eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jaworzno › Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczanie i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów w 2023 r.Ogłoszenie z dnia 2022-11-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczanie i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów w 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Jaworzna, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 6322010013

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Północna 9b

1.5.2.) Miejscowość: Jaworzno

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-600

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mops@mops.jaworzno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mops.jaworzno.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczanie i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów w 2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-108be0d3-6bf7-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00460325

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028891/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów w 2023r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://mops.bip.jaworzno.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami służąca do składania/wycofywania i zmiany oferty odbywa się wyłącznie za pośrednictwem:
- miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
- EPUAPu : https://epuap.gov.pl/wps/portal – adres skrzynki:/mopsjaw/SkrytkaESP,
za pomocą dostępnego: „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w zakresie składania dokumentów elektronicznych (innych niż oferta i dokumenty składane wraz z ofertą), cyfrowych odwzorowań dokumentów, oświadczeń oraz przekazywanych informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mops@mops.jaworzno.pl oraz adres/adresy e-mail podane przez Wykonawców w ofercie – bez konieczności szyfrowania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy wynosi 150 MB.
4. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami oraz sposób sporządzania dokumentów elektronicznych musi odpowiadać wymogom określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie, ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno, NIP:6320008213, tel. (0-32) 618-18-40, fax (0-32) 618-18-41, e-mail: mops@mops.jaworzno.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: angelika@informatics.jaworzno.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz w przypadku wyboru Państwa oferty w celu realizacji warunków zawieranych umów; wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podst. art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą) oraz art 6 ust. 1 lit. c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp. oraz organy kontroli (RIO, NIK, CBA i inne), Instytucje finansujące, Sądy, Policja.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Państwa danych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, konsekwencje niepodania określonych danych mogą uniemożliwić wzięcie udziału w postępowaniu.
7. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (zgodnie z art. 22 RODO).
8. Posiadają Państwo prawa: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania danych - zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy Pzp skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą; prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.. W celu realizacji praw prosimy o złożenie wniosku.
9. Na Wykonawcy ciąży obowiązek dopełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem.
10. Wykonawca, podwykonawca, podmiot trzeci podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia wypełnia obowiązek w imieniu swoim i Zamawiającego względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskali.
11. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do złożenia oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 oraz art. 14 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DA.271.1.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie:
a) przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych rejestrowanych i nierejestrowanych najszybszej kategorii oraz niebędących przesyłkami najszybszej kategorii,
b) zwracania przesyłek listowych do Zamawiającego po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia odbiorcy,
c) odbioru z siedziby Zamawiającego przesyłek listowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 64110000-0 - Usługi pocztowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

64112000-4 - Usługi pocztowe dotyczące listów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Możliwość śledzenia przez internet przesyłek krajowych.

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale XX ust. 2 SWZ
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na świadczeniu usług pocztowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe.
3) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
4). Zdolność techniczna lub zawodowa:
a) Wykonawca musi wykazać iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonywał/wykonuje co najmniej 2 usługi, polegające na świadczeniu usług objętych zamówieniem o wartości min. 250.000 zł brutto każda.
Uwaga: Mając na uwadze art. 117 ust. 1 ustawy Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składnia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ustawy, warunek o którym wyżej mowa, musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składających ofertę) lub podmiot na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca - brak możliwości tzw. sumowana zasobów w zakresie doświadczenia.
b) Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował): co najmniej 5 placówkami pocztowymi, w których dokonać można odbioru przesyłek niedostarczonych do adresatów na terenie miasta Jaworzna.
Każda placówka pocztowa wykonawcy musi spełniać następujące warunki:
- czynna we wszystkie dni robocze, od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy - co najmniej 6 godzin dziennie, z zastrzeżeniem, że placówka nadawcza Wykonawcy będzie czynna w godzinach 9.00-18.00;
- oznakowana w sposób widoczny, na zewnątrz i wewnątrz, nazwą lub logo Wykonawcy jednoznacznie wskazującymi, że jest to jednostka Wykonawcy świadcząca usługi pocztowe;
- gdy znajduje się w lokalu, w którym prowadzona jest inna działalność gospodarcza, musi posiadać wyodrębnione stanowisko do obsługi klientów w zakresie usług pocztowych, oznakowane w widoczny sposób nazwą i logo Wykonawcy;
- pomieszczenia w których przechowywane są przesyłki muszą być zabezpieczone przed dostępem osób trzecich;
- placówka musi być wyposażona w czynny, działający telefon.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
1. Aktualny dokument potwierdzający dokonanie wpisu do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe.
2. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
3. Wykaz placówek dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, należy je złożyć wraz z ofertą, składa je Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia jak również podmioty udostępniające zasoby.
2. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia
i z projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń.
3. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
5. Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy(„(…) z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.”) – o ile dotyczy (odnosi się do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
6. Szczegółowe wymagania w zakresie składanych dokumentów przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, jak również podmioty udostępniające zasoby zostały określone w SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty, przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum firm, spółkę cywilną), pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania:
a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę;
b) Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z rozdz. XVII pkt. 2.3. SWZ - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę;
Uwaga: pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
c) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z wykonawców lub pełnomocnika);
d) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Wykonawcą występującym jako Pełnomocnik pozostałych;
e) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy (pkt. 2.1. rozdziału XVII SWZ) składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia.
Powyższe oznacza, iż:
- oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.
2. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust.2 lub 3 ustawy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia publicznego, zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 („(…) z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.”)

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy, zgodnie z przepisem art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy; zmiany umowy nie mogą wykraczać poza zakres świadczenia usługi określony w SWZ, chyba że przepisy ustawy Pzp stanowią inaczej. Zmiany przewidziane w SWZ mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, dokonywane za zgodą Zamawiającego i mogą dotyczyć w szczególności kwestii:
a) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian zawartej umowy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do treści oferty,
b) ustawowej zmiany stawki podatku VAT; jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana w zakresie podatku od towarów i usług, Zamawiający po uprzednim pisemnym zawiadomieniu ze strony Wykonawcy o zaistnieniu tego zdarzenia, zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za świadczone usługi w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury VAT,
c) zmiany cen w poszczególnych pozycjach wpisanych przez Wykonawcę w formularzu cenowym w sytuacji spowodowanej zmianami tych cen zgodnie z przedłożonym przez Wykonawcę dokumentem, zatwierdzającym te zmiany przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej; w powyższym przypadku Zamawiający zobowiązuje się do uiszczania opłaty za świadczone usługi w wysokości obowiązującej na dzień nadania przesyłek bez konieczności sporządzania aneksu do umowy,
d) zwiększenie całkowitej wartości umowy maksymalnie o 20 % w przypadku zwiększenia zapotrzebowania Zamawiającego na usługi stanowiące przedmiot zamówienia w okresie obowiązywania umowy lub przedłużającej się procedury wyłonienia Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Warunkiem dokonania zmian w zawartej umowie jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego odpowiednio: opis propozycji zmiany; uzasadnienie zmiany; obliczenie kosztów zmiany jeśli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy.
3. Każda zmiana wymaga akceptacji Zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: a) miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/ b) ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal - adres skrzynki: /mopsjaw/SkrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-06 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.