eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu oraz podległych Oddziałów Terenowych na 24 m-ce w zakresie OC, NNW, ASS oraz ACOgłoszenie z dnia 2022-11-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu oraz podległych Oddziałów Terenowych na 24 m-ce w zakresie OC, NNW, ASS oraz AC

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu z up. Województwa Opolskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000126528

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Oleska 127

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-231

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 774591800

1.5.8.) Numer faksu: 774581352

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zdw.opole.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdw.opole.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

administracja samorządowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzenie drogami wojewódzkimi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu oraz podległych Oddziałów Terenowych na 24 m-ce w zakresie OC, NNW, ASS oraz AC

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f39a56ad-6c8d-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00460214

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019517/33/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu oraz podległych Oddziałów Terenowych na 24 m-ce w zakresie OC, NNW, ASS oraz AC

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl lub poprzez adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole w tym dokumentacja dostępna do pobrania pod wskazanym adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/694343

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl lub poprzez adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole w tym dokumentacja dostępna do pobrania pod wskazanym adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/694343

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Korzystanie z platformy przez wyk. jest bezpłatne. 2. Za datę wpływu ośw., wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do platformy. 3. Instr. korzyst. z platformy: a) w przypadku posiadania konta na platformie – zgłoszenie do post. wymaga zalogowania, b) w przypadku,
gdy wykonawca nie posiada konta na platformie–należy wyszukać nin. post. bezp. na platformie lub poprzez profil nabywcy zamaw. (link z logo zamaw. a następnie zakładka „Postępowania”),wybrać post. 3.1. Zalecenia z odnośnie podpisu: a) dla dok. w form. pdf zaleca się podpis w form. PAdES, b) dok. w form. innym niż pdf zaleca się podpisywać form. XAdES. 3.2. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umoż. pracę na platformie: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepust. nie mniejszej niż 512
kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji:–pamięć min. 2 GB RAM,– procesor Intel IV 2 GHz lub jego nowsza
wersja,– jeden z systemów oper.:* MS Windows 7,* Mac OS x 10.4,* Linux,* lub ich nowsze wersje,c) zainst. dowolna przegl. internetowa,w przypadku Internet Explorer min. wersja 10.0,d) włączona obsługa JavaScript,e) zainst. program Adobe Acrobat Reader lub inny obsł. pliki w form. pdf. 3.3. Zam. rekomenduje przesył. danych w form. dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa tj. m.in.: kompresji danych zam. rekomenduje wykorz. jednego z form.: .zip; .7Z. 3.4. Zam. zaleca, aby nie wprow.
jakichkolwiek zmian w plikach po ich podpisaniu. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym – dotyczy podpisów XAdES. 3.5. Inf. Na temat kodowania i oznacz. czasu przekaz. danych. Pliki oferty załączone przez wyk. na platformie, widoczne są jako zaszyfrowane. Możliwość otworzenia plików dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez zam. po upływie term. otwarcia ofert. Oznaczenie czasu przekazania danych przez platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektr. lub wiadomości datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss). 3.6. Dokum. nin. post. dostępna jest na platformie:
https://platformazakupowa.pl, https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole, www.bip.zdw.opole.pl lub bezp. pod wskazanym adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/694343 w dziale „Załączniki do postępowania”. Pobranie dok. następuje po kliknięciu na wybrany zał.. 3.7. Ofertę, ośw. wymagane post. pkt 5.1 SWZ–na zał.nr 3 do SWZ oraz na zał.nr 3a do SWZ (w przypadku gdy wyk. polega na potencjale podm. udost. zasoby), zob., o którym mowa w punkcie 4.5. ppkt 2 SWZ, dok. i
oświadczenia należy wczytać jako zał. na platformie, według instr. dla wyk., które znajdują się na platformie. 3.8. Zam. w zakr. pytań
techn. zw. z działaniem systemu prosi o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numer +48221010202,
cwk@platformazakupowa.pl, która udziela wszelkich inf. zw. z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów techn.
platformy od pn do pt od 08:00 do 17:00. 3.9. Wym. techn.
i org. opisane zostały w Regulaminie platformazakupowa.pl. Wyk. uczestniczący w przedmiotowym post. powinien zapoznać się z
Regulaminem korzystania z platformy i wszelkimi instr., które znajdują się na platformie. 3.10. Występuje limit obj. plików lub spakow.
folderów w zakr. całej oferty. Szczegółowe inf. w tym zakr. znajdują się w instrukcji zamieszcz. na platformie. 3.11. Przy dużych plikach kluczowe jest łącze intern. i dostępna przepustowość łącza po str. serwera platformazakupowa.pl oraz użytkownika. 3.12. Składając ofertę zaleca się zaplanowanie złożenia jej z wyprzedzeniem min. 24h, aby zdążyć w terminie przewidzianym na jej złożenie w przypadku siły wyższej, jak np. awaria platformazakupowa.pl, awaria Internetu, problemy techn. związane z brakiem np. aktualnej przeglądarki, itp. 3.13. W przyp. większych plików zalecamy skorzystać z instr.i pakowania plików dzieląc je na mniejsze
paczki, zgodnie z instr. dla wyk. znajdującą się na platformie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, tel. 77459 18 00, 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie
Dróg Wojewódzkich w Opolu jest Pan Jacek Kaflowski, e-mail: iod@zdw.opole.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: „Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu oraz podległych Oddziałów Terenowych na 24 m-ce w zakresie OC, NNW, ASS oraz AC” prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji.
4) przetwarzane przez Administratora danych dane osobowe mogą zostać ujawnione m.in. podmiotom prowadzącym działalność
płatniczą, podmiotom prowadzącym działalność kurierską lub pocztową, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów
informatycznych, podmiotom świadczącym usługi doradcze, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, innym podmiotom, którym
dane zostały lub zostaną udostępnione na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub upoważnienia do
przetwarzania danych oraz podmiotom, którym Administrator danych będzie zobowiązany udostępnić dane, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
5) dane osobowe wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie 5 lat, począwszy od 1 stycznia
roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okres ten dotyczy również wykonawców,
którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi wykonawcami umowy), 6) obowiązek
podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO,

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących. Administrator informuje, że w
przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku, gdy wykonanie
obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, w odniesieniu do przetwarzaniem danych osobowych - na etapie
przechowywania - zawartych w protokole oraz załącznikach, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może
żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy
lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych , a w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych – na etapie
przechowywania – zawartych w protokole oraz załącznikach, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (wystąpienie z
żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego) z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego),
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10) Pozostałe informacje dotyczące RODO znajdują się w projekcie umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WP.3211.66.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie pojazdów mechanicznych znajdujących się w posiadaniu ZDW w Opolu i podległych Oddziałów Terenowych wymienionych w załącznikach nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 do specyfikacji, z zastrzeżeniem dokonywanych w okresie realizacji umowy aktualizacji uwzględniających zmiany stanu powstałe w wyniku nabycia, zbycia lub wyrejestrowania pojazdów (w tym likwidacji) w okresie 24 m-cy w zakresie OC, NNW, ASS ORAZ AC zgodnie z warunkami SWZ.

Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień:
66.51.61.00-1 – usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej,
66.51.41.10-0 – usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66516100-1 - Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66514110-0 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wykonawcy zamówień, o których mowa w art. 305 pkt 1 w związku z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
2. Cena naliczana za zgłaszany przedmiot zamówienia będzie obliczana proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia zgłaszanego w toku realizacji Zamówienia odpowiednio na zasadach określonych w §4 umowy wg cen jednostkowych, nie wyższych niż w złożonej ofercie do zamówienia podstawowego.
3. Zamówienia, o których mowa w punkcie 1 powyżej mogą być realizowane w formie aneksu do dokumentu ubezpieczenia.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: klauzule dodatkowe i warunki ubezpieczenia

4.3.6.) Waga: 50

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terenie RP na warunkach określonych w Ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2283), jako krajowy lub zagraniczny Ubezpieczyciel, mający oddział lub przedstawicielstwo w Polsce, jeżeli jest to wymagane obowiązującymi przepisami.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że każdy wykonawca spełnia warunek określony powyżej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający, zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przed wyborem oferty najkorzystniejszej wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczących zawarcia z
innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3) zamawiający zamiast podmiotowych środków dowodowych w postaci informacji z
Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych,
b) art. 108 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych,
dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, żąda oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy.
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w punkcie 1 podpunkcie 1) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2.1. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 2 powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis punktu 3 poniżej stosuje się.
3. Dokumenty, o których mowa w punkcie 2 powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków dotyczących uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o których mowa w sekcji 5.4), w pierwszej kolejności, zamawiający żąda oświadczenia, o którym mowa w sekcji 5.5) na załączniku nr 3 oraz na załączniku nr 3a do SWZ (w przypadku gdy wykonawca polega na potencjale podmiotu udostępniającego zasoby), następnie zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie (zgodnie z art. 274 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) Zezwolenia Ministra Finansów (jeżeli Wykonawca uzyskał zezwolenie przed dniem 1 stycznia 2004) lub właściwego Organu Nadzoru na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń objętych zamówieniem lub potwierdzenie wydane przez właściwy Organ Nadzoru o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w przypadku rozpoczęcia działalności przed 28 sierpnia 1990 albo odpowiednie zezwolenie na wykonywanie tej działalności w zakresie ubezpieczeń objętych zamówieniem w państwie, w którym ma swoją siedzibę lub potwierdzenie wydane przez właściwy Organ Nadzoru o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.1. W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane usługi wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia zamawiający, zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przed wyborem oferty najkorzystniejszej zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień ich złożenia dokumentów:
a) Ogólnych Warunków Ubezpieczenia mających zastosowanie odpowiednio do ubezpieczeń objętych zamówieniem.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu przesłanek, o których mowa w sekcji 5.2), w art 108 ust 1 Pzp oraz przesłanek, o których mowa w punkcie III sekcji IX, natomiast spełnienie warunków udziału w postępowaniu wykonawcy wykazują zgodnie z sekcją 5.4).
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie wymienione w sekcji 5.5) składa wraz z ofertą każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Na wezwanie zamawiającego zgodnie z art. 274 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedkłada również dokumenty określone w sekcji 5.6) i 5.7). Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. W przypadku, o którym mowa w punkcie 5 powyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
7. Wykonawcy, o których mowa w punkcie 1 powyżej ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonanie umowy (jeżeli wniesienie takiego zabezpieczenia jest wymagane przez zamawiającego).
8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców dokumenty, o których mowa w sekcji 5.7) podpunkt 1.1. składa ten z wykonawców, którego Ogólne Warunki Ubezpieczenia będą miały zastosowanie w umowie ubezpieczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy zawartej z wykonawcą. Wszystkie dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie zakresu i warunków zmian zawarte są w SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy składać za pośrednictwem Platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl lub poprzez profil nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-05 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. Treść zapytań wraz z wyjaśn., zmiany treści SWZ oraz inne dok. zam. bezpośr. związane z post. o udzielenie zam. zam. udost., bez ujawniania źródła zapyt. na str. intern. prowadz. post.: https://platformazakupowa.pl lub na profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole w tym dok. dostępna do pobr. pod wskazanym adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja//694343. II. Wraz z form. of. sporządz. w formie elektr. opatrzonej kwalif. podp. elektr. lub w postaci elektr. opatrzonej podp. zaufanym lub podp. osobistym (na zał. nr 1 do SWZ), za pośr. Platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl lub poprzez profil nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole zgodnie z zasadami określ. w pkt 7 SWZ powinny być złożone:
1) formularze cenowy w formie elektr. opatrzone kwalif. podp. elektr. lub w postaci elektr. opatrzonej podp. zaufanym lub podp. osobistym – na zał. nr 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. do SWZ,
2) odpis lub informację z KRS, CEiIDG lub innego właściwego rejestru celem potw. umocowania osoby działaj.j w imieniu wykonawcy, chyba że zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodost. baz danych, a wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dok. w odniesieniu do wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubieg. się o zam., jak również w odniesieniu do podmiotów udost. zasoby. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności ww. dokumentów pod określonymi adresami intern. ogólnodost. i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od wykonawcy przedst.. tłumaczenia na j.polski pobranych samodzielnie przez zamaw. dok.,
3) pełnomocn. lub inny dok. potwierdzający umocowanie do reprezent. wykonawcy lub podmiotu udost. zasoby chyba, że umocowanie do reprezent. wynika z dok., o których mowa w ppkt 2 powyżej, sporządzony w formie elektr. opatrzone kwalif. podp. elektr. lub w postaci elektr. opatrzonej podp. zaufanym lub podp. osobistym.
4) ośw., o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w formie elektr. opatrzonej kwalif. podp. elektr. lub w postaci elektr. opatrzonej podp. zaufanym lub podp. osobistym – na zał. nr 3 do SWZ.
4a) wykonawca, w przypadku polegania na zdoln. lub sytuacji podmiotów udost. zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ppkt 4 powyżej, także oświadcz. podmiotu udost. zasoby, potwierdz. brak podstaw wyklucz. tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udz. w post. lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby – na zał. nr 3a do SWZ.
Oświadczenia podmiotów udost. zasoby w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 57 ustawy Pzp muszą mieć formę dokumentu elektr., podp. kwalif. podp. elektr. lub w postaci elektr. opatrzonej podp. zaufanym lub podp. osobistym przez każdy z tych podm. zgodnie z zasadami określonymi w pkt 7 SWZ.
4b) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zam. ośw. o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z nich zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 7 SWZ.
5) pełnomocnictwo potwierdzające umocowanie do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zam. sporządzone w formie elektr. i opatrzone kwalif. podp. elektr. lub w postaci elektr. opatrzonej podp. zaufanym lub podp. osobistym.
6) zobowiązania podmiotów udost. zasoby, o których mowa w punkcie 4.5. podpunkt 2 SWZ sporządzone w formie elektr. opatrzonej kwalif. podp. elektr. lub w postaci elektr. opatrzonej podp. zaufanym lub podp. osobistym – wzór zobowiązania stanowi zał. nr 4 do SWZ,
7) ośw., o którym mowa w art. 117 ust 4 ustawy Pzp lub w pkt 6.6 SWZ – zgodnie z zał. nr 5 do SWZ - (dotyczy tylko wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zam.).
III. Z post. o udzielenie zam. publ. wyklucza się również wykon. zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozw. w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) (pkt 4.8. ppkt 6 SWZ).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.