eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarczyn › Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2022/2023Ogłoszenie z dnia 2022-11-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2022/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA TARCZYN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015891250

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Juliana Stępkowskiego 17

1.5.2.) Miejscowość: Tarczyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-555

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 227157948

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@tarczyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.tarczyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2022/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-db7d6739-6cc1-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00460405

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019802/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Zimowe utrzymanie dróg

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-db7d6739-6cc1-11ed-aea3-5a7c432eaced

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl; zamowienia.publiczne@tarczyn.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja odbywa się za
pośrednictwem e-maila zamowienia.publiczne@tarczyn.pl. Wykonawca może też skorzystać z dedykowanego formularza do
komunikacji dostępnego na platformie e-zamówienia. Złożenie oferty możliwe jest jedynie poprzez zakładkę "Oferty/wnioski" i
przycisk "Złóż ofertę". Wykonawca, zamierzający wziąć udział w postępowaniu, musi posiadać aktywne konto "Wykonawcy" na
platformie e-zamówienia z zaznaczonymi uprawnieniami do składania ofert. Instrukcja składania ofert dostępna jest na platformie ezamówienia w zakładce "Centrum pomocy".
Maksymalny rozmiar plików przesyłany przez platformę wynosi 150 Mb. Dokumenty związane z postępowaniem będą publikowane
na platformie e-zamowienia z odesłaniem do strony https://bip.tarczyn.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): obowiązek realizowany w swz

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): obowiązek realizowany w swz

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PI.271.36.2022.MB

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa soli drogowej wraz z jej rozładunkiem w szacunkowej ilości 120 ton, oraz piasku płukanego wraz z jego rozładunkiem w szacunkowej ilości 300 ton na potrzeby zimowego utrzymania dróg w sezonie 2022/2023

4.2.6.) Główny kod CPV: 14211000-3 - Piasek

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium – cena
Punktacja zostanie przyznana wg wzoru: stosunek najniższej ceny oferty do ceny oferty ocenianej pomnożony przez 60.
Kryterium – termin dostawy materiałów
Punktacja zostanie przyznana wg wzoru: stosunek najkrótszego czasu realizacji do czasu ocenianego, pomnożony przez 40. Wykonawcy mogą zaproponować termin dostawy w czasie od 3 dni do 6 dni od momentu otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy materiałów

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Tarczyn, polegające na:
1) pełnieniu całodobowego dyżuru w okresach wskazanych przez Zamawiającego,
2) płużeniu dróg (usuwaniu śniegu z dróg i poboczy) przy użyciu ciągnika i samochodu ciężarowego,
3) usuwanie śliskości z wykorzystaniem materiałów Zamawiającego przy użyciu piaskarki,
4) płużenie dróg z jednoczesnym usuwaniem śliskości z wykorzystaniem materiałów Zamawiającego przy użyciu pługopiaskarki,
5) przygotowaniu mieszanki soli i piasku,
6) załadunku przygotowanej mieszanki na pojazdy przy użyciu ładowarki,
7) odśnieżaniu chodników przy użyciu ciągnika lekkiego,
8) usuwaniu śliskości z chodników przy użyciu ciągnika lekkiego z wykorzystaniem materiałów Zamawiającego wraz z załadunkiem mieszanki,
9) odśnieżaniu chodników z jednoczesnym usuwaniem śliskości przy użyciu ciągnika lekkiego z wykorzystaniem materiałów Zamawiającego wraz z załadunkiem mieszanki.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera swz

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7 w związku z art. 305 pkt. 1 Pzp, do 100% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie to będzie udzielone w razie takiej konieczności, pod warunkiem zabezpieczenia środków w budżecie gminy i będzie polegało na powtórzeniu części lub wszystkich rodzajów usług objętych zamówieniem podstawowym

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium – cena
Punktacja zostanie przyznana wg wzoru: stosunek najniższej ceny oferty do ceny oferty ocenianej pomnożony przez 60.
Kryterium – czas reakcji
Punktacja zostanie przyznana wg wzoru: stosunek najkrótszego czasu reakcji do czasu ocenianego pomnożony przez 40. Wykonawca może zaproponować przystąpienie do realizacji czynności zleconych przez Zamawiającego w czasie od 1 godziny do 3 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zadanie nr 1 - Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu
Zadanie nr 2:
Wykonawca ma wykazać się należytym wykonaniem (w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej 1 usługi, polegającej na zimowym utrzymaniu dróg o wartości min. 70 000 zł brutto i w okresie co najmniej 3 miesięcy.
Wykonawca ma wykazać, że dysponuje co najmniej następującym sprzętem:
a) ciągnik z pługiem czołowym – min. 1 szt.
b) ciągnik lekki o masie całkowitej do 2,5 tony z zamontowanym pługiem czołowym i podwieszonym urządzeniem do rozsypywania materiałów uszorstniających (posypywarką) – min. 1 szt.
c) samochód ciężarowy z zamontowanym pługiem – min. 2 szt.
d) pługopiaskarka o pojemności min. 4 m3 – min. 1 szt.
e) ładowarka – min. 1 szt.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zadanie nr 1 - nie dotyczy
Zadanie nr 2:
Zamawiający wezwie Wykonawcę (zadanie nr 2), którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień składania, tj.:
1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – załącznik nr 5 do SWZ
2) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 6 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Kompletna oferta składana przez platformę e-zamówienia powinna zawierać:
1) wypełniony formularz oferty (każda pozycja) – załącznik nr 1 do SWZ,
2) oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 2 do swz,
3) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do swz (nie dotyczy zadania nr 1)
4) odpis z KRS, CEiDG lub inny dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentacji,
5) jeśli dotyczy - pełnomocnictwo do reprezentacji,
6) jeśli dotyczy – wydzielony plik jako tajemnica przedsiębiorstwa,
7) w przypadku podmiotu wspólnego:
a) pełnomocnictwo do reprezentacji,
b) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp;
8) w przypadku korzystania z zasobów podmiotu trzeciego:
a) zobowiązanie do udostępnienia zasobów,
b) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty dane podmiotów wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub do
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie
zamówienia, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp i art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 r. szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, składa każdy wykonawca

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy w przypadku wyczerpania przewidywanego wynagrodzenia Wykonawcy w okresie realizacji umowy i konieczności dalszej jej realizacji – Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zakresu zamówienia w ramach wymienionych w formularzach oferty pozycji oraz wynagrodzenia Wykonawcy wg oferowanych w postępowaniu cen jednostkowych

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-05 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-03

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

kryteria oceny ofert

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się także wykonawców spełniających przesłanki określone
w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.