eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zakopane › Administrowanie nieruchomościami gminnymi - 2 części



Ogłoszenie z dnia 2022-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Administrowanie nieruchomościami gminnymi - 2 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Zakopane

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000654948

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 13

1.5.2.) Miejscowość: Zakopane

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-500

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zakopane.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zakopane.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Administrowanie nieruchomościami gminnymi - 2 części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-df8f7b89-6f07-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00462645

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037664/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Utrzymanie właściwego stanu technicznego zasobu

1.3.9 Utrzymanie właściwego stanu sanitarnego zasobu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zakopane/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 6. Zamawiający, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
ZALECENIA:
1. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów
w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.
2. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg), szczególnie .pdf.
3. W celu ewent. kompresji danych, Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip, .7Z
4. Wśród formatów powszechnych, a NIEwystępujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
5. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania elektronicznego podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
6. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca,
w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
7. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
8. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów
w weryfikacji plików.
9. Zaleca się, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, a nie za pośrednictwem adresu e-mail.
10. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
11. Ofertę należy przygotować z należytą starannością, z zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.
12. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego z nich.
13. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
14. Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików, co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Zakopane - Burmistrz Miasta Zakopane ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane. Z Administratorem można kontaktować się poprzez adres e-mail: office@zakopane.eu lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@zakopane.eu lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
1) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie Administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego).
2) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.101.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1: Konserwacja, usuwanie awarii oraz techniczne utrzymanie nieruchomości znajdujących się w zasobie Gminy Miasto Zakopane

1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) ustalanie właścicieli sieci w przypadku zaistnienia awarii oraz niezwłoczne wezwanie odpowiednich służb w celu usunięcia awarii oraz jej skutków (lub usunięcie awarii w sytuacji, gdy jej likwidacja nie leży po stronie właściciela sieci),
2) zorganizowanie i zapewnienie usuwania awarii w dni wolne od pracy, w szczególności w zakresie napraw instalacji elektrycznych, wodno – kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania.

2. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania wszelkich napraw bieżących w lokalach, budynkach Zamawiającego:
1) w zakresie instalacji elektrycznych, odgromowych i domofonowych:
2) w zakresie instalacji c.o., c.w.u:
3) w zakresie instalacji wodno – kanalizacyjnej:
4) w zakresie elementów budowlanych:
5) natychmiastowa likwidacja awarii i skutków zdarzeń zagrażających zdrowiu, życiu, mieniu najemców i osób trzecich, na terenie całej nieruchomości,

6) usuwanie nadmiaru śniegu z dachów, nawisów śnieżnych, strącanie sopli z dachów, gzymsów i innych elementów budynku (w zależności od potrzeb) wraz z właściwym oznakowaniem, wydzieleniem i zabezpieczeniem terenu, na którym występuje zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz ich mienia,

7) podejmowanie czynności zabezpieczających w lokalach po dokonanych włamaniach, eksmisjach i w innych przypadkach, w razie stwierdzenia nieobecności najemcy,

8) zapewnienie transportu (usługa obejmuje wyniesienie rzeczy z lokalu oraz ich transport do nowego miejsca na terenie miasta Zakopane) dla osób przekwaterowywanych i ich mienia np. w wyniku egzekucji komorniczej (5 lokali w okresie trwania umowy),

9) w przypadku śmierci najemcy, eksmisji z lokalu lub też wystąpienia innych zdarzeń losowych powodujących powstanie pustostanu podejmowanie czynności zmierzających do przygotowania lokalu do ponownego zasiedlenia (w zależności od potrzeb, na wezwanie Zamawiającego: opróżnienie lokalu i wywiezienie wszystkich pozostawionych rzeczy i ich utylizacja, przegląd instalacji i usunięcie drobnych usterek w instalacji elektrycznej, c.o., wod.-kan., wymiana, naprawa gniazdek elektrycznych, deratyzacja, dezynfekcja itp.) w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty wystąpienia zdarzenia (12 lokali w okresie trwania umowy),

10) zabezpieczanie pustostanów przed dostępem osób trzecich,

11) zabezpieczenie wnętrz budynków przed ptakami, insektami (pszczołami, osami, itp.) oraz dostępem bezdomnych lub dzikich zwierząt wraz z likwidacją powstałych gniazd i siedlisk.
CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z TECHNICZNYM UTRZYMANIEM ZASOBU

1. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
1) uczestnictwo w wizjach lokalnych w sprawach dotyczących remontów lokali, wynikających z wniosku najemców lokali, w zależności od potrzeb sporządzanie stosownych notatek służbowych, opinii itp.,
2) sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad prawidłową realizacją zadań remontowych prowadzonych na nieruchomościach znajdujących się w zasobie Gminy Miasto Zakopane,
3) wykonywanie poleceń i wskazówek Zamawiającego,
4) monitorowanie i informowanie na bieżąco Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub potrzebach remontowych zauważonych na nieruchomościach określonych w załącznikach nr 2 i 3 do umowy,
5) przygotowywanie niezbędnej dokumentacji technicznej (kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, STWiORB, szkice, rysunki) dla realizacji zadań remontowych w obrębie gminnego zasobu,
6) sporządzanie protokołów odbioru robót budowlanych,
7) organizowanie przeglądów gwarancyjnych oraz sporządzanie stosownych protokołów,
8) prowadzenie w siedzibie Zamawiającego książek obiektów budowlanych znajdujących się w gminnym zasobie,
9) uczestniczenie w wizjach, kontrolach i przeglądach okresowych gminnych nieruchomości oraz weryfikowanie prawidłowości sporządzenia protokołów wymaganych ustawą Prawo budowlane,
10) najpóźniej w terminie 1 roku od daty sporządzenia ostatniego protokołu, przeprowadzanie okresowych kontroli polegających na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu wraz ze sporządzeniem protokołu (przeglądy 1-roczne),
11) przeprowadzanie okresowych kontroli polegających na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia wraz ze sporządzeniem protokołu (przeglądy 5-letnie),
12) sporządzanie planu remontowego i modernizacje zasobu mieszkalnego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50711000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gotowość brygady remontowej do wykonania napraw

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2: Utrzymanie właściwego stanu sanitarnego i porządkowego budynków i terenów przynależnych znajdujących się w zasobie Gminy Miasto Zakopane

3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności utrzymanie należytego stanu sanitarnego i porządkowego budynków i terenów przynależnych do budynków, w tym:
1) mycie (raz w tygodniu) oraz zamiatanie (dwa razy w tygodniu) klatek schodowych, korytarzy, poręczy i balustrad (powierzchnia 2 500 m2),
2) utrzymywanie należytej czystości oraz usuwanie śmieci i odpadów z pomieszczeń wspólnego użytku (strychy, piwnice, pralnie, suszarnie, wózkownie, współużywalne w.c., itp.),
3) usuwanie nieczystości (dwa razy w tygodniu) z chodników (powierzchnia 1 200 m2) oraz dojść i dojazdów do budynków (powierzchnia 3 300 m2),
4) wykonywanie doraźnych czynności sprzątania w dni wolne od pracy w sytuacji, gdy zaistnieje pilna potrzeba
(np. usuwanie zanieczyszczeń powstałych po wietrze halnym), po wcześniejszym wezwaniu ze strony Zamawiającego,
5) codzienne utrzymywanie czystości w miejscu ustawienia pojemników na śmieci,
6) sprzątanie strychów i części wspólnych budynków, polegające na usuwaniu odpadów nietypowych (przedmiotów wielkogabarytowych, gruzu, itp.) wraz z ich utylizacją, po wcześniejszym wezwaniu ze strony Zamawiającego,
7) niezwłoczne oczyszczanie miejsc i pomieszczeń wspólnego użytku po wystąpieniu zanieczyszczenia zagrażającego stanowi sanitarnemu posesji,
8) odśnieżanie chodników, dojść i dojazdów do budynków, parkingów, śmietników, schodów i podestów w sposób zapewniający dogodne i bezpieczne poruszanie się oraz posypywanie materiałami szorstkimi w przypadku wystąpienia oblodzeń, bezpośrednio po wystąpieniu opadów, także w dni wolne od pracy,
9) mycie stolarki okiennej i drzwiowej w częściach wspólnych budynków, nie rzadziej niż raz na kwartał (powierzchnia 620 m2),
10) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich zaistniałych w budynkach i na terenach przynależnych usterkach, aktach wandalizmu, awariach w formie telefonicznej lub elektronicznej (e-mail).

4.2.6.) Główny kod CPV: 90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zwiększona częstotliwość świadczenia usług

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Świadczenie interwencyjne usług na wezwanie

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych
w Rozdziale X SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie:
a) doświadczenia zawodowego, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę
o zakresie odpowiadającym swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj.
część 1 – świadczył lub świadczy co najmniej jedną usługę technicznego utrzymania nieruchomości
o łącznej powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 15 000 m²,
część 2 – świadczył lub świadczy co najmniej jedną usługę utrzymania właściwego stanu sanitarnego zasobu o łącznej powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 10 000 m²
potwierdzone dowodami określającymi czy wykazane usługi zostały wykonane należycie.
UWAGA! (Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny, o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty).
b) potencjału kadrowego jeśli wykaże że dysponuje lub będzie dysponował osobami, zdolnymi do realizacji zamówienia tj.:
część 1 – co najmniej 1 osobą legitymującą się świadectwem kwalifikacyjnym na stanowisku eksploatacji i/lub dozoru w zakresie sieci elektrycznych, co najmniej jednym hydraulikiem, co najmniej jednym stolarzem oraz co najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikacje i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, legitymującą się aktualną przynależnością do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.
część 2 – co najmniej 2 osobami wykonującymi czynności związane ze sprzątaniem.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wykaz usług (załącznik nr 6 do SWZ) wykonywanych w ciągu ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, spełniających warunek udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia zawodowego (Rozdział XI ust. 2, pkt 3 litera a) SWZ), potwierdzonych dowodami określającymi czy wskazane usługi zostały wykonane należycie.
(Dowodami są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były świadczone, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny, o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty).
2. Wykaz osób (załącznik nr 7 do SWZ) skierowanych do realizacji zamówienia spełniających warunek udziału w postępowaniu w zakresie potencjału kadrowego (Rozdział XI ust. 2 pkt 3 litera b) SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty (zał. nr 4).
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XIV ust. 2 SWZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 - 455 ustawy Pzp oraz wskazanym we wzorze umowy.
2. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-07 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zakopane/proceedings (www.zakopane.pl >>>Zamówienia publiczne)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-07 11:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.