału zamówienia na części:
7.1.1. rozdzielenie zamówień byłoby niecelowe z uwagi na fakt, iż potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia
7.1.2. dokonanie podziału zamówienia na części niosłoby ryzyko niepowodzenia sporządzenia spójnego dokumentu i w konsekwencji uczynić niemożliwym osiągnięcie celu zamówienia publicznego
7.1.3. gdyby nie złożono ofert na wszystkie części zamówienia, to czyniłoby wykonanie części z nich niecelowym lub niemożliwym
7.1.4. w ocenie zamawiającego jest to zamówienie niepodzielne

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

3.1.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej:
3.1.1.1. jedną (1) osobą - posiadającą kwalifikacje w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w zakresie nieograniczonym

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP (z zastrzeżeniem pkt 6.6. SIWZ)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu określonego w SWZ dział V.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: skrzynkę ePuap Tatrzańskiego Parku Narodowego

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-06 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-20

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.