eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › WYKONANIE CAŁODOBOWO USŁ. BADAŃ WRAZ Z WYSTAWIENIEM ZAŚWIADCZ. ORAZ POBRAŃ U OSÓB SKIEROW. PRZEZ F-SZY POLICJI PROWADZĄCYCH CZYNNOŚCI SŁUŻBOWE NA TERENIE DZIAŁANIA KPP W WEJHEROWIE ORAZ KMP W GDYNIOgłoszenie z dnia 2022-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
WYKONANIE CAŁODOBOWO USŁ. BADAŃ WRAZ Z WYSTAWIENIEM ZAŚWIADCZ. ORAZ POBRAŃ U OSÓB SKIEROW. PRZEZ F-SZY POLICJI PROWADZĄCYCH CZYNNOŚCI SŁUŻBOWE NA TERENIE DZIAŁANIA KPP W WEJHEROWIE ORAZ KMP W GDYNI

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191236094

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Okopowa 15

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-819

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 47 7414945/817, 47 7414946/752/765/766

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@gd.policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pomorska.policja.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/kwp_gdansk

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

WYKONANIE CAŁODOBOWO USŁ. BADAŃ WRAZ Z WYSTAWIENIEM ZAŚWIADCZ. ORAZ POBRAŃ U OSÓB SKIEROW. PRZEZ F-SZY POLICJI PROWADZĄCYCH CZYNNOŚCI SŁUŻBOWE NA TERENIE DZIAŁANIA KPP W WEJHEROWIE ORAZ KMP W GDYNI

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fd73a983-6583-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00462321

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00074463/57/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.14 Wykonanie całodobowo usług badań z wystawieniem zaświadczeń,pobrań u osób skierowanych przez funkcjonariuszy Policji na terenie KPP w Wejherowie, KMP w Gdyni

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00441133/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 54/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 318281,16 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa medyczna polegająca na wykonywaniu całodobowo, niezwłocznie, w miarę możliwości przed innymi pacjentami, w kolejności określonej decyzją lekarza- uwzględniającą stan zdrowie innych oczekujących, u osoby skierowanej przez funkcjonariuszy Policji prowadzących czynności służbowe na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie:
- badania lekarskiego osoby zatrzymanej i wydanie zaświadczenia lekarskiego o istnieniu lub braku przeciwwskazań medycznych do umieszczenia jej w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych,
- badania lekarskiego osoby doprowadzonej do wytrzeźwienia stwierdzającego objawy stanu nietrzeźwości i wydanie zaświadczenia lekarskiego o istnieniu lub braku przeciwwskazań medycznych do umieszczenia jej w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych,
- pobrania krwi w oparciu o gotowy zestaw dostarczony przez funkcjonariusza.

Przedmiot zamówienia nie jest objęty wykazem załącznika nr 15 do ustawy
z dnia 09 sierpnia 2019 r. (Dz.U. 2019, poz.1751) o obowiązkowym mechanizmie podzielonej płatności.

Informacje w zakresie przedmiotu zamówienia określa również projekt umowy- załącznik nr 5 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

85121000-3 - Usługi medyczne

4.5.5.) Wartość części: 75078,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa medyczna polegająca na wykonywaniu całodobowo, niezwłocznie, w miarę możliwości przed innymi pacjentami, w kolejności określonej decyzją lekarza- uwzględniającą stan zdrowie innych oczekujących, u osoby skierowanej przez funkcjonariuszy Policji prowadzących czynności służbowe na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Gdyni:
 badania lekarskiego osoby zatrzymanej i wydanie zaświadczenia lekarskiego o istnieniu lub braku przeciwwskazań medycznych do umieszczenia jej w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych,
 badania lekarskiego osoby doprowadzonej do wytrzeźwienia stwierdzającego objawy stanu nietrzeźwości i wydanie zaświadczenia lekarskiego o istnieniu lub braku przeciwwskazań medycznych do umieszczenia jej w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych,
 badania ginekologicznego osoby płci żeńskiej- pełnoletniej lub nieletniej, pokrzywdzonej w wyniku przestępstwa seksualnego wraz z sporządzeniem opisu badania narządów płciowych oraz pobraniem materiału biologicznego (wymazów) za pomocą pakietu dostarczonego przez funkcjonariusza,
 pobrania krwi w oparciu o gotowy zestaw dostarczony przez funkcjonariusza.

Przedmiot zamówienia nie jest objęty wykazem załącznika nr 15 do ustawy
z dnia 09 sierpnia 2019 r. (Dz.U. 2019, poz.1751) o obowiązkowym mechanizmie podzielonej płatności.

Informacje w zakresie przedmiotu zamówienia określa również projekt umowy- załącznik nr 5 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

85121000-3 - Usługi medyczne

4.5.5.) Wartość części: 243203,16 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

1.Prawne
Postępowanie unieważniono na podstawie art. 255, pkt 1 ww. ustawy tj.
nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.

2.Faktyczne
W niniejszym postępowaniu nie zostały złożono żadne oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

1.Prawne
Postępowanie unieważniono na podstawie art. 255, pkt 1 ww. ustawy tj.
nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.

2.Faktyczne
W niniejszym postępowaniu nie zostały złożono żadne oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.