eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Kompleksowe usługi weterynaryjneOgłoszenie z dnia 2022-11-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Kompleksowe usługi weterynaryjne

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Usług Komunalnych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271048212

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Strzelców Bytomskich 25c

1.5.2.) Miejscowość: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-109

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32/335-04-72

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mzuk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzuk.gliwice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://mzuk.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczne/13605

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowe usługi weterynaryjne

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-78680ace-43b1-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00460312

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017712/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.15 Usługi weterynaryjne

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00376731/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MZUK-EPZ.50.90.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ I: Opieka weterynaryjna w Lecznicy.
Zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym:
a) przebywającym w Schronisku dla Zwierząt w Gliwicach-Sośnicy przy ul. Wschodniej 56,
b) adoptowanym z ww. Schroniska, na podstawie wydanych przez Schronisko skierowań ze wskazaniem wykonania usługi weterynaryjnej, w zakresie:
- szczepień przeciwko wściekliźnie w ilości około 10 miesięcznie,
- pozostałych szczepień profilaktycznych w ilości około 10 miesięcznie, obejmujących m.in.: psie choroby wirusowe, tj.: nosówkę, parvowirozę, kaszel kennelowy, chorobę Rubartha, leptospirozę oraz kocie choroby kocie choroby wirusowe, m.in. tj.: koci katar, panleukopenia,
- leczenia zachowawczego/profilaktycznego oraz drobnych zabiegów chirurgicznych,
- większych zabiegów chirurgicznych,
- eutanazji,
- wykonywania usług na wezwanie interwencyjne w ciągu 1 godzin od wezwania w ilości około 4 miesięcznie (w Schronisku z dojazdem lekarza Wykonawcy lub w Lecznicy z dowozem zwierząt przez Zamawiającego - zależnie od potrzeby),
- prowadzenie niezbędnej dokumentacji (książki leczenia zwierząt) wraz z rejestrem wykorzystania środków opatrunkowych i lekarstw oraz wykazem eutanazji z podaniem daty i przyczyny.
Przy następujących założeniach:
- opieka weterynaryjna odbywać się w lecznicy weterynaryjnej Wykonawcy, w godzinach pracy lecznicy,
- średni stan zwierząt wynosi: 90 psów i 150 kotów,
- rotacja zwierząt waha się w granicach 500 psów i 500 kotów w skali roku.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85200000-1 - Usługi weterynaryjne

4.5.5.) Wartość części: 86160,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ II: Opieka weterynaryjna w Schronisku dla Zwierząt wraz z dojazdem.
Zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym przebywającym w Schronisku dla Zwierząt w Gliwicach-Sośnicy przy ul. Wschodniej 56, w zakresie:
- szczepień przeciwko wściekliźnie w ilości około 41 miesięcznie,
- pozostałych szczepień profilaktycznych w ilości około 51 miesięcznie, obejmujących m.in.: psie choroby wirusowe, tj.: nosówkę, parvowirozę, kaszel kennelowy, chorobę Rubartha, leptospirozę oraz kocie choroby kocie choroby wirusowe, m.in. tj.: koci katar, panleukopenia,
- leczenia zachowawczego/profilaktycznego i opatrzenia ran,
- eutanazji,
- prowadzenie niezbędnej dokumentacji (książki leczenia zwierząt) wraz z rejestrem wykorzystania środków opatrunkowych i lekarstw oraz wykazem eutanazji z podaniem daty i przyczyny.
Przy następujących założeniach:
- podstawowa opieka weterynaryjna odbywać się będzie na terenie Schroniska w środę lub inny uzgodniony przez strony dzień po około 2 godziny, pomiędzy 10:00 a 15:00 (w godzinach pracy kierownictwa Schroniska),
- średni stan zwierząt wynosi: 90 psów i 150 kotów,
- rotacja zwierząt waha się w granicach 500 psów i 500 kotów w skali roku.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85200000-1 - Usługi weterynaryjne

4.5.5.) Wartość części: 75840,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ III: Sterylizacja i kastracja psów i kotów bezdomnych przebywających w schronisku.
Szacunkowa ilość kastracji i sterylizacji:
a) sterylizację - tzw. metodą brytyjską (niewielkich rozmiarów rana pooperacyjna):
- suki - około 10 sztuk miesięcznie,
- kotki - około 10 sztuk miesięcznie,
b) kastrację - tzw. metodą jednego cięcia:
- psy - około 10 sztuk miesięcznie,
- kocury - około 8 sztuk miesięcznie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85200000-1 - Usługi weterynaryjne

4.5.5.) Wartość części: 62160,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ IV: Sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących.
Szacunkowa ilość sterylizacji i kastracji:
a) sterylizację - tzw. metoda brytyjską (niewielkich rozmiarów rana pooperacyjna):
- kotki - około 140 sztuk,
b) kastracji - tzw. metodą jednego cięcia:
- kocury - około 70 sztuk.
Przy następujących założeniach:
- miejsce wykonywania zabiegów - lecznica dla zwierząt Wykonawcy, do której będą dowożone zwierzęta przez Zamawiającego, w dni robocze w godzinach od 9:00 do 13:00 oraz przez osoby legitymujące się skierowaniem wystawionym przez Schronisko dla Zwierząt (po wcześniejszym uzgodnieniu),
- około siedmiodniowa hospitalizacja w lecznicy Wykonawcy w uzasadnionych medycznie przypadkach.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85200000-1 - Usługi weterynaryjne

4.5.5.) Wartość części: 24150,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ V: Leczenie kotów wolno żyjących z terenu Gliwic.
Zadanie obejmuje leczenie około 180 kotów wolno żyjących w trakcie trwania umowy i obejmuje wykonanie w zależności od potrzeb:
1. Badanie diagnostyczne podstawowe - pierwsza wizyta.
2. Jednostkowe badania diagnostyczne dodatkowe - m.in. Rtg, USG.
3. Jednostkowe badania diagnostyczne dodatkowe - m.in. bad. krwi i moczu - 1 parametr.
4. Leczenie zachowawcze wraz z niezbędnymi lekami i opatrunkami - kontynuacja leczenia - kolejne wizyty.
5. Drobne zabiegi chirurgiczne.
6. Duże zabiegi chirurgiczne.
7. Odrobaczenie i odpchlenie.
8. Szczepienia profilaktyczne.
9. Eutanazja w uzasadnionych przypadkach.
10. Hospitalizacja - koszt usługi za dobę. Przy następujących założeniach:
- miejsce wykonywania zabiegów - lecznica dla zwierząt, do której będą dowożone zwierzęta przez Zamawiającego oraz przez osoby legitymujące się skierowaniem wystawionym przez Schronisko dla Zwierząt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85200000-1 - Usługi weterynaryjne

4.5.5.) Wartość części: 15000,00 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ VI: Wszczepianie mikroprocesorów bezdomnym psom i kotom ze Schroniska dla Zwierząt w Gliwicach oraz psom i kotom posiadającym właścicieli mieszkających w Gliwicach.
Szacunkowa ilość oraz zakres usługi:
- zadanie obejmuje wykonanie około 650 usług w trakcie trwania umowy,
- wszczepienie mikroprocesora,
- wypełnienie formularza zgłoszeniowego Bazy danych SAFE-ANIMAL,
- zarejestrowanie „zaczipowanego” zwierzęcia w Bazie danych SAFE-ANIMAL. Przy następujących założeniach:
- miejsce wykonywania zabiegów - lecznica dla zwierząt, do której będą dowożone zwierzęta przez Zamawiającego, przez osoby legitymujące się skierowaniem wystawionym przez Schronisko dla Zwierząt oraz przez właścicieli psów i kotów, zamieszkałych na terenie Gliwic, oraz Schronisko dla Zwierząt (średnio dwa razy w miesiącu),
- niezbędne materiały (mikroprocesory, ww. formularze oraz dostęp do Bazy danych) do wykonania usługi dostarcza Wykonawca.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85200000-1 - Usługi weterynaryjne

4.5.5.) Wartość części: 5000,00 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ VII: Sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli z terenu Gliwic.
Szacunkowa ilość sterylizacji i kastracji to 145 zwierząt, przy czym:
- zabiegi sterylizacji suk - 45 sztuk,
- zabiegi sterylizacji kotek - 50 sztuk,
- zabiegi kastracji psów - 40 sztuk,
- zabiegi kastracji kocurów - 10 sztuk. Przy następujących założeniach:
- miejsce wykonywania zabiegów - lecznica dla zwierząt Wykonawcy, do której będą dowożone zwierzęta w dni robocze, przez osoby legitymujące się skierowaniem wystawionym przez Schronisko dla Zwierząt, po wcześniejszym uzgodnieniu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85200000-1 - Usługi weterynaryjne

4.5.5.) Wartość części: 30000,00 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ VIII: Opieka weterynaryjna nad dzikimi zwierzętami chorymi i rannymi w wyniku wypadków oraz nad psami i kotami rannymi w wyniku wypadków.
- zadanie obejmuje usługi weterynaryjne takie jak podanie leków, opatrzenie ran lub eutanazję dzikich zwierząt, które odniosły obrażenia w wyniku wypadków drogowych lub z innych, nieznanych przyczyn,
- miejsce wykonywania zabiegów - lecznica dla zwierząt Wykonawcy, Schronisko dla Zwierząt lub miejsce zdarzenia, interwencji,
- w zakres zadania wchodzi również wezwanie interwencyjne.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85200000-1 - Usługi weterynaryjne

4.5.5.) Wartość części: 30000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 31500,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 31500,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 31500,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AMICUS - Praktyka Weterynaryjna Małgorzata Jaworska-Staszkiewicz, Jan Soliński Spółka Cywilna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6312533620

7.3.3) Ulica: Pszczyńska 2

7.3.4) Miejscowość: Gliwice

7.3.5) Kod pocztowy: 44-100

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 31500,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-12-31

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4914,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4914,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4914,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AMICUS - Praktyka Weterynaryjna Małgorzata Jaworska-Staszkiewicz, Jan Soliński Spółka Cywilna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6312533620

7.3.3) Ulica: Pszczyńska 2

7.3.4) Miejscowość: Gliwice

7.3.5) Kod pocztowy: 44-100

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4914,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-12-31

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 28800,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 28800,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 28800,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AMICUS - Praktyka Weterynaryjna Małgorzata Jaworska-Staszkiewicz, Jan Soliński Spółka Cywilna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6312533620

7.3.3) Ulica: Pszczyńska 2

7.3.4) Miejscowość: Gliwice

7.3.5) Kod pocztowy: 44-100

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 28800,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.