eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Dostawa samochodu hybrydowego na potrzeby bieżących spraw UŻŚOgłoszenie z dnia 2022-11-27

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa samochodu hybrydowego na potrzeby bieżących spraw UŻŚ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: URZĄD ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 007017021

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Stefana Batorego 4

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-207

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: 91 434 02 79

1.5.8.) Numer faksu: 91 434 01 29

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szczecin.uzs.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://szczecin.uzs.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Obsługa Żeglugi Morskiej i Śródlądowej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa samochodu hybrydowego na potrzeby bieżących spraw UŻŚ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-08e4c408-6caf-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00460924

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00105624/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup samochodu hybrydowego na potrzeby bieżących spraw UŻŚ

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Uzasadnienie faktyczne:
W prowadzonym uprzednio postępowaniu w trybie podstawowym nie złożono żadnej oferty. Zamawiający nie zmieniając w sposób istotny warunków postępowania udzielił zamówienia z wolnej ręki Wykonawcy posiadającemu możliwość dostawy pojazdu zgodnego z warunkami uprzednio prowadzonego postępowania w trybie podstawowym.

Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z przepisem art. 305 pkt 2 ustawy PZP Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, w sytuacji gdy w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym nie złożono żadnej oferty albo wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lub 5, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

3.1.2.) Identyfikator wcześniejszego postępowania: ocds-148610-ecbec433-4011-11ed-8832-4e4740e186ac

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Sz-351-150/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2022 r., samochodu hybrydowego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34110000-1 - Samochody osobowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 206500 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: POLMOTOR SP. Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 320682486

7.3.3) Ulica: Struga 73

7.3.4) Miejscowość: Szczecin

7.3.5) Kod pocztowy: 70-784

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 206500 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Termin wykonania zamówienia: do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy (kryterium w SWZ określono w tygodniach = 56 dni)

Zamawiający przewidywał wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).
Więcej informacji na temat ww. podstawy wykluczenia znajduje się na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych, w zakładce „Ukraina” https://www.uzp.gov.pl/ukraina/komunikaty/nowe-podstawy-wykluczenia-z-postepowania-lub-konkursu- oraz-kara-pieniezna-jako-sankcje-w-celu-przeciwdzialania-wspieraniu-agresji-federacji-rosyjskiej-na-ukraine

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.