eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy (siedziby oraz jego Oddziałów w Toruniu, Włocławku i Inowrocławiu)Ogłoszenie z dnia 2022-11-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy (siedziby oraz jego Oddziałów w Toruniu, Włocławku i Inowrocławiu)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000331553

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ks. Stanisława Konarskiego 1-3

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-066

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: +48 52 36 69 390

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariatUSBDG@stat.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bydgoszcz.stat.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.stat.gov.pl/urzad-statystyczny-w-bydgoszczy/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy (siedziby oraz jego Oddziałów w Toruniu, Włocławku i Inowrocławiu)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c6d9d9e9-63f0-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00460810

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00082143/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00437265/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BDG-WAD.271.4.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 283495,28 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych dotyczących przesyłek listowych i paczek
w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy (siedziby oraz jego Oddziałów
w Toruniu, Włocławku i Inowrocławiu), polegających na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu, doręczaniu i zwrocie niedoręczonych przesyłek pocztowych, zwanych dalej „przesyłkami”.
2. Lokalizacje siedziby i Oddziałów Urzędu objętych przedmiotem zamówienia:
1) Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz,
2) Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu, al. Niepodległości 4, 88-100 Inowrocław,
3) Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Oddział w Toruniu, ul. Adama Mickiewicza 10-16, 87-100 Toruń,
4) Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Oddział we Włocławku, ul. Piekarska 16a, 87-800 Włocławek.
Część przesyłek listowych Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy będzie nadawana przez Zakład Wydawnictw Statystycznych w Warszawie Zakład Poligraficzny Nr 2 w Radomiu ul. Planty 39/45 26 – 600 Radom w Urzędzie Pocztowym Radom 1, ul. Władysława Beliny Prażmowskiego 2.
3. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której część przesyłek zostanie nadana przez inny podmiot na rzecz i w imieniu Zamawiającego, w wyniku czego na dowodzie nadania przesyłki będzie figurował inny podmiot niż Zamawiający. Przesyłki muszą być doręczane w oryginalnych kopertach Zamawiającego i nadawane wyłącznie na podstawie dokumentów i druków potwierdzenia nadania, doręczenia i odbioru wypełnionych przez Zamawiającego. Zarówno na kopertach jak i na ww. dokumentach i drukach muszą znajdować się dane adresowe Zamawiającego (musi figurować na nich jako nadawca).
4. Zamawiający będzie uiszczał opłaty za usługi pocztowe:
1) w 2 lokalizacjach (Bydgoszcz, Toruń) przy użyciu maszyn do frankowania lub w wyjątkowych sytuacjach w formie opłaty „z dołu”,
2) w 3 lokalizacjach (Włocławek, Inowrocław, Radomiu) w formie opłaty „z dołu”.
Przez formę „z dołu” rozumie się opłatę wniesioną przez Zamawiającego w całości w terminie późniejszym niż dzień nadania przesyłek.
5. Opłaty pocztowe uiszczane będą następującymi maszynami do frankowania:
1) T1000/1-Optimail w siedzibie Urzędu,
2) T1000/1-Optimail w Oddziale w Toruniu.
6. Zamawiający informuje, że maszyny do frankowania są własnością Zamawiającego. Szczegółowe warunki użytkowania maszyny do frankowania oraz sposobu dokonywania rozliczenia dla wykonawcy zostaną określone w umowie o wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 5.
7. Zamawiający będzie dostarczał przesyłki we własnym zakresie, do placówek wyznaczonych przez Wykonawcę (w Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ).
8. Zamawiający zobowiązuje się do nadawania przesyłek przez upoważnionych pracowników na podstawie pisemnego upoważnienia według wzoru uzgodnionego między Wykonawcą a Zamawiającym.
9. Zamawiający zobowiązuje się do sporządzania zestawień przesyłek dla celów ewidencyjnych i rozliczeniowych według wzoru uzgodnionego między Wykonawcą a Zamawiającym.
10. Zamawiający zobowiązuje się do każdorazowego potwierdzania, przez upoważnionego pracownika, nadania przesyłek do ekspedycji czytelnym podpisem i datą na zestawieniu przesyłek.
11. Zamawiający zobowiązuje się do przygotowywania i nadawania przesyłek w stanie uporządkowanym tj. stroną adresową w tym samym kierunku:
1) dla przesyłek poleconych – według kolejności wpisów w jednostkowym zestawieniu przesyłek,
2) dla przesyłek zwykłych – według wpisów w ilościowym zestawieniu według kategorii gabarytowych oraz rodzajowych, tj. przesyłek krajowych, zagranicznych, ekonomicznych i priorytetowych.
12. Zamawiający zobowiązuje się do korzystania z własnych, odpowiednio zabezpieczonych (zaklejonych i/lub zawiązanych), kopert do przesyłek listowych i opakowań do paczek, uniemożliwiających ich uszkodzenie w czasie przemieszczania.
13. Zamawiający będzie nadawał również przesyłki listowe posiadające w nazwie adresata oznaczenie „Szanowni Państwo”. Korespondencja taka kierowana jest do osób prywatnych, które zostały wylosowane do badań ankietowych z baz danych adresowych Urzędu, w których nie ma imion i nazwisk.
14. Zamawiający zobowiązuje się umieszczać na stronie adresowej koperty każdej nadanej przesyłki: nazwę odbiorcy (o ile jest to możliwe), adres odbiorcy, rodzaju przesyłki, pełną nazwę i adres Zamawiającego oraz znaku opłaty pocztowej (wg wzoru uzgodnionego z Wykonawcą).
15. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi pocztowe polegające na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu, doręczaniu i zwrocie niedoręczonych przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym nadanych przez Zamawiającego.
16. Obiór przesyłek przyjętych od Zamawiającego do ekspedycji będzie każdorazowo potwierdzany przez upoważnionego pracownika Wykonawcy czytelnym podpisem i datą na zestawieniach przesyłek. Za moment odbioru przesyłek uważa się chwilę przyjęcia przez Wykonawcę od Zamawiającego przesyłek do przemieszczania i doręczania oraz potwierdzenia tego faktu w zestawieniach ilości i rodzaju przekazywanych przesyłek (osobne: ilościowe zestawienie przesyłek zwykłych i jednostkowe zestawienie przesyłek poleconych), zwanym dalej „zestawieniami przesyłek”, sporządzanymi przez Zamawiającego. Wzory zestawień przesyłek (zwykłych i poleconych) zostaną uzgodnione między Wykonawcą, a Zamawiającym.
17. Nadanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniu ich przekazania przez Zamawiającego. W przypadku zastrzeżeń dotyczących odebranych przesyłek, Wykonawca wyjaśni je z Zamawiającym. Przy braku możliwości ich wyjaśnienia z Zamawiającym lub ich usunięcia w dniu ich nadania, nadanie takich przesyłek nastąpi w następnym dniu roboczym lub w dniu usunięcia zastrzeżeń.
18. Wykonawca będzie doręczać Zamawiającemu bezpłatnie oznaczenia przesyłek, które będzie umieszczał na kopercie (POLECONY, PRIORYTET) oraz druki do wypełnienia w przypadku przesyłek rejestrowanych (poleconych i poleconych ZPO).

4.5.3.) Główny kod CPV: 64110000-0 - Usługi pocztowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

64112000-4 - Usługi pocztowe dotyczące listów

64113000-1 - Usługi pocztowe dotyczące paczek

64114000-8 - Usługi okienka pocztowego

64121100-1 - Usługi dostarczania poczty

64121200-2 - Usługi dostarczania paczek

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W terminie składania ofert, tj. do 24 listopada 2022 r. do godziny 9:00 nie wpłynęła żadna oferta

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.