eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rudniki › Zakup paliwa dla Gminy RudnikiOgłoszenie z dnia 2022-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup paliwa dla Gminy Rudniki

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Rudniki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398586

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego 12A

1.5.2.) Miejscowość: Rudniki

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-325

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 34 3595072 wew. 24

1.5.8.) Numer faksu: 34 3595013

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@rudniki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rudniki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup paliwa dla Gminy Rudniki

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b681478f-6ef2-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00462342

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00329233/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Zakup paliwa dla Gminy Rudniki

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/rudniki

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w przedmiotowym postępowaniu odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej
pod adresem : https://platformazakupowa.pl/pn/rudniki .Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie komunikację między Zamawiającym a Wykonawcą przy użyciu: ePUAP:/GminaRudniki/SkrytkaESP oraz poczty elektronicznej: przetargi@rudniki.pl (za wyjątkiem oferty zał. Nr 1 do SWZ i oświadczeń wstępnych z art. 125 Pzp zał. Nr 4 do SWZ, które obligatoryjnie składane są za pośrednictwem Platformy zakupowej.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej opisane są szczegółowo w rozdziale XIII SWZ.
W przypadku pytań technicznych dotyczących funkcjonowania i obsługi technicznej Platformy Zakupowej wskazuje kontakt z Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji oraz innych aspektów technicznych Platformy. Centrum wsparcia Klienta dostępne jest od poniedziałku do piątku w godz.: od 7:00 do 17:00 pod numerem telefonu (22)-101-02-02 lub e-mail cwk@platformazakupowa.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rudniki.
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@rudniki.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji - firmą przetwarzającą dane jest platformazakupowa.pl , którego operatorem jest Open Nexus Sp. z o.o.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp oraz art. 80 ustawy Pzp (dane mogą być przekazywane poza teren UE)
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub przez okres wskazany w umowie o dofinansowaniu,
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO i nie będą profilowane.
7) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego) – wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO.
Pełna klauzula RODO w rozdziale II SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PRG.271.9.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa do samochodów strażackich, osobowych, ciężarowych, dostawczych, ciągników i sprzętu eksploatowanego przez Gminę Rudniki. Przewidywane zapotrzebowanie na paliwo przez okres 12 miesięcy wynosi:
- około 22 000 litrów oleju napędowego ON,
- około 2 500 litrów benzyny bezołowiowej E- 95
- około 200 litrów benzyny bezołowiowej E-98
2. Wskazane powyżej wartości są prognozowanym zapotrzebowaniem Zamawiającego w okresie realizacji umowy, stanowią wielkość do kalkulacji cenowej oferty.
Zamawiający wymaga aby proponowany przez Wykonawcę choćby jeden punkt tankowania wszystkich wymienionych wyżej paliw znajdował się w odległości nie większej niż 10 km od siedziby Zamawiającego - Rudniki. Odległość mierzona trasą – samochodem, wg „Google maps” na stronie internetowej : https://www.google.pl/maps
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony jest w Rozdziale IV SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09100000-0 - Paliwa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09134100-8 - Olej napędowy

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 441 ust. 1 ustawy Pzp możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zamówienia z zastosowaniem prawa opcji.
Zamawiający może zlecić w trakcie realizacji Umowy zakres dostaw mniejszy niż wskazany w SWZ, jednakże nie mniej niż 80% wartości przedmiotu umowy określonej zgodnie z § 3 ust.1 umowy.. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych poszczególnych dostaw zgodnie z powyższymi zasadami. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wyłącznie za faktycznie wykonane dostawy w okresie obowiązywania umowy, a Wykonawca zrzeka się roszczenia o realizację umowy i zapłaty wynagrodzenia w części niewykonanej.
W ramach realizacji umowy Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogicznie jak opisane w SWZ („Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Przedmiotem Opcji będą dostawy analogiczne, jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w ofercie. W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie niektóre lub jedna z dostaw wskazanych w SWZ ( wycenione przez Wykonawcę w ofercie). Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20% wartości przedmiotu umowy . Podstawa określenia wartości dostaw zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych dostaw (paliw) zawarte w ofercie. Zlecenie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących przedmiotem umowy. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy paliwa na swój koszt i ryzyko.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym dokonywany będzie w oparciu
o kryteria jakie stanowić będzie:

a) Cena oferty – 60 % (w PLN)
b) Dostępność punktu tankowania – 40% (w godzinach)

Liczba punktów za kryterium ,,Cena oferty’’ będzie liczona wg. następującego wzoru :

Cx = (C min / Cbad ) x 60 % x 100
gdzie:
- Cx – ilość punktów przyznanej danej ofercie za cenę brutto (z VAT) ;
- Cmin – minimalna cena brutto ( z VAT ) zaoferowana w przetargu;
- Cbad - cena brutto (z VAT) podana przez oferenta dla którego wynik jest obliczany.

Liczba punktów za kryterium ,,Dostępność punktu tankowania’’ będzie liczona w. następujący sposób :

Dx = (Dbad / Dmax ) x 40 % x 100
gdzie:
- Dx – ilość punktów przyznanej danej ofercie za czas dostępności punktu tankowania;
- Dmax – najdłuższy czas dostępności punktu tankowania spośród badanych ofert;
- Dbad - czas dostępności punktu tankowania podany przez oferenta dla którego wynik jest obliczany.


 Zamawiający ustala minimalny czas dostępności punktu tankowania na przedmiot zamówienia na 9 godzin, zaś maksymalny na 24 godziny.
 Zaoferowanie przez Wykonawcę czasu dostępności zamówienia poniżej ustalonego minimum, spowoduje odrzucenie oferty, jako niegodnej z treścią SWZ.
 Zaoferowanie przez Wykonawcę czas dostępności zamówienia powyżej ustalonego maksimum będzie traktowane przez Zamawiającego jako maksymalny wymagany
czas dostępności tj. 24 godziny.


Łączna ocena ofert:
Wx = Cx + D x


Gdzie:
- Wx – wskaźnik oceny oferty
- Cx – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium „cena”;
- Dx - ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium „dostępność punktu tankowania”.


3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

- Maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta wynosi 100 pkt., od 1 członka komisji przetargowej. Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków komisji przetargowej będą zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie.

- Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam wskaźnik oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę
z niższą ceną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dostępność punktu tankowania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga , aby Wykonawca posiadał uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, tj. aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. Poz. 1385 ze zm.) wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wymaganymi w niniejszym postępowaniu podmiotowymi środkami dowodowymi są:
1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp sporządzone nie wcześniej niż 3 miesięcy przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ
3) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP ,
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – wzór stanowi załącznik nr 8 do SWZ
3. Podmiotowe środki dowodowe składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2.A. pkt 1), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wymaganymi w niniejszym postępowaniu podmiotowymi środkami dowodowymi są: Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość
i aktualność

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda w niniejszym postępowaniu złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) Formularz ofertowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ,
b) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składane na podst. art. 125 ust. 1 ustawy Pzp i art.7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
c) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik,
d) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w rozdziale XII SWZ,
e) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby zgodnie z załącznikiem nr 5 SWZ ( jeśli dotyczy)- jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby wraz z zobowiązaniem składa oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu z postępowaniu tego podmiotu oraz oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby,
f) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika jaki zakres rzeczowy wykonania zamówienia realizować zamierzają poszczególni Wykonawcy
g) Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby na które Wykonawca będzie się powoływał w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowiący zał. Nr 9 do SWZ., (jeżeli dotyczy),

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia
i dokumenty, o których mowa w Rozdziale X SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia
i dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, jaki zakres rzeczowy wykonania zamówienia realizować zamierają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć zamawiającemu przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia, umowę regulującą swoją współpracę

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z brzmieniem art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przewiduje się możliwość dokonania zmiany niniejszej umowy, w przypadku:
1) zmiany danych firmy Wykonawcy lub Zamawiającego (np. adresu, nazwy, nr rachunku bankowego, itd.) w przypadku m.in. przejęć, przekształceń, zmiany siedziby, aneks
do niniejszej umowy może dotyczyć zmiany danych Wykonawcy lub Zamawiającego;
2) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego, a także
3) zmiany obowiązujących przepisów dotyczących wymagań jakościowych paliw ciekłych;
4) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ na termin, sposób lub zakres realizacji przedmiotu umowy.
2. Oprócz okoliczności wskazanych w ust. 1, zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie
w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zaistnienie przyczyn, wymienionych w ust. 1-2 nie powoduje powstania u żadnej ze Stron niniejszej umowy roszczenia o zmianę umowy.
4. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z przyczyn wymienionych w ust. 1-2, każdej ze Stron niniejszej umowy przysługuje prawo do wystąpienia do drugiej strony o zmianę niniejszej umowy. Wystąpienie o dokonanie zmiany winno zawierać:
a) szczegółowy opis przyczyn uzasadniających zmianę umowy,
b) uzasadnienie dokonania zmiany umowy,
a w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2) i 3) niniejszej umowy Strona umowy, która powołuje się na zaistniałą zmianę zobowiązana jest wykazać stosownymi dokumentami drugiej stronie, że:
a) zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę
oraz
b) podać o jaką dokładnie wartość zmienią się koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
5. Wystąpienie, o którym mowa w ust. 4 stanowi podstawę do podjęcia negocjacji w sprawie zmiany umowy.
6. Dodatkowo, w przypadku zmiany:
1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2022 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
3) zasad gromadzenia i wysokości wypłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- wynagrodzenie należne Wykonawcy może ulec zmianie, jeżeli zmiany te będą miały bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
7. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/rudniki

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-07 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz.U. 2022, poz. 835) wyklucza się:

1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r.,
o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. Ustawy;
3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.
Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1.3.
Wykonawca ma obowiązek aktualizować stosowne oświadczenia w przypadku wszelkich zmian w tym zakresie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.