eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piekoszów › "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Piekoszów"Ogłoszenie z dnia 2022-11-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
"Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Piekoszów"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PIEKOSZÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010599

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Częstochowska 66A

1.5.2.) Miejscowość: Piekoszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-065

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: (+48) 41 300 44 00

1.5.8.) Numer faksu: (+48) 41 300 44 60

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@piekoszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.piekoszow.biuletyn.net

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Piekoszów"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5d0046c9-a36b-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00460917

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00046196/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Piekoszów"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00100428/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IRO.271.2.5.2022.PK

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 253658,53 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej Brynica – Chełmce Etap II”, zakres zadania: długość odcinka objętego całością opracowania: ok. 490 mb – od km 0+990 do granicy Gminy Piekoszów; przebudowa jezdni; teren inwestycji: dz. 304 obręb Brynica; termin realizacji: 8 miesięcy od daty podpisania drogi.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 40000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Micigózd”, zakres zadania: długość odcinka objętego całością opracowania: ok. 960 mb – od DW 786 do skrzyżowania z drogą gminną Micigózd, ul. Wrzosowa; przebudowa jezdni; teren inwestycji: dz. 228/2 obręb Micigózd; termin realizacji: 8 miesięcy od daty podpisania drogi

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 40000,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Jaworznia – Gniewce”, zakres zadania: długość odcinka objętego całością opracowania: ok. 600 mb – od DW 761 do skrzyżowania z drogą dz. 236/1; przebudowa jezdni, budowa ciągów pieszych lub pieszo – rowerowych, przebudowa istniejącego odwodnienia (rów przydrożny); teren inwestycji: dz. 563 obręb Jaworznia; termin realizacji: 8 miesięcy od daty podpisania drogi

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 50000,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa ulicy Urzędniczej i Makowej w miejscowości Rykoszyn wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej”, zakres zadania: długość odcinka objętego całością opracowania: ok. 1350 mb; przebudowa jezdni ul. Urzędniczej na odcinku ok. 500 mb, przebudowa jezdni ulicy Makowej na odcinku ok. 350 mb; budowa ciągów pieszych lub pieszo-rowerowych, budowa wspólnego systemu odwodnienia obu ulic wraz z opracowaniem dokumentacji pozwalającej na uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego; przebudowa przepustu po drogą powiatową nr 0282T; teren inwestycji: dz. 688, 446, 482 obręb Rykoszyn oraz nieruchomości, które będą przejęte w oparciu o decyzję ZRID; termin realizacji: 14 miesięcy od daty podpisania drogi

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 100000,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Kryształowej w miejscowości Piekoszów”, zakres zadania: długość odcinka objętego przebudową: ok. 220 mb; przebudowa jezdni; budowa odwodnienia; teren inwestycji: dz. 1505 obręb Łaziska; termin realizacji: 6 miesięcy od daty podpisania drogi

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 12000,00 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej w miejscowości Wincentów wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej”, zakres zadania: długość odcinka objętego przebudową: ok. 770 mb; przebudowa jezdni; budowa ciągów pieszych lub pieszo-rowerowych; budowa odwodnienia drogi; teren inwestycji: dz.: 490/8, 490/12, 850/1, 851/31, 856, 456 obręb Wincentów oraz nieruchomości, które będą przejęte w oparciu o decyzję ZRID; termin realizacji: 14 miesięcy od daty podpisania drogi

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 70000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 35670,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 35670,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Doradztwa Technicznego BINGO Beniamin Szymczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6572588807

7.3.3) Ulica: Skibowa 24

7.3.4) Miejscowość: Kielce

7.3.5) Kod pocztowy: 25-147

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 35670 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 35670,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 35670,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 35670,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Doradztwa Technicznego BINGO Beniamin Szymczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6572588807

7.3.3) Ulica: Skibowa 24

7.3.4) Miejscowość: Kielce

7.3.5) Kod pocztowy: 25-147

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 35670,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 47970,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 47970,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 47970,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Doradztwa Technicznego BINGO Beniamin Szymczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6572588807

7.3.3) Ulica: Skibowa 24

7.3.4) Miejscowość: Kielce

7.3.5) Kod pocztowy: 25-147

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 47970,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W Części 4 zamówienia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg
gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Piekoszów” została złożona jedna oferta Wykonawcy Beniamin Szymczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: BINGO Beniamin Szymczyk,
ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce, której wartość przewyższa kwotę, którą zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia, a zamawiający nie może
zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 167280,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 167280,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W Części 5 zamówienia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg
gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Piekoszów” została złożona jedna oferta Wykonawcy Beniamin Szymczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: BINGO Beniamin Szymczyk,
ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce, której wartość przewyższa kwotę, którą zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia, a zamawiający nie może
zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 47970,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 47970,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 127920,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 127920,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 127920,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Doradztwa Technicznego BINGO Beniamin Szymczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6572588807

7.3.3) Ulica: Skibowa 24

7.3.4) Miejscowość: Kielce

7.3.5) Kod pocztowy: 25-147

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 127920,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.