eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gniezno › Dostawa aparatury i sprzętu medycznegoOgłoszenie z dnia 2023-10-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa aparatury i sprzętu medycznego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZPITAL POMNIK CHRZTU POLSKI

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000315123

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. św. Jana 9

1.5.2.) Miejscowość: Gniezno

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-200

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@szpitalpomnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalpomnik.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_gniezno

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa aparatury i sprzętu medycznego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-46d0e2fe-5b75-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00462429

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00114957/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.25 Dostawa aparatury i sprzętu medycznego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00411484

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DZP.240.35.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 411520,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury, sprzętu medycznego wraz z wyposażeniem, instalacją i uruchomieniem oraz transportem, rozładunkiem i wniesieniem (na koszt i ryzyko wykonawcy) w sposób i miejsce wskazane przez Zamawiającego do Szpitala Chrztu Polski w Gnieźnie.
2. Szczegółowy opis zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – Wykaz wymaganych parametrów technicznych, stanowiący Załącznik nr 2a do SWZ.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Szczegółowe regulacje określone w SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33162100-4 - Urządzenia używane na salach operacyjnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33162200-5 - Przyrządy używane na salach operacyjnych

33168000-5 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

33169500-7 - Systemy chirurgiczne do lokalizacji i śledzenia

4.5.5.) Wartość części: 150000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury, sprzętu medycznego wraz z wyposażeniem, instalacją i uruchomieniem oraz transportem, rozładunkiem i wniesieniem (na koszt i ryzyko wykonawcy) w sposób i miejsce wskazane przez Zamawiającego do Szpitala Chrztu Polski w Gnieźnie.
2. Szczegółowy opis zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – Wykaz wymaganych parametrów technicznych, stanowiący Załącznik nr 2a do SWZ.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Szczegółowe regulacje określone w SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33162100-4 - Urządzenia używane na salach operacyjnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33162200-5 - Przyrządy używane na salach operacyjnych

33168000-5 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

33169500-7 - Systemy chirurgiczne do lokalizacji i śledzenia

4.5.5.) Wartość części: 32670,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury, sprzętu medycznego wraz z wyposażeniem, instalacją i uruchomieniem oraz transportem, rozładunkiem i wniesieniem (na koszt i ryzyko wykonawcy) w sposób i miejsce wskazane przez Zamawiającego do Szpitala Chrztu Polski w Gnieźnie.
2. Szczegółowy opis zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – Wykaz wymaganych parametrów technicznych, stanowiący Załącznik nr 2a do SWZ.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Szczegółowe regulacje określone w SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33162100-4 - Urządzenia używane na salach operacyjnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33162200-5 - Przyrządy używane na salach operacyjnych

33168000-5 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

33169500-7 - Systemy chirurgiczne do lokalizacji i śledzenia

4.5.5.) Wartość części: 80900,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury, sprzętu medycznego wraz z wyposażeniem, instalacją i uruchomieniem oraz transportem, rozładunkiem i wniesieniem (na koszt i ryzyko wykonawcy) w sposób i miejsce wskazane przez Zamawiającego do Szpitala Chrztu Polski w Gnieźnie.
2. Szczegółowy opis zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – Wykaz wymaganych parametrów technicznych, stanowiący Załącznik nr 2a do SWZ.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Szczegółowe regulacje określone w SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33162100-4 - Urządzenia używane na salach operacyjnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33162200-5 - Przyrządy używane na salach operacyjnych

33168000-5 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

33169500-7 - Systemy chirurgiczne do lokalizacji i śledzenia

4.5.5.) Wartość części: 53104,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury, sprzętu medycznego wraz z wyposażeniem, instalacją i uruchomieniem oraz transportem, rozładunkiem i wniesieniem (na koszt i ryzyko wykonawcy) w sposób i miejsce wskazane przez Zamawiającego do Szpitala Chrztu Polski w Gnieźnie.
2. Szczegółowy opis zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – Wykaz wymaganych parametrów technicznych, stanowiący Załącznik nr 2a do SWZ.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Szczegółowe regulacje określone w SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33162100-4 - Urządzenia używane na salach operacyjnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33162200-5 - Przyrządy używane na salach operacyjnych

33168000-5 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

33169500-7 - Systemy chirurgiczne do lokalizacji i śledzenia

4.5.5.) Wartość części: 94846,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 162000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 162000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 162000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Varimed Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 008260019

7.3.3) Ulica: Tadeusza Kościuszki 15/4U

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 50-442

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 162000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 35283,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 35283,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 35283,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Stryker Polska Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 011207155

7.3.3) Ulica: Poleczki 35

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-822

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 35283,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 87372,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 87372,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 87372,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Ekomark Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 016015070

7.3.3) Ulica: Boguckiego 1A

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-508

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 87372,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne:
W niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji w wyznaczonym terminie tj. do dnia 06.10.2023 r. do godz. 11:00 nie wpłynęła żadna oferta.

Uzasadnienie prawne:
Zamawiający, stosownie do art. 255 pkt. 1 unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 102433,68 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 102433,68 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 102433,68 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ORTOCARE Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 146108164

7.3.3) Ulica: Łopuszańska 95

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-457

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 102433,68 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.