eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytom › Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla Inwestycji pn. "Przeprowadzenie prac konser., restaurator. oraz robót bud. w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego"Ogłoszenie z dnia 2022-11-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla Inwestycji pn. „Przeprowadzenie prac konser., restaurator. oraz robót bud. w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: OPERA ŚLĄSKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000279315

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stanisława Moniuszki 21-23

1.5.2.) Miejscowość: Bytom

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-902

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 32 3966856; +48 32 3966800

1.5.8.) Numer faksu: +48 32 2814335

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@opera-slaska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.opera-slaska.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/operaslaska

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla Inwestycji pn. „Przeprowadzenie prac konser., restaurator. oraz robót bud. w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8b99aedf-ec7b-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00460805

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00088592/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego dla Inwestycji Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej ...

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Dofinansowanie realizacji projektu w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, działanie: 5.3. Dziedzictwo kulturowe, poddziałanie: 5.3.3. Dziedzictwo kulturowe – kluczowe instytucje kultury.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00211991/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TP-3811-02/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa zamówienia:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla Inwestycji pn. „Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego”.
2. Podstawowym zadaniem nadzoru inwestorskiego jest kontrola zgodności działań Wykonawcy robót budowlanych z wymaganiami określonymi w Kontrakcie i obowiązujących przepisach prawa.
3. Personel nadzoru inwestorskiego, w granicach przyznanych mu uprawnień, będzie prowadził kontrolę jakości materiałów i robót, postępu prac oraz będzie potwierdzał ilość i wartość wykonanych robót. Wszystkie osoby muszą biegle posługiwać się językiem polskim
w zakresie ogólnym i technicznym. W przypadku personelu obcojęzycznego Wykonawca zapewnia tłumacza.
4. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), ustawie z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. 2022 poz. 840 ze zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2020 poz. 1740 z późn. zm.) i ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).
5. Dane lokalizacyjne obiektu-przedmiotu zamówienia.
Opera Śląska w Bytomiu ul. Stanisława Moniuszki 21-23, 41-902 Bytom
województwo: śląskie
powiat: Bytom miasto na prawach powiatu
jednostka ewidencyjna: 246201_1 M. Bytom
obręb: 0002 Bytom, nr katastralny działki: 54
Budynek Opery Śląskiej w Bytomiu został wpisany do rejestru zabytków dawnego województwa katowickiego pod numerem A/1225/77 z mocy decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach z dnia 28.03.1977.
6. Inwestycja objęta nadzorem inwestorskim obejmuje m.in. przebudowę, rozbudowę
i nadbudowę obiektu w zakresie:
6.1. budowlanym:
- modernizacja, przebudowa obiektu w zakresie istniejącej tkanki oraz rozbudowa i nadbudowa w celu stworzenia przestrzeni dla pracy i tworzenia artystów, oraz
- remontu i przebudowy istniejących części budowlanych – w zakresie spełnienia obowiązujących przepisów budowlanych, ochrony pożarowej i innych;
6.2. instalacyjnym:
- przebudowy i remontu obiektu pod względem instalacyjnym, w tym: instalacje wodno-kanalizacyjne, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, c.o., elektryczne ogólne i specjalistyczne, niskoprądowe, w tym: systemu sygnalizacji pożaru i inne;
6.3. konserwatorskim:
- robót konserwatorskich odtworzeniowych i restauratorskich – przy remoncie i przebudowie instalacji,
- zmian aranżacyjnych konserwatorskich;
6.4. technologii sceny:
- wyposażeniowym, odnoszącym się głównie do stworzenia nowych możliwości technologii sceny - doposażenie,
- zagospodarowania terenu oraz sieci, przyłączy i instalacji zewnętrznych.
7. Szczegółowy zakres Inwestycji został określony w dokumentacji zamówienia GK-3811-01/20 pn. „Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego” - dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/354985

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 141000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 379000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 145140,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FIRMA BUDOWLANA „JACH” Artur Chabrowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5741024841

7.3.3) Ulica: Dębowa 77A/7

7.3.4) Miejscowość: Katowice, ul. Dębowa 77A/7

7.3.5) Kod pocztowy: 40-109

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 145140,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-04-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.