eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kamienna Góra › Budowa infrastruktury do zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Krzeszowskiej w Kamiennej Górze (3)Ogłoszenie z dnia 2022-11-28

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa infrastruktury do zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Krzeszowskiej w Kamiennej Górze (3)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Kamienna Góra

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821316

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Grunwaldzi 1

1.5.2.) Miejscowość: Kamienna Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-400

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@kamiennagora.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kamiennagora.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa infrastruktury do zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Krzeszowskiej w Kamiennej Górze (3)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8eaa5cb3-6eec-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00461094

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039388/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Budowa infrastruktury drogowej do zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Krzeszowskiej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kamiennagora

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami za pośrednictwem
platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kamiennagora

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kamiennagora. 2. W toku prowadzonego postępowania komunikacja między Wykonawcami a Zamawiającym, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane będą za pośrednictwem
platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. 3. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest
konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy. 4. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 3) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer, 4) włączona obsługa JavaScript, 5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3., 7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje że: 1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Kamienna Góra jest Burmistrz Miasta Kamienna Góra z siedzibą w Kamiennej Górze (58-400) przy Placu Grunwaldzkim 1; 1.2. z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@kamiennagora.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora; 1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 1.4. odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), dalej „Ustawa”; 1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy; 1.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 1.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 2. Posiada Pani/Pan: 2.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 2.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 2.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 2.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 3. Nie przysługuje Pani/Panu: 3.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 3.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZIF.271.45.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa infrastruktury drogowej do zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Krzeszowskiej w Kamiennej Górze.
Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 2. Zgodnie z zapisami wstępnej promesy dofinansowanie stanowi 95%, natomiast wkład własny Zamawiającego 5% wartości inwestycji.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi do terenów przyszłej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Krzeszowskiej w Kamiennej Górze wraz z uzbrojeniem, zlokalizowanej na działkach 251, 227, 226/2, 225/7, 225/6, 225/9, 225/8, 139, 216/11, 216/12, 226/5, 216/1, 286/3, 222/2, 225/4, obręb ewidencyjny 0007 miasta Kamienna Góra.
Planowane przedsięwzięcie obejmuje roboty opisane w dokumentacji projektowej pn. „Budowa drogi do terenów przyszłej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Krzeszowskiej w Kamiennej Górze wraz z uzbrojeniem” opracowanej przez Pracownię Projektowania i Nadzoru „DRO-INSTAL” z siedzibą przy ul. Świdnickiej 24, 58-200 Dzierżoniów, stanowiącej załączniki nr 1 do OPZ, z wyłączeniem poniżej wyspecyfikowanych prac, zrealizowanych we wcześniejszych etapach, tj.:
1. budowy zjazdu na drogę powiatową ul. Krzeszowska w Kamiennej Górze na odcinku 12 m w zakresie jezdni,
2. oczyszczenia i umocnienia rowu przydrożnego,
3. instalacji odwadniającej zjazd,
4. przecisku pod drogą ul. Krzeszowską dla wykonania zasilania oświetlenia ulicznego (przepust wykonany, kabel zasilający wprowadzony i zaślepiony).
Dokumentacja geodezyjna powykonawcza z naniesionymi, wykonanymi we wcześniejszych etapach elementami (zjazd, droga tymczasowa) stanowi załączniki nr 5 do OPZ.
W ramach niniejszego zamówienia przewiduje się:
- budowę jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 9 cm (4cm+5 cm) i powierzchni ok. 2 413 m2, chodników o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm i powierzchni ok. 910 m2, ścieżki rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 3 cm i powierzchni ok. 950 m2 i ciągów pieszo – rowerowych o nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 3 cm i powierzchni ok. 54 m2;
- budowę sieci kanalizacji deszczowej Ø160 o długości ok. 47 m Ø315 o długości ok. 251 m, Ø 400 o długości ok. 90 m, Ø 500 o długości ok. 87 m i Ø 600 o długości ok. 141 m;
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 o długości ok. 624 m i Ø 600 o długości ok. 29 m;
- budowę sieci wodociągowej Ø 110 o długości ok. 522 m;
- budowę oświetlenia drogowego o długości ok. 586 m;
- wykonanie oznakowania drogi według projektu stałej organizacji ruchu;
- wykonanie pozostałych robót wynikających z dokumentacji projektowej.
Poza pracami określonymi powyżej do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
- przygotowanie i wdrożenie zastępczej (czasowej) organizacji ruchu na czas prowadzenia robót drogowych (wykonanie projektu, jego zatwierdzenie oraz wykonanie oznakowania tymczasowego),
- zabezpieczenie urządzeń istniejących sieci podziemnych pod nadzorem właścicieli sieci,
- ręczne wykonywanie wykopów w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego pod nadzorem ich dysponentów,
- zagospodarowanie lub utylizacja nadmiaru ziemi i gruntu z wykopów,
- zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej wraz ze sporządzeniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
- wykonanie innych obowiązków i czynności określonych w Projektowanych postanowieniach umowy.
UWAGA:
1. Wykonany fragment drogi funkcjonuje jako droga tymczasowa i przewidziany jest do rozbiórki.
2. W odniesieniu do punktu 11 projektu budowlanego „Skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem” Zamawiający informuje, że dokonano przebudowy poprzez zagłębienie istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia do poziomu niekolidującego z konstrukcją drogi. Na istniejących sieciach teletechnicznej i energetycznej w rejonie zjazdu na ul. Krzeszowską zostały ułożone rury ochronne dwudzielne zgodnie z założeniem projektu.
3. Zamawiający dopuszcza:
a. wykonanie robót dotyczących przejścia projektowanych sieci pod drogą powiatową ul. Krzeszowska, na odcinku S1-S2, odcinku S21-S22, odcinku D1-D2 metodą bezwykopową, tj. przeciskiem, przewiertem z zastosowaniem innych rur osłonowych i przeciskowych np. z materiału PP, PVC o sztywności obwodowej min. SN8 niespienione b. wykonanie robót na odcinku D2-D3 i D5-D6-D7 metodą bezwykopową z zastosowaniem innych rur osłonowych i przeciskowych np. z materiału PP, PVC o sztywności obwodowej min. SN8 niespienione lub w innej technologii w tym metodą otwartego wykopu z zachowaniem odpowiednich warunków zabezpieczenia ścian wykopu.
Wykonawca ma obowiązek zapoznania się w sposób bardzo szczegółowy z dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz warunkami umowy. Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wątpliwości w stosunku do zakresu zawartego w przywołanych dokumentach, przed złożeniem ofert. Po złożeniu oferty, Zamawiający będzie uważał, że Wykonawca nie ma wątpliwości i uwag w stosunku do zakresu ujętego w specyfikacji.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji wynoszącej minimum 36 miesięcy na wykonane i odebrane roboty.
Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowi:
1. Dokumentacja techniczna - projekt budowlany, projekt budowlano – wykonawczy - „Budowa drogi do terenów przyszłej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Krzeszowskiej w Kamiennej Górze wraz z uzbrojeniem” opracowana przez Pracownię Projektowania i Nadzoru „DRO-INSTAL” z siedzibą przy ul. Świdnickiej 24, 58-200 Dzierżoniów;
2. Projekt stałej organizacji ruchu;
3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla budowy ul. Różanej w Kamiennej Górze wraz z uzbrojeniem;
4. Przedmiary robót;
5. Dokumentacja geodezyjna powykonawcza w zakresie wykonanych elementów (zjazd, droga tymczasowa).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych).
2. Zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie co najmniej 2 (dwa) zadania polegające na budowie, przebudowie drogi o nawierzchni asfaltowej i o wartości min. 2 mln zł (słownie: dwa miliony złotych) każde zadanie;
b) dysponuje osobą pełniącą funkcję Kierownika Budowy posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń oraz będącą członkiem właściwej terytorialnie Izby inżynierów Budownictwa;
c) dysponuje osobą pełniąca funkcję Kierownika Robót posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz będącą członkiem właściwej terytorialnie Izby inżynierów Budownictwa;
d) dysponuje osobą pełniącą funkcję Kierownika Robót posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie, sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz będącą członkiem właściwej terytorialnie Izby inżynierów Budownictwa;
Zamawiający dopuszcza sytuację, w której ta sama wskazana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia osoba będzie pełniła funkcje kierownicze w różnych branżach, jeżeli posiada stosowne uprawnienia.
Osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi muszą posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 ze zmianami). W
przypadku uprawnień budowlanych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – uprawnienia muszą obejmować zakres w odpowiedniej branży.
W przypadku, gdy Wykonawca wykazuje osoby, które nabyły kwalifikacje wymagane do wykonywania działalności w budownictwie poza terytorium RP, osoby te muszą posiadać decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodowych w danej branży budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1646) lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz
inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 ze zmianami).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem, 2. Wykaz robót budowlanych wykonanych przez Wykonawcę nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. 3. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty. 2. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem. 3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej zostanie spełniony,
jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 i 4, wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynikać będzie, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 6. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami (załącznikami) należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kamiennagora w zakładce dedykowanej postępowaniu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-14 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.