eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie holu głównego w budynku Ministerstwa Edukacji i Nauki w Warszawie przy ul. Wspólnej 1/3.Ogłoszenie z dnia 2022-11-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie holu głównego w budynku Ministerstwa Edukacji i Nauki w Warszawie przy ul. Wspólnej 1/3.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ministerstwo Edukacji i Nauki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 387796051

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wspólna 1/3

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-529

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mein.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie holu głównego w budynku Ministerstwa Edukacji i Nauki w Warszawie przy ul. Wspólnej 1/3.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4209371a-6caf-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00460235

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00073493/19/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Przebudowa holu głównego w budynku MEiN przy ul. Wspólnej 1/3 w Warszawie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia-mein.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia-mein.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Adres strony internetowej
prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia
bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia – Platforma OnePlace zwana dalej „Platformą”:
https://zamowienia-mein.ezamawiajacy.pl/
2. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a w szczególności:
1) składanie ofert,
2) wymiana informacji,
3) przekazywanie dokumentów lub oświadczeń pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym,
odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, na Platformie.
3. Język postępowania i wymagania w tym zakresie:
1) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
2) Dopuszcza się używanie w ofercie, oświadczeniach i dokumentach określeń obcojęzycznych w zakresie określonym w art. 11
ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim.
3) Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z
tłumaczeniem na język polski.
4. Dokumenty elektroniczne przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej, którym jest Platforma są
sporządzane w jednym z formatów danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005
r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, z późn. zm.).
5. Za datę przekazania (wpływu) oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformę. Zamawiający dopuszcza,
opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej.
6. 18. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (oferta opatrzona kwalifikowanym podpisem
elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BDG-WZP.261.25.2022.MH

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie holu głównego w budynku Ministerstwa Edukacji i Nauki w Warszawie przy ul. Wspólnej 1/3, zgodnie z dokumentacją projektową (zawartą w Załączniku nr 7 do SWZ).
2. W ramach robót budowlanych, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
1) Wykonania robót rozbiórkowych i demontażowych obejmujących głównie:
a) rozbiórkę sufitu podwieszanego;
b) demontażu części istniejących instalacji i wyposażenia;
c) demontażu kontuaru recepcji.
2) Wykonania robót budowlanych i instalacyjnych obejmujących głównie:
d) wykonanie sufitu podwieszanego;
e) położenie nowych instalacji;
f) położenie okładzin ściennych;
g) wykonanie stanowiska recepcyjnego i szatni.
h) wykonanie wszystkich niezbędnych, wymaganych przepisami prób technicznych i pomiarów wykonanych robót oraz instalacji,
3) Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
3. Przedmiot Umowy obejmuje również udzielenie 5 letniej gwarancji, na zasadach określonych w Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU), stanowiących Załącznik nr 8 do SWZ.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB). Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o postępowaniu i jest dostępna na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
5. Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia określone są w Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU), stanowiących Załącznik nr 8 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45442100-8 - Roboty malarskie

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
4.1) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:
a) dwie umowy (zamówienia), których przedmiotem każdej były roboty budowlane wewnątrz lub na zewnątrz budynku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej, zdefiniowanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2019 r., poz. 1065 ze zm.), obejmujące m.in. roboty polegające na betonowaniu, układanie izolacji poziomych, montaż okładzin ściennych
i podłogowych o wartości robót nie mniejszej niż 200 000,00 złotych brutto każda;
b) dwie umowy (zamówienia), których przedmiotem każdej były roboty budowlane wewnątrz lub na zewnątrz budynku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej, zdefiniowanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 ze zm.), obejmujące m.in. roboty instalacji elektrycznych o wartości robót nie mniejszej niż 100 000,00 złotych brutto każda;
oraz potwierdzi, że wskazane roboty budowlane (lit. a-b) zostały wykonane należycie.
W przypadku gdy wartość zamówienia (umowy) wyrażona jest w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanego zamówienia w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego, obowiązującego na dzień publikacji ogłoszenia
o przedmiotowym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, udostępnianym na stronach internetowych Urzędu Zamówień Publicznych.
Uwaga:
- Zamawiający dopuszcza wykazanie się wykonaniem robót budowlanych (zgodnie z opisem w lit. a), elektrycznych (zgodnie z opisem w lit. b) w ramach realizacji jednego zamówienia (umowy) lub osobnych umów (zamówień);
- w celu spełnienia wymagań wynikających z treści art. 118 ust. 2 Pzp, w sytuacji gdy powyższy warunek będzie spełniony nie przez wykonawcę lub wspólnika konsorcjum, ale przez „podmiot udostępniający zasoby wykonawcy” (tzw. podmiot trzeci), podmiot ten musi być podwykonawcą robót budowlanych.
4.2) Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, które spełniają następujące wymogi tj.:
A. Osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowalnymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej.
Kierownik robót powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
B. Osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Kierownik robót powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
C. Osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Kierownik robót powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Uwaga: Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz. U. z 2021, poz. 1646).
Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawca składa:
1) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy, uwzględniającego przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Załącznik nr 2.1 do SWZ).
Uwaga:
- oświadczenie wymienione w ust. 1 powyżej składa wykonawca, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) oraz podmiot, na którego zasobach polega wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
- Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 1 dotyczące tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 5 do SWZ;
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosuje się dyspozycję art. 117 ust. 3 ustawy, z uwzględnieniem art. 117 ust. 4 ustawy. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 3 ustawy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ;
2. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W takim przypadku Wykonawca składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w art. 118 ust. 3 i ust. 4 ustawy, potwierdzający że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Przykładowy wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 3 do SWZ. Zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 118 ust. 4 ustawy może być sporządzone w oparciu o własny wzór.
3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te będą uczestniczyć w realizacji usługi, do realizacji której te zdolności są wymagane.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w ust. 4, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo
2) wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1 pkt 4 ppkt 4.1, 4.2 SWZ.
6. W celu potwierdzenia, że osoby lub osoba jest uprawniona do złożenia oferty Wykonawcy, w rozumieniu przepisów ustawy i postanowień SWZ, Zamawiający żąda złożenia:
a) dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru (Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia takich dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w Formularzu oferty),
b) pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentu, o którym mowa w lit. a) w przypadku osoby działającej w imieniu Wykonawcy,
c) postanowienie lit. b) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
d) postanowienia lit. a-c) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany w Umowie będą mogły być dokonywane wyłącznie w zakresie dopuszczonym Umową i wymagają zgodnej woli Stron oraz wymagają zawarcia aneksu do Umowy w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie.
2. Niedopuszczalne są zmiany postanowień Umowy powodujące, że ich charakter zmienia się w sposób istotny w stosunku do pierwotnych, z wyjątkiem możliwości dokonania zmian przewidzianych w art. 455 Ustawy oraz w niniejszym paragrafie, które wymagają podpisania odpowiednio aneksu do Umowy.
3. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy, poprzez:
1) zmianę sposobu spełnienia świadczenia w zakresie zmian technologicznych spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami:
a) niedostępnością na rynku wyrobów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, spowodowaną zaprzestaniem ich produkcji lub wycofaniem z rynku,
b) w przypadku wprowadzenia rozwiązań/wyrobów/ innowacyjnych pod względem technologicznym lub o lepszych parametrach niż określone w dokumentacji projektowej i mających wpływ na poprawę jakości funkcjonowania Przedmiotu Umowy, lub wynikających z warunków określonych w ramach opiniowania dokumentacji projektowej przez gestorów mediów i wydawania decyzji administracyjnych, wykraczających zakresem poza Przedmiot Umowy;
c) koniecznością zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,
d) koniecznością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wszystkich lub niektórych terminów wykonania zobowiązań określonych w Umowie
a) w przypadkach wskazanych w § 4 ust. 2 Umowy.
4. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach gdy:
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy;
2) nastąpią konieczne zmiany sposobu wykonywania Umowy, spowodowane okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć w dniu zawarcia Umowy, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru Umowy;
3) nastąpi zmiana sposobu fakturowania, ze względu na zmiany organizacyjne lub zmiany wewnętrznych zasad załatwiania spraw związanych z nabywaniem usług i realizacją płatności u Zamawiającego.
6. Niezależnie od postanowień ustępów powyżej, Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian należnego Wykonawcy maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, w formie aneksu do Umowy, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy w tym zakresie, na zasadach wskazanych w PPU - Załącznik nr 8 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem https://zamowienia-mein.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-16 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający ustala obowiązek odbycia wizji lokalnej na zasadach określonych w SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.