eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Wykonanie składu, druku i dostawy materiałów promocyjnych do stałej wystawy archeologicznej "Świt Pomorza .Kolekcja starożytności pomorskich, realizowanej w ramach projektu INT65 Wspólne dziedzictwoOgłoszenie z dnia 2022-11-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonanie składu, druku i dostawy materiałów promocyjnych do stałej wystawy archeologicznej „Świt Pomorza .Kolekcja starożytności pomorskich, realizowanej w ramach projektu INT65 Wspólne dziedzictwo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Narodowe w Szczecinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000276860

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Staromłyńska 27

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-561

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@muzeum.szczecin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.szczecin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.muzeum.szczecin.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie składu, druku i dostawy materiałów promocyjnych do stałej wystawy archeologicznej „Świt Pomorza .Kolekcja starożytności pomorskich, realizowanej w ramach projektu INT65 Wspólne dziedzictwo

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b406ddbe-3509-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00460815

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00051145/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.13 Wykonanie składu,druku i dostawy materiałów promocyjnych do stałej wystawy archeologicznej"Świt Pomorza.Kolekcja starozytności pomorskich", realizowanej w ramachprojektu INT65

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

INT65 Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość – centralne muzea pomorskie wspólnie prezentują dzieje i kulturę Pomorza, dofinansowanego przez Unię Europejską z Programu Współpracy INTERREG VA Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00350522/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: AZ.2710.14.2022.MS

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie składu, druku i dostawy materiałów promocyjnych do stałej wystawy archeologicznej „Świt Pomorza. Kolekcja starożytności pomorskich”, realizowanej w ramach projektu INT65 Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość – centralne muzea pomorskie wspólnie prezentują dzieje i kulturę Pomorza, dofinansowanego przez Unię Europejską z Programu Współpracy INTERREG VA Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

4.5.3.) Główny kod CPV: 79822000-2 - Usługi składu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 32123,88 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 68175,96 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 32123,88 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ON Studio sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7393898868

7.3.3) Ulica: ul.Janowicza 3C

7.3.4) Miejscowość: Olsztyn

7.3.5) Kod pocztowy: 10-692

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 32123,88 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.