eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łapsze Niżne › Dostawa pelletu dla Gminy Łapsze Niżne oraz jednostek na sezon grzewczy 2023/2024Ogłoszenie z dnia 2023-10-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa pelletu dla Gminy Łapsze Niżne oraz jednostek na sezon grzewczy 2023/2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Łapsze Niżne

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892400

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Pawła II 20

1.5.2.) Miejscowość: Łapsze Niżne

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-442

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.7.) Numer telefonu: (18) 2659310

1.5.8.) Numer faksu: (18) 2659315

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@lapszenizne.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.lapszenizne.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/lapsze_nizne

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa pelletu dla Gminy Łapsze Niżne oraz jednostek na sezon grzewczy 2023/2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e1ca4023-5d02-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00461649

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00038766/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa pelletu dla Gminy Łapsze Niżne oraz jednostek na sezon grzewczy 2023/2024

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00415924

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.15.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 555360,60 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W zakres przedmiotu zamówienia pellet na własny koszt i ryzyko Wykonawcy będzie dostarczony dla:
1) Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych (Budynek Urzędu Gminy – dostawa do kotłowni mieszczącej się w Łapszach Niżnych przy ul. Jana Pawła II 20, OSP Niedzica-Zamek – dostawa na adres ul. 3 Maja 14, 34-441 Niedzica, Dom Ludowy w Łapszach Niżnych – dostawa do kotłowni mieszczącej się w Łapszach Niżnych przy ul. Jana Pawła II 57):
- w workach o masie do 25 kg – ilość objęta niniejszym zamówieniem 11 ton
a prawem opcji 2 ton (maksymalnie 13 ton);
- w opakowaniach typu big-bag – ilość objęta niniejszym zamówieniem 49 ton
a prawem opcji 15 tony (maksymalnie 64 tony);

4.5.3.) Główny kod CPV: 09111400-4 - Paliwa drzewne

4.5.5.) Wartość części: 102548,60 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pellet na własny koszt i ryzyko Wykonawcy będzie dostarczony dla:
2) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Frydmanie w opakowaniach typu big-bag do kotłowni mieszczącej się w budynku Zespołu Szkół we Frydmanie przy ul. Szkolnej 4 – ilość objęta niniejszym zamówieniem 30 ton a prawem opcji 15 ton (maksymalnie 45 ton);

4.5.3.) Główny kod CPV: 09111400-4 - Paliwa drzewne

4.5.5.) Wartość części: 59931,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pellet na własny koszt i ryzyko Wykonawcy będzie dostarczony dla:
3) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kacwinie w opakowaniach typu big-bag do kotłowni mieszczącej się w budynku Szkoły Podstawowej w Kacwinie przy ul. Jana Pawła II 41 – ilość objęta niniejszym zamówieniem 40 ton a prawem opcji 15 ton (maksymalnie 55 ton)

4.5.3.) Główny kod CPV: 09111400-4 - Paliwa drzewne

4.5.5.) Wartość części: 73249,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pellet na własny koszt i ryzyko Wykonawcy będzie dostarczony dla:
4) Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego Ks. Józefa Stanka w Łapszach Niżnych w opakowaniach typu big-bag do kotłowni mieszczącej się
w budynku w Łapszach Niżnych przy ul. Długiej 12 – ilość objęta niniejszym zamówieniem 50 ton a prawem opcji 30 ton (maksymalnie 80 ton)

4.5.3.) Główny kod CPV: 09111400-4 - Paliwa drzewne

4.5.5.) Wartość części: 106544,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pellet na własny koszt i ryzyko Wykonawcy będzie dostarczony dla:
5) Zespołu Placówek Oświatowych w Niedzicy w opakowaniach typu big-bag do kotłowni mieszczącej się:
- w budynku przy ul. 3 Maja 97 – ilość objęta niniejszym zamówieniem 75 ton a prawem opcji 50 ton (maksymalnie 125 ton);
- w budynku w Niedzicy przy ul. 3 Maja 70 - ilość objęta niniejszym zamówieniem 20 ton a prawem opcji 15 tony (maksymalnie 35 ton).
Łącznie dla tej części zamówienia ilość objęta zamówieniem 95 ton a prawem opcji 65 ton (maksymalnie 160 ton)

4.5.3.) Główny kod CPV: 09111400-4 - Paliwa drzewne

4.5.5.) Wartość części: 213088,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 118460,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 131806,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 118460,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DS.LOGISTICS Dominik Stasik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7361663725

7.3.3) Ulica: Wierch Olczański 72

7.3.4) Miejscowość: Bukowina Tatrzańska

7.3.5) Kod pocztowy: 34-530

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 118460,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-05-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 68850,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 76936,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 68850,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DS.LOGISTICS Dominik Stasik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7361663725

7.3.3) Ulica: Wierch Olczański 72

7.3.4) Miejscowość: Bukowina Tatrzańska

7.3.5) Kod pocztowy: 34-530

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 68850,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-05-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 84150,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 94033,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 84150,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DS.LOGISTICS Dominik Stasik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7361663725

7.3.3) Ulica: Wierch Olczański 72

7.3.4) Miejscowość: Bukowina Tatrzańska

7.3.5) Kod pocztowy: 34-530

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 84150,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-05-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 122400,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 136776,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 122400,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DS.LOGISTICS Dominik Stasik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7361663725

7.3.3) Ulica: Wierch Olczański 72

7.3.4) Miejscowość: Bukowina Tatrzańska

7.3.5) Kod pocztowy: 34-530

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 122400,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-05-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 244800,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 273552,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 244800,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DS.LOGISTICS Dominik Stasik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7361663725

7.3.3) Ulica: Wierch Olczański 72

7.3.4) Miejscowość: Bukowina Tatrzańska

7.3.5) Kod pocztowy: 34-530

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 244800,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-05-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.