eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Zakup i dostawa sprzętu TIK do Szkoły Podstawowej nr 173 w Łodzi, w ramach projektu pn. "Cyfrowi - kreatywni" współfinansowanego ze środków Unii EuropejskiejOgłoszenie z dnia 2022-11-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup i dostawa sprzętu TIK do Szkoły Podstawowej nr 173 w Łodzi, w ramach projektu pn. „Cyfrowi - kreatywni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa Nr 173 im. Żołnierzy Dywizji Kościuszkowskiej w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000731620

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sienkiewicza 46

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-009

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sp173.projekt2@poczta.fm

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: sp173.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/jednostki_uml

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa sprzętu TIK do Szkoły Podstawowej nr 173 w Łodzi, w ramach projektu pn. „Cyfrowi - kreatywni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fcb026a7-3292-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00460757

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00343789/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup i dostawa sprzętu TIK

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

pn. „Cyfrowi - kreatywni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy: RPLD.11.01.04-10-0015/21-00

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00343846/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 1/ZP/2022/SP173

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 1: Kabel HDMI 15m – 3 szt.
Kabel HDMI 10m – 3 szt.
Patchcord 2m – 10 szt.
Patchcord 5m – 10 szt.
Serwer NAS – 1 szt.
Access Point – 5 szt.
Klimatyzator przenośny – 3 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.5.) Wartość części: 16642,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 2: Szafa - 1 szt.
Monitory interaktywne – 2 szt.
Niszczarka do dokumentów - 3 szt.
Robot – 10 szt.
Adapter/ moduł do robota – 10 szt

4.5.3.) Główny kod CPV: 30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.5.) Wartość części: 37879,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 3: Przenośny komputer dla ucznia – 30 szt.
Przenośny komputer dla nauczyciela – 13 sztuk
Monitor - 15 szt

4.5.3.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.5.) Wartość części: 186235,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 16366,38 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 16366,38 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 16366,38 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KOMBIT Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9721326009

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 16366,38 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 31361,43 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 40095,74 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 31361,43 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Wilanka sp. z o.o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7010819923

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 31361,43 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 185871,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 240372,75 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 185871,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KOMBIT Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9721326009

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 185871,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.