eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dolistowo Stare › Dostawa kontenerów na odpady komunalne stanowiących wyposażenie PSZOK w miejscowościach: Goniądz i Janów w ramach projektu pn. Biebrzański System Gospodarki Odpadami - etap III - PSZOKI"Ogłoszenie z dnia 2022-11-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa kontenerów na odpady komunalne stanowiących wyposażenie PSZOK w miejscowościach: Goniądz i Janów w ramach projektu pn. Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap III - PSZOKI"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: BIOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 052196095

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dolistowo Stare 144

1.5.2.) Miejscowość: Dolistowo Stare

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-124

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@biom-recykling.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.biom-recykling.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://biom-recykling.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa kontenerów na odpady komunalne stanowiących wyposażenie PSZOK w miejscowościach: Goniądz i Janów w ramach projektu pn. Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap III - PSZOKI"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-166ad2c6-5092-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00460920

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu ”Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap III – PSZOKI” nr POIS.02.02.00-00-0001/17. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00403071/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.10.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 237040 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1: Dostawa kontenerów typ ABROLL o pojemności wewnętrznej nie mniejszej niż 37,40 m3
Zamówienie obejmuje dostawę 6 szt. kontenerów typu ABROLL poj. 37,40 m3 , w tym: do PSZOKU w m. Goniądz - 3 szt. oraz do PSZOKU w m. Janów – 3 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

4.5.5.) Wartość części: 147600 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2: Dostawa kontenerów typ ABROLL o pojemności wewnętrznej nie mniejszej niż 11,50 m3
Zamówienie obejmuje dostawę 12 szt. kontenerów typu ABROLL poj. 11,50 m3, w tym do PSZOKU w m. Goniądz - 6 szt. oraz do PSZOKU w m. Janów - 6 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

4.5.5.) Wartość części: 29700 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3: Dostawa kontenerów na odpady niebezpieczne typu EKOSKŁAD
Zamówienie obejmuje dostawę 2 szt. kontenerów na odpady niebezpieczne typu EKOSKŁAD, w tym do PSZOKU w m. Goniądz - 1 szt, do PSZOKU w m. Janów – 1 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

4.5.5.) Wartość części: 59740 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 220293 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 259776 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 220293 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.P.H.U. TOREX WŁODZIMIERZ ŁYSIAK

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: PL 727-001-74-74

7.3.3) Ulica: Bojerowa 5

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.5) Kod pocztowy: 94-124

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 220293 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 230256 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 346860 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 230256 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: METBUD-GOŃCZYCE Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: PL 8262189787

7.3.4) Miejscowość: Gończyce 74 C

7.3.5) Kod pocztowy: 08-460

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 230256 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 83271 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 134070 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 83271 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Tak

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.P.H.U. TOREX WŁODZIMIERZ ŁYSIAK

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: PL 7270017474

7.3.3) Ulica: Bojerowa 5

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.5) Kod pocztowy: 94-124

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 83271 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.