eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzeg › Dostawa paneli PCR wraz z dzierżawą analizatora na potrzeby Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.Ogłoszenie z dnia 2023-10-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa paneli PCR wraz z dzierżawą analizatora na potrzeby Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: BRZESKIE CENTRUM MEDYCZNE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000313437

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Sergiusza Mossora 1

1.5.2.) Miejscowość: Brzeg

1.5.3.) Kod pocztowy: 49-301

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.7.) Numer telefonu: 4446575

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@bcmbrzeg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.bcmbrzeg.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://e-propublico.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa paneli PCR wraz z dzierżawą analizatora na potrzeby Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-008fda71-5c5f-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00461858

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00041441/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.12 Dostawa paneli PCR wraz z dzierżawą analizatora na potrzeby Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00414130

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TP/13/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 469980,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paneli PCR: oddechowych, gastrycznych oraz paneli z płynu mózgowo-rdzeniowego wraz z wymazówkami do testów gastrycznych i oddechowych oraz dzierżawą analizatora na potrzeby Brzeskiego Centrum Medycznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację asortymentowo – ilościową stanowi Załącznik nr 2 do SWZ – formularz asortymentowo-cenowy, zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania: https://e-ProPublico.pl/.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

33694000-1 - Czynniki diagnostyczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 507698,99 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 507698,99 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 507698,99 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: QIAGEN POLSKA SP. Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 360435897

7.3.3) Ulica: POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 95

7.3.4) Miejscowość: WROCŁAW

7.3.5) Kod pocztowy: 53-332

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 507698,99 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-10-13 do 2026-10-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.