eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sokółka › Dostawa pomocy dydaktycznych, pomocy terapeutycznych i sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce.Ogłoszenie z dnia 2022-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa pomocy dydaktycznych, pomocy terapeutycznych i sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Sokółce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001096060

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Osiedle Zielone 1A

1.5.2.) Miejscowość: Sokółka

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-100

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 857112676

1.5.8.) Numer faksu: 857112676

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: soswszkola@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.soswsokolka.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa pomocy dydaktycznych, pomocy terapeutycznych i sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-535242c8-3020-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00461662

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00038447/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Pomoce dydaktyczne i sprzęt dydaktyczny w związku z realizacją projektu pt. "Nowe formy terapii w przedszkolu drogą do większej samodzielności"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III: Kompetencje i Kwalifikacje Działania 3.1. Kształcenie i edukacja Poddziałania 3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00341452/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SOSW.2610.5.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 133340,45 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 122460,94 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa zestawu pomocy i sprzętu do prowadzenia terapii metodą Tomatisa – 1 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30213100-6 - Komputery przenośne

48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

4.5.5.) Wartość części: 55555,56 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa pomocy dydaktycznych, w tym:
- kołdry obciążeniowej o wymiarach 120x180 (±10) cm - 1 szt.
- kołdry obciążeniowej o wymiarach 70x100 (±10) cm - 1 szt.
- maty sensorycznej - materaca do terapii dzieci o wymiarach105 x 160 (±10) cm - 1 szt.
- programu multimedialnego dla dzieci niedosłyszących oraz z niepełnosprawnością intelektualną z zakresu zajęć logopedycznych i percepcji słuchowej - 2 szt.
- programu multimedialnego wspomagającego terapię dzieci z zaburzeniami słuchu, mowy i rozwoju języka - 2 szt.,
- programu multimedialnego z tabletem dla nauczycieli i terapeutów przeznaczonego do terapii dzieci ze spektrum autyzmu - 1 szt.
- palety do terapii muzyką i dźwiękiem - 1 szt.
- zestawu edukacyjnego dla przedszkoli i szkół do programowania i odgrywania utworów muzycznych - 1 szt.
- zestawu do komunikacji alternatywnej - 6 szt.
- programu wspierającego komunikację alternatywną – 1 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.5.5.) Wartość części: 40098,70 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa przewijaka z elektrycznym podnośnikiem – 1 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.5.5.) Wartość części: 20325,20 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa stołu pionizacyjnego z elektryczną regulacją.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.5.5.) Wartość części: 6481,48 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnych ofert.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 5

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 55310,73 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 55310,73 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 55310,73 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Kornelia Klamann ,,Moja Szkoła Kornelia Klamann”

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5891632051

7.3.3) Ulica: Starowiejska 4

7.3.4) Miejscowość: Kiełpino

7.3.5) Kod pocztowy: 83-307

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5531073 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 28000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 28000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 28000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Katarzyna Ćwiek ,,Katarzyna Ćwiek Haltia”

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9111400397

7.3.3) Ulica: Chorwacka 64/21

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 51-107

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 28000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 8046,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 8046,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 8046,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FULL-MED Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7123300938

7.3.3) Ulica: ul. Bursaki 6

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.5) Kod pocztowy: 20-150

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 8046 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.