eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gidle › Przebudowa dróg na terenie Gminy GidleOgłoszenie z dnia 2022-11-25

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa dróg na terenie Gminy Gidle

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GIDLE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398675

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Pławińska 22

1.5.2.) Miejscowość: Gidle

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-540

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 34/327-20-27

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampubliczne@gidle.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gidle.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dróg na terenie Gminy Gidle

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ee6b3477-6cef-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00460754

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00029297/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Przebudowa dróg na terenie Gminy Gidle

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.gidle.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca przygotowanie oferty w formacie .pdf
Zamawiający zaleca do kompresji dokumentów elektronicznych format danych.zip lub .7Z.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym,a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) (Dz.U. UE. L. Nr 119, s.1) informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Gidle z siedzibą w Urzędzie Gminy Gidle: 97-540 Gidle, ul. Pławińska 22, tel. 34 327 20 27, e-mail: ug@gidle.pl, reprezentowana przez Wójta Gminy Gidle
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: pisemnie na adres naszej siedziby lub poprzez pocztę elektroniczną: iod@gidle.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie podstawowym pn.: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Gidle” , Znak sprawy: IZP.271.10.2022
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. Pozostałe informacji dot. RODO zostały zawarte w Rozdziale I SWZ. pkt. 22 IDW.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.10.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Gidle” w ramach ww. przedmiotu zamówienia należy wykonać IV następujące zadania:

Zadanie I - Przebudowa drogi gminnej Nr 112066E w miejscowości Graby – działka na odcinku o długości 999 mb, ewidencyjna nr 189/1, 178 obręb Graby oraz 473/1 obręb Michałopol

Klasa drogi - D
Kategoria drogi - gminna
Prędkość projektowana - 40km/h
Długość odcinka drogi - 999 mb
Szerokość jezdni - 4,5 m
Szerokość poboczy - 0,75 m
Zakres robót:
1. Wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni na odcinku o długości 999 mb, szerokość jezdni 4,5 m. W miejscach niedostatecznej szerokości należy wykonać poszerzenie podbudowy.
2. Wyprofilowanie nawierzchni jezdni.
3. Konstrukcja jezdni:
- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W - 4 cm
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4 cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - 5 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - 20 cm
- warstwa odsączająca z pospółki - 10 cm
4. Nawierzchnię jedni należy wykonać ze spadkiem daszkowym 2%
5. Przed wykonaniem warstwy ścieralnej należy oczyścić nawierzchnię i skropić ją
kationową emulsją bitumiczną.
6. Wykonanie obustronne poboczy - utwardzenie pobocza kruszywem łamanym 0/31,5mm, o szerokości 0,75m i grubość 10cm. Pobocza należy wykonać ze spadkiem 8 % w kierunku przyległego terenu.
7. Uporządkowanie terenu prowadzonych robót.

Zadanie II - Przebudowa drogi gminnej Nr 112053E Górki – Ludwików na długości 1155mb, działka ewidencyjna nr 52, 79, 80 obręb Ludwików oraz 148 obręb Pławno

Klasa drogi - D
Kategoria drogi - gminna
Prędkość projektowana - 40km/h
Długość odcinka drogi - 1155 mb
Szerokość jezdni - 4,5 m
Szerokość poboczy - 0,75 m
Zakres robót:
1. Wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni na odcinku o długości 1155 mb, szerokość jezdni 4,5 m. W miejscach niedostatecznej szerokości należy wykonać poszerzenie podbudowy.
2. Wyprofilowanie nawierzchni jezdni.
3. Konstrukcja jezdni:
- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W - 4 cm
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - 10 cm
4. Nawierzchnię jedni należy wykonać ze spadkiem daszkowym 2%
5. Przed wykonaniem warstwy ścieralnej należy oczyścić nawierzchnię i skropić ją kationową emulsją bitumiczną.
6. Wykonanie obustronne poboczy - utwardzenie pobocza kruszywem łamanym 0/31,5mm, o szerokości 0,75m i grubość 10cm. Pobocza należy wykonać ze spadkiem 6 % w kierunku przyległego terenu.
7. Uporządkowanie terenu prowadzonych robót.

Zadanie III - Przebudowa drogi gminnej nr 112053E Ludwików - Zielonka na długości 310 mb, działka ewidencyjna nr 53, 339 obręb Ludwików

Klasa drogi - D
Kategoria drogi - gminna
Prędkość projektowana - 40km/h
Długość odcinka drogi - 310 mb
Szerokość jezdni - 4,5 m
Szerokość poboczy - 0,75 m
Zakres robót:
1. Wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni na odcinku o długości 310 mb, szerokość jezdni 4,5 m. W miejscach niedostatecznej szerokości należy wykonać poszerzenie podbudowy.
2. Wyprofilowanie i dogęszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej jezdni.
3. Konstrukcja jezdni:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4 cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - 5 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - 10 cm
4. Nawierzchnię jedni należy wykonać ze spadkiem daszkowym 2%
5. Przed wykonaniem warstwy ścieralnej należy oczyścić nawierzchnię i skropić ją kationową emulsją bitumiczną.
6. Wykonanie obustronne poboczy - utwardzenie pobocza kruszywem łamanym 0/31,5mm, o szerokości 0,75m i grubość 15 cm. Pobocza należy wykonać ze spadkiem 8 % w kierunku przyległego terenu.
7. Uporządkowanie terenu prowadzonych robót.

Zadanie IV - Przebudowa drogi gminnej Nr 112077E, Zielonka – DK91 na długości 1323 mb, działka ewidencyjna nr 339 obręb Ludwików, 34 obręb Pławno.

Klasa techniczna drogi - D
Kategoria drogi - gminna
Długość przebudowywanego odcinka drogi - 1 323 mb
Prędkość projektowana - 40 km/h
Szerokość jezdni - 4,5 m
Szerokość poboczy - 0,75 m
Zakres robót:
1.Wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni na odcinku o długości 1323 mb, szerokość jezdni 4,5 m. W miejscach niedostatecznej szerokości należy wykonać poszerzenie podbudowy.
2. Istniejącą nawierzchnię jezdni należy w całości rozebrać wraz z podbudową. Istniejące podłoże należy wyprofilować i zastabilizować cementem. Grubość warstwy gruntu stabilizowanego cementem – 15 cm.
3. Wyprofilowanie i dogęszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej jezdni.
4. Przed wykonaniem warstwy ścieralnej należy oczyścić nawierzchnię i skropić ją
kationową emulsją bitumiczną.
5. Konstrukcja jezdni na poszerzeniu:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4 cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - 5 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - 20 cm
- destrukt asfaltowy - 10 cm
6. Nawierzchnię należy wykonać ze spadkiem daszkowym 2%.
7. Wykonanie obustronne poboczy - utwardzenie pobocza kruszywem łamanym 0/31,5mm, o szerokości 0,75m i grubość 10cm. Pobocza należy wykonać ze spadkiem 8 % w kierunku przyległego terenu.
8. Uporządkowanie terenu prowadzonych robót.

Wykonawca zobowiązany jest ponadto do zapewnienia obsługi geodezyjnej inwestycji w celu wytyczenia robót i sporządzenia operatów geodezyjnych powykonawczych. Wykonawca
zobowiązany jest również do przekazania wszelkich oświadczeń, certyfikatów i dokumentów niezbędnych Inwestorowi zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.Wykonawca zobowiązany jest sporządzić dokumentację powykonawczą (odbiorową) w dwóch egzemplarzach w języku polskim.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót dla ww. zadań I – IV został zawarty w Rozdziale V SWZ stanowiący dokumentację projektową (projekt zagospodarowania
terenu, projekt architektoniczno – budowlany branży drogowej, informacja BIOZ, część graficzna), przedmiarach oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena oferty (C) – 100%
Sposób oceny ofert: w kryterium „cena oferty” w którym zamawiającemu zależy, aby wykonawca przedstawił jak najniższą wartość (cena), zostanie zastosowany następujący wzór: Liczba zdobytych punktów (C) = Cn/Cb x 100 x waga kryterium 100% Gdzie: Cn – cena najniższa wśród ofert nie odrzuconych, Cb – cena oferty badanej, 100 – wskaźnik stały, 100 – procentowe znaczenie kryterium ceny.
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium cena obliczona zostanie przez podzielenie ceny najniższej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 punktów i wagę kryterium, którą ustalono na 100%.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w kryterium "cena oferty".

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa poniższe warunki udziału w postępowaniu dotyczące :
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający stawia szczegółowe wymagania w zakresie oceny tych zdolności:
1) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie doświadczenia, tj. Wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadające swoim
rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj: co najmniej dwie roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych i 00/100) polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie dróg o nawierzchni bitumicznej (asfaltowej) wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów,
na rzecz których roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie ,przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –inne odpowiednie dokumenty.

2) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie osób, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia tj. który wykaże się:
a) co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia określone przepisami ustawy Prawo budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej uzyskane zgodnie z ustawą z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Uwaga!
Wskazana osoba w pkt. 4. ppkt. 2) lit. a) powinna posiadać uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe adekwatne do wykonywanych czynności objętych przedmiotem zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona składa na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie aktualne na dzień ich złożenia niżej wskazane podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających,
czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
1) aktualne na dzień składania ofert odpowiednio oświadczenie lub oświadczenia, o których mowa w pkt 7.1,7.3 i 7.6.3) IDW ,
2) zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów, jeżeli wykonawca polega na zasobach innego podmiotu,
3) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni
wykonawcy (jeżeli dotyczy);
4) dowody równoważności, o których mowa w pkt 3.2. IDW, jeżeli wykonawca zaoferował rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w opisie przedmiotu zamówienia;
5) uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, jeżeli wykonawca zastrzegł w ofercie informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa;
6) dokumenty potwierdzające wniesienie wadium określone pkt.10 IDW;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 25 000,00 zł.
2. Wadium wykonawca wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofert.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020r, poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy Żytno ul. Konopnickiej 26, 97-532 Żytno
Nr rachunku: 92 8267 1019 2101 0000 0127 0002
z dopiskiem: Wadium – „Przebudowa dróg na terenie Gminy Gidle”
5. Wadium wniesione w pieniądzu uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 10.3 ppkt, 2-4 IDW, wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.
1)Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2)W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3)W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1. IDW, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te dołączone do oferty potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4)W przypadku określenia przez Zamawiającego warunku dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczym lub zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.4 IDW, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Formularz oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do IDW.
5)Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1. Zaliczka zostanie przekazana Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia.
2. Wykonawca wystąpi niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy o udzielenie zaliczki na realizację Przedmiotu umowy w wysokości 5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1umowy. Warunkiem udzielenia zaliczki jest doręczenie przez Wykonawcę Zamawiającemu faktury zaliczkowej (można proforma) wraz z zabezpieczeniem zwrotu zaliczki, o którym mowa w ust. 3. Wypłata zaliczki nastąpi w terminie 10 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury i zabezpieczenia zwrotu zaliczki.
3. Zabezpieczenie zaliczki może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 442 ust. 3 pkt 1-4 Pzp.
4. W trakcie wykonywania niniejszej umowy Wykonawca może zmieniać formę zabezpieczenia zaliczki na jedną lub kilka form z wymienionych w pkt. 3 pod warunkiem zachowania ciągłości jej zabezpieczenia i bez zmniejszenia jej wartości.
5. Gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe przekazane na poczet zabezpieczenia zaliczki będą bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. Wykonawca zapewni, że gwarancje będą ważne i wykonalne, aż do rozliczenia zaliczki.
6. Jeżeli w warunkach przedłożonego przez Wykonawcę zabezpieczenia zaliczki podana jest data jego wygaśnięcia, a Wykonawca na 30 dni roboczych przed tą datą nie wniesie przedłużenia zabezpieczenia zaliczki, Zamawiający jest uprawniony do zrealizowania zabezpieczenia, a z uzyskanych z tego tytułu środków do ustanowienia zabezpieczenia zaliczki. Tego rodzaju zabezpieczenie Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca w terminie 14 dni roboczych po ostatecznym rozliczeniu zaliczki wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
7. Jeżeli zaliczka nie zostanie rozliczona przed końcowym rozliczeniem niniejszej umowy, odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, cała wartość udzielonej, a nierozliczonej zaliczki stanie się natychmiast wymagalna i płatna Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania do zwrotu nierozliczonej części zaliczki.
8. Za rozliczenie zaliczki, o którym mowa w pkt. 7 uznaje się wykonanie robót o wartości nie mniejszej niż wartość zaliczki po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru ich należytego wykonania.
9. Termin zapłaty faktury końcowej nastąpi po wykonaniu całości Przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru końcowego robót przez Zamawiającego na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę. Faktura końcowa zostanie pomniejszona o wartość zaliczki, o której mowa w pkt. 2 wypłaty.

Zasady wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostały ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w:
a) uchwale Rady Ministrów Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (zmienionej uchwałą Rady Ministrów nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021r. oraz Nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych).
b) Regulaminie BGK – Regulaminie, o którym mowa w § 11 uchwały Rady Ministrów Nr 84/2021 (zmienionej uchwałą Rady Ministrów nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021r. oraz Nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych).

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie zmiany umowy będą wymagały formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem nieważności takich zmian.
Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewidział zmiany umowy opisując je w paragrafie 19 wzoru umowy.
Rodzaj, zakres zmian oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone w Rozdziale IV SWZ - wzór umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-12 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający informuje, że niniejsza inwestycja pn.: "Przebudowa dróg na terenie Gminy Gidle" jest dofinansowana z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
PROMESA Nr Edycja2/2021/1249/PolskiLad

Zasady wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostały ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w:
a) uchwale Rady Ministrów Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (zmienionej uchwałą Rady Ministrów nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021r. oraz Nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych).
b) Regulaminie BGK – Regulaminie, o którym mowa w § 11 uchwały Rady Ministrów Nr 84/2021 (zmienionej uchwałą Rady Ministrów nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021r. oraz Nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych).

Zamawiający przekaże Wykonawcy zaliczkę w wysokości 5% wynagrodzenia, pozostała część wynagrodzenia wypłacona zostanie po zakończeniu Inwestycji.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia finansowania inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę dofinansowania z Programu w ramach udzielonej wstępnej Promesy, Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią zdolność ekonomiczną i środki, niezbędne do wykonania zamówienia oraz zapewnienia finansowanie inwestycji w okresie poprzedzającym otrzymanie wynagrodzenia.

Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy przedmiotowej Inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu całego przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru końcowego robót przez Zamawiającego. Płatność końcowa zostanie pomniejszona o wartość wypłaconej zaliczki.

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami:
- w sprawie procedury przetargowej
Ilona Śrubarczyk-Ociepa, tel. 34 327-20-27
e-mail: zampubliczne@gidle.pl
- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia
Jarosław Machała ,tel. 34 327-20-27
e-mail: zampubliczne@gidle.pl

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.