eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa sprzętu komputerowego wraz z wyposażeniemOgłoszenie z dnia 2022-11-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z wyposażeniem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001962

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Broniewskiego, 48

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-771

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.poplawski@chat.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.chat.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z wyposażeniem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e5b453fe-606f-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00460641

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest realizowane ramach programu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland” (Działanie: 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego)

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://chat.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://chat.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Zgłoszenie do postępowania
wymaga zalogowania Wykonawcy do systemu Market Planet na subdomenie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie;
https://chat.ezamawiajacy.pl/ lub https://oneplace.marketplanet.pl.,
2) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl,
gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując
kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres email, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje
regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”,
3) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom
uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z
potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta,
wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w potwierdzeniu,
4) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty wraz załącznikami, poprzez dodanie ww. dokumentów w zakładce
„Oferty". Czynności określone powyżej realizowane są poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument" i wybranie docelowego pliku,
który ma zostać wczytany do systemu,
5) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności przekazywanie wszelkich zawiadomień, wyjaśnień oraz
innych informacji, następuje przy użyciu zakładki „Korespondencja” poprzez wybranie polecenia „Dodaj dokument" lub z
wykorzystaniem opcji okna dialogowego „Zadaj pytanie”, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść pytania lub
informacji. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki
„Korespondencja”, z zastrzeżeniem pkt 6,
6) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej e-mail: m.frica@chat.edu.pl,
7) W przypadku, gdy w prowadzonym postępowaniu Wykonawca zastrzeże określone informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, informacje te winny być zawarte w odrębnym
dokumencie i dokument ten należy złożyć poprzez wybranie polecenia „Dodaj dokument” wskazując typ dokumentu: „Tajny”,
8) W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z platformy, Wykonawca winien skontaktować się z
dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Market Planet tel. +48 (22) 25 72 223 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach
9.00 - 17.00) e-mail: ezamawiajacy_zgloszenia@marketplanet.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” oraz umową o dofinansowanie nr POWR.03.03.00-00-
PN14/18 zamawiający informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji
Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926
Warszawa oraz Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – mająca siedzibę ul. Polna 40, 00-635 Warszawa. Zamawiający na
podstawie w/w umowy ma powierzone dane do przetwarzania;
2) Zamawiający ustanowił Inspektor Ochrony Danych - kontakt: iod@chat.edu.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem;
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Zamawiającego prowadzący postępowanie jako komisja
przetargowa, a także osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja, w tym protokół postępowania, na podstawie
art. 74 w związku z art. 18 PZP;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane u Zamawiającego, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania oraz przez cały czas obowiązywania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania;
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem wynikającym z
przepisów PZP, związanym z Pani/Pana dobrowolnym uczestnictwem w postępowaniu oraz jest warunkiem zawarcia umowy w
sprawie zamówienia. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość zastosowania przepisów PZP dotyczących
weryfikacji podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także niemożność dokonania
oceny ofert i w efekcie brak możliwości zawarcia umowy;
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i dane te nie będą
przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej;
8) Posiada Pani/Pan prawo:
● dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
● do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, z tym że skorzystanie z tego prawa nie może powodować zmiany wyniku
postępowania ani zmiany postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami PZP oraz nie może naruszać integralności
protokołu określonego w przepisach art. 71-74 PZP, w tym załączników do tego protokołu;
● żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18
ust. 2 RODO, przy czym prawo to nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
● wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 13/ZP/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z wyposażeniem tj.:

1/ laptopy (3 sztuki)

2/ Komputer stacjonarny (jednostka centralna) - 1 sztuka

3/ Monitor do komputera - 1 sztuka

4/ Kamera wraz z zestawem oświetleniowym do wykonywania filmów informacyjnych

5/ Komputer stacjonarny (zestaw) - 1 sztuka

Szczegółowe minimalne parametry urządzeń objętych przedmiotem zamówienia znajdują się w Załączniku nr 2 do SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

B) Dodatkowe Informacje:

1. Wykonawca musi zaoferować sprzęt spełniający min. takie wymagania i parametry techniczne, jak w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia- Załącznik nr 2 do SWZ. Wykonawca może zaoferować produkty o lepszych parametrach. Dostarczone przedmioty zamówienia powinny być fabrycznie nowe, wykonane zgodnie z wymaganiami i normami mającymi zastosowanie do danego wyrobu, wolne od wad, odpowiadać normom jakościowym, określonym we właściwych aktach prawnych, posiadać aktualne aprobaty techniczne, gwarancje producenta, niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa oraz winny spełniać wszelkie wymogi przewidziane obowiązującymi przepisami dla tego typu wyrobów. Urządzenia muszą posiadać instrukcję obsługi oraz dokumenty gwarancyjne w języku polskim;

2. Do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszelkie kable oraz elementy niezbędne do ich prawidłowego użytkowania,

3. Wykonawca dostarczy gotowy do pracy sprzęt wraz z wymaganym oprogramowaniem pod wskazany przez Zamawiającego adres.

4. Wykonawca udziela gwarancji określonej w opisie przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się do dostarczenia kart gwarancyjnych.

5. Dostarczone oprogramowanie musi być oryginalne, pochodzące z legalnych kanałów dystrybucji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu w dokumenty potwierdzające legalność dostarczanego oprogramowania.

6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt komputerowy oraz kamerę będących przedmiotem zamówienia do siedziby Zamawiającego - Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, ul. Broniewskiego, 48 01-771 Warszawa

Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w SWZ i w załącznikach do SWZ normy krajowe lub normy europejskie lub normy
międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to Zamawiający dopuszcza w
tym zakresie rozwiązania równoważne. Oznacza to, że parametry techniczne tak wskazanych produktów, określają
wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania
przedmiotu umowy. Ponadto, w każdym przypadku stwierdzenie, że opis czy też cecha opisanego produktu, która może
wskazywać na źródło pochodzenia lub producenta to Wykonawca również jest uprawniony do stosowania produktów
równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SWZ
i/lub w załącznikach do SWZ. Dopuszcza się również wykazanie tej równoważności normami równoważnymi w stosunku do
tych wskazanych w OPZ. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”. Przy doborze materiałów
równoważnych Wykonawca zobowiązany jest zapewnić również osiągnięcie wskaźników określonych w OPZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

30237280-5 - Akcesoria zasilające

48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

30237460-1 - Klawiatury komputerowe

30213100-6 - Komputery przenośne

38651600-9 - Kamery cyfrowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert dokonana zostanie według następujących kryteriów:
I. Kryterium oceny ofert jest:
1. cena 60%
Oferty będą podlegały ocenie wg wzoru:
Cena najniższej oferty
Cena badanej oferty x 100 pkt x 60% = ilość punktów
2. Skrócony termin realizacji dostawy 40%
W powyższym kryterium oceniany będzie termin realizacji dostawy niniejszego przedmiotu zamówienia.
Ocena terminu realizacji dostawy będzie dokonywana w następujący sposób:
● termin realizacji wynoszący 10 dni od dnia podpisania umowy – 0 pkt.
● termin realizacji wynoszący 7 dni od podpisania umowy – 20 pkt.
● termin realizacji wynoszący 5 dni od dnia podpisania umowy – 40 pkt.
Termin realizacji umowy należy wpisać w ofercie. Brak wskazania terminu realizacji umowy w formularzu ofertowym będzie
traktowany jak termin 10 dni od daty zawarcia umowy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócony termin realizacji dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) w celu potwierdzenia
braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp:
a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym
Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 6 do SWZ).
Wykonawca, który podlega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp będzie
zobowiązany do złożenia w/w dokumentu również w odniesieniu do tych podmiotów, jak również każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
3) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy
Pzp:
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Wykonawca, który podlega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp będzie
zobowiązany do złożenia w/w dokumentu również w odniesieniu do tych podmiotów, jak również każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
4) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie, opisanym w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 SWZ, (art. 108 ust. 1 pkt 1 , 2 i 4 ustawy Pzp)
sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
5) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i
opłat, w zakresie opisanym w ust. 2. pkt. 1 SWZ (art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp), wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia
dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
6) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie opisanym
w ust. 2.pkt. 1 SWZ (art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp), wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w
przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym
dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności
należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w
sprawie spłat tych należności
7) Oświadczenia wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby o
aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. - Załącznik nr 8

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty składane wraz z ofertą (Formularzem ofertowym - Załącznik nr 1):
a) oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust 1 ustawy Pzp (załącznik nr 3 do SWZ),
b) pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy,
c) zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
(załącznik nr 5 do SWZ) – jeżeli dotyczy,
d) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy (załącznik nr 6 do SWZ) – jeżeli dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały szczegółowo określone w Załączniku nr 7 do SWZ - Projekt umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://chat.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-05 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz złożona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej
(opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub postaci elektronicznej (opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym).
2. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452),
określa wymagania dla skutecznego złożenia oferty za pośrednictwem Platformy „ezamawiajacy” oraz zasady
porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą w prowadzonym postępowaniu.
3. Wymagania sprzętowo-aplikacyjne:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, jeden z systemów operacyjnych - MS
Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku
Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.