eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wymiana urządzeń sieciowych IT (sieci internetowej i WIFI) w Gmachu Głównym i OddziałachOgłoszenie z dnia 2022-11-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Wymiana urządzeń sieciowych IT (sieci internetowej i WIFI) w Gmachu Głównym i Oddziałach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Narodowe w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000275990

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleje Jerozolimskie 3

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-495

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: asadowska@mnw.art.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mnw.art.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://bip.mnw.art.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana urządzeń sieciowych IT (sieci internetowej i WIFI) w Gmachu Głównym i Oddziałach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c21e0ec3-4477-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00460813

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00083140/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.13 Wymiana urządzeń sieciowych IT (sieci internetowej i WIFI) w Gmachu Głównym i Oddziałach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00377678/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 55/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 99086,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 – urządzenia sieciowe:
Switch 48 portów PoE - 5 szt.
Switch 48 portów - 3 szt.
Switch 24 portów - 5 szt.
Switch 8 portów - 10 szt.
Switch 5 portów - 10 szt.
Switch 8 portów - 5 szt.
Wkładka optyczna SFP+ LC 10km - 20 szt.
Wkładka SFP RJ - 20 szt.
Patchpanel 48 porty - 5 szt.
Karta sieciowa 10 Gb PCI-e - 5 szt.
Router GSM mobilny wifi LTE - 6 szt.
Router GSM stacjonarny wifi LTE - 5 szt.
Access point - 6 szt.
Listwy zasilające sterowane GSM - 6 szt.
Konwenter sygnału HDMI + USB na UTP - 2 komplety

4.5.3.) Główny kod CPV: 32420000-3 - Urządzenia sieciowe

4.5.5.) Wartość części: 89696,16 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 – okablowanie:
Kabel skrętka FTP - 2 kartony
Kabel skrętka UTP - 2 kartony
Kabel skrętka UTP niebieski - 2 kartony
Patchcord FTP
Patchcord FTP niebieski
Patchcord FTP 1,5m - 80 szt.
Patchcord światłowodowy 1m - 20 szt.
Patchcord światłowodowy 5m - 10 szt.
Wtyk RJ45 - 1000 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 32421000-0 - Okablowanie sieciowe

4.5.5.) Wartość części: 9389,84 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Unieważnienie na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy, z uwagi na to, iż w postępowaniu w Części 1 nie została złożona żadna oferta

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 13776,98 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 13776,98 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 13776,98 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ATEL ELECTRONICS RADOSŁAW ATLAS

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 754-020-00-54

7.3.3) Ulica: ul. Oleska 121

7.3.4) Miejscowość: Opole

7.3.5) Kod pocztowy: 45-231

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 13776,98 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.