eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Polkowice › Przebudowa wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1180D i 1181D ul Lipowa i ul. ks. Jana Skiby w PrzemkowieOgłoszenie z dnia 2022-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1180D i 1181D ul Lipowa i ul. ks. Jana Skiby w Przemkowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Polkowicki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647239

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: św. Sebastiana 1

1.5.2.) Miejscowość: Polkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: 767461500

1.5.8.) Numer faksu: 767461501

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@powiatpolkowicki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://powiatpolkowicki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1180D i 1181D ul Lipowa i ul. ks. Jana Skiby w Przemkowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-36f97f7e-2dd8-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00461673

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017391/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Przebudowa wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1180D i 1181D, ul. Lipowa i ul. ks. Jana Skiby w Przemkowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00335795/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PZDP.254.7.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 3164430,89 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: Przebudowa wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1180D i 1181D ul. Lipowa i ul. ks. Jana Skiby w Przemkowie.
2. Na realizację zadania Powiat Polkowicki uzyskał wstępną promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja2/2021/7505/PolskiLad oraz dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
3. Przedmiot zamówienia, jak w ust. 1 obejmuje w szczególności:
a) budowę chodnika o nawierzchni z kostki betonowej – ok. 630 mb. (ok. 1450 m2),
b) budowę/przebudowę zjazdów na posesję – 18 szt. (ok. 540 m2) o nawierzchni z kostki kamiennej
c) przebudowę jezdni wraz z remontem konstrukcji (6 m szerokości) – 342 mb (ok. 2.620 m2),
d) budowę wyniesionych skrzyżowań – 2 szt. (ok. 590 m2),
e) budowę miejsc postojowych, o nawierzchni z kostki kamiennej (ok. 78m2),
f) budowę nawierzchni utwardzonych z koski kamiennej ((ok. 100m2),
g) budowę oświetlenia drogowego na odcinku ok 350 mb,: lampy: L6/1 – 2 oprawy, L5/1 – 2 oprawy, L4/1 – 1 oprawa dla oświetlenia i 1 oprawa dla przejścia, L1/2, L2/2, L3/2, L4/2, L5/2, L10/2, L11/2 – 2 oprawy, L12/2 – 2 oprawy, L13/2 – 2 oprawy, słupy – 12 szt. aluminiowe anodowane, kolor inox, wys. h=8 m, oprawy LED, przystosowane do montażu kamer monitoringu i oświetlenia świątecznego, z zasilaczem regulowanym i sterownikiem obsługującym system sterowania Schreder zastosowany w zrealizowanej części nr 1; doświetlenie przejścia dla pieszych: lampy: L7/1, L3/1, L4/1 – dla przejścia tylko oprawa, L1/1, L2/1, L6/2, L8/2, L7/2, L9/2), słupy – 8 szt. aluminiowe anodowane, kolor inox, wys. h=5 m, oprawy LED z optyką dla przejść dla pieszych z ruchem prawostronnym); montowane oświetlenie winno być tożsame z oświetleniem wybudowanym w ramach części nr 1,
h) budowę kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok 691 mb, w tym odcinki:
• rura lita PCV-U SN12 DN315 – ok. 225 mb
• rura lita PCV-U SN12 DN200 – ok. 316 mb
• rura lita PCV-U SN8 DN200 – ok. 10 mb
• rura lita PCV-U SN8 DN160 – ok. 10 mb
• rura GRP SN10 DN400 – odcinek ok. 48 mb
• rura GRP SN10 DN500 – odcinek ok. 48 mb
• rura GRP SN10 DN600 – odcinek ok. 34 mb
• studnie z kręgów betonowych ø1200 z włazem żeliwnym klasy D400 – 22 szt.
• studnie PP DN600 z włazem żeliwnym klasy D400 – 2 szt.
• studnie PP DN425 z włazem żeliwnym klasy D400 – 17 szt.
i) budowę kanału technologicznego o długości 329 mb od S1 do S8,
j) wprowadzenie nowego oznakowania pionowego oraz poziomego (grubowarstwowego) zgodnie z zatwierdzoną stałą organizacja ruchu,
k) wycięcie 46 szt. drzew.
l) wykonanie nasadzeń zastępczych: lipa drobnolistna o obwodzie pnia min. 14 - 16 cm (mierzony na wysokości 100 cm) – 26 szt. wraz z kratami wokół drzew i nawierzchnią z kostki kamiennej 9/11 cm – 12 szt. lub palikowaniem – 14 szt. oraz pielęgnacją nasadzonej zieleni w okresie gwarancji,
m) nasadzenia zieleni niskiej – ok 900 m2
n) montaż elementów małej architektury (ławki parkowe) – 2 szt.
4. Szczegóły sposobu realizacji przedmiotu zamówienia zostały zawarte w Załączniku nr 11 do SWZ – dokumentacja projektowa, opracowanej przez: E-DRO Projekt Ewelina Dragań, z/s ul. Szybowa 19, 59-300 Lubin, zawierająca: projekt budowlany, projekt wykonawczy, STWiOR, docelową organizację ruchu, czasową organizację ruchu, opinię o geotechnicznych warunkach podłoża.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3833990,29 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5783804,07 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3833990,29 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma BRESSO Jan Bresso

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 390027608

7.3.4) Miejscowość: Guzice

7.3.5) Kod pocztowy: 59-101

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3833990,29 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-11-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.