eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubsko › Świadczenie usług codziennego i całodobowego żywienia 135 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lubsku w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023r. na bazie wynajmowanych pomieszczeń kuchni i wyposażenia .Ogłoszenie z dnia 2022-11-25

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług codziennego i całodobowego żywienia 135 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lubsku w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023r. na bazie wynajmowanych pomieszczeń kuchni i wyposażenia .

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Lubsku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970779943

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zamkowa 27

1.5.2.) Miejscowość: Lubsko

1.5.3.) Kod pocztowy: 68-300

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 68 457 4111

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dps@dps.lubsko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wrota.lubuskie.pl/dps_lubsko/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

jednostka organizacyjna powiatu

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług codziennego i całodobowego żywienia 135 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lubsku w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023r. na bazie wynajmowanych pomieszczeń kuchni i wyposażenia .

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b1efc27c-6caf-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00460226

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b1efc27c-6caf-11ed-abdb-a69c1593877c

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w
szczególności: składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa
się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: "Formularz do
komunikacji" dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez mini Portal. We wszelkiej
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się
numerem referencyjnym postępowania – DPS-L-DG.350.9.3026.2022.
2) Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.
email: dps@dps.lubsko.pl
3) Dokumenty elektroniczne, składane są przez wykonawcę za pośrednictwem "Formularza do
komunikacji" jako załączniki.
4) Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji
oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z
uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
5) Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w
szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, potwierdzenia
zainteresowania, ofert, o ile jej treść jest udokumentowana.
6) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z regulaminami
korzystania z EPUAP oraz miniPortalu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz.U. UE L119 z dnia 4 maja
2016r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: Administratorem danych osobowych jest
Dom Pomocy Społecznej w Lubsku, ul. Zamkowa 27, 68 – 300 Lubsko, reprezentowane przez
Dyrektora DPS Lubsko , z którym można się skontaktować pisemnie na adres siedziby lub telefonicznie: 684574111. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan
skontaktować poprzez e-mail: alfred.spychala@abi-24.com.pl bądź telefonicznie 601499272. Z
inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych przez Dom Pomocy Społecznej w Lubsku oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych.
2. Cele i podstawy przetwarzania: dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c
RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze - w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz w
celach archiwizacyjnych, art. 6 ust. 1 lit. b RODO - w przypadku zawarcia umowy w
celu jej realizacji i rozliczenia, art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń pomiędzy Wykonawcą a Administratorem, jeśli takie się pojawią.
3. Odbiorcy danych osobowych1) Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i
osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. 2)
Ponadto Pani/Pana dane ujęte w systemach informatycznych powierzamy również podmiotom
obsługującym lub udostępniającym nam te systemy.
4. Obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o
zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim
udziału.
5. Okres przechowywania danych: 1) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat licząc
od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia;2) W
przypadku danych osobowych przetwarzanych do wykonania umowy będą one przechowywane przez
okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym umowa przestała obowiązywać.
6. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych - na podstawie
art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, zamawiający może
żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu; na pod. art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana
danych osobowych mając jednocześnie na względzie, że skorzystanie przez osobę z tego prawa, nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą; na pod. art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy
przetwarzanie danych następuje w celu innym niż wywiązania się z obowiązku wynikającego z
przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; na pod. art. 18 RODO prawo żądania
od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o
których mowa w art. 18 ust. 2 RODO - żądanie to, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający nie przewiduje ograniczenia stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz.U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., zwanym „RODO”

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DPS-L-DG.350.9.3026.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 926780,62 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi codziennego i całodobowego żywienia 135 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lubsku w 2023roku, w okresie 01.01.2023r. do 31.12.2023r. polegające na prowadzeniu kuchni, zakupach produktów spożywczych, przygotowaniu posiłków, dystrybucji posiłków, myciu naczyń, utrzymywaniu pomieszczeń kuchni i urządzeń we właściwym stanie higieniczno-sanitarnym, prowadzeniu dokumentacji HACCP, kontaktami z Sanepidem, itp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej podanymi kryteriami i ich wagami: ceny, doświadczenia i terminu płatności.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie w żywieniu zbiorowym

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału
w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2.2. Sytuacji finansowej lub ekonomicznej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi :
a) opłaconą polisę ubezpieczeniową na kwotę min. 500.000zł. , w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia.
2.3. Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi :
a) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3-ch lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów , że usługi te wykonane są należycie , przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. Warunek będzie spełniony jeżeli usługi dotyczą żywienia zbiorowego o wartości usług powyżej 600.000zł w ciągu roku .
2.3.1. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej dotyczący wykonanych usług musi być spełniony przez Wykonawcę samodzielnie; lub przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę) samodzielnie;
- w przypadku Wykonawców występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z Wykonawców występujących wspólnie.
2.3.2. Nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wyżej wymaganego doświadczenia w ramach doświadczenia różnych podmiotów zaangażowanych w realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi :
a) opłaconą polisę ubezpieczeniową na kwotę min. 500.000zł. , w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, a w zakresie Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi :

a) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3-ch lat przed upływem terminu składania
ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów , że usługi te wykonane są należycie , przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. Warunek będzie spełniony jeżeli usługi dotyczą żywienia zbiorowego o wartości usług powyżej 600.000zł w ciągu roku .

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy, zamawiający żąda:
a) oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór stanowi Załącznik nr 7 do SWZ);
b) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
c) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu złożonym wraz z ofertą (wzór stanowi Załącznik nr 8 do SWZ)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w SWZ, składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz w umowie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-05 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-05 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.