eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Błonie › "Świadczenie usługi kompleksowej obsługi i konserwacji instalacji uzdatniania wody basenowej oraz serwisu urządzeń technologii basenowej w obiekcie Centrum Sportu w Błoniu"Ogłoszenie z dnia 2022-11-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Świadczenie usługi kompleksowej obsługi i konserwacji instalacji uzdatniania wody basenowej oraz serwisu urządzeń technologii basenowej w obiekcie Centrum Sportu w Błoniu”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 366231546

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grodziska 1

1.5.2.) Miejscowość: Błonie

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-870

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: +48 (22) 770-72-00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: centrumsportu@blonie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cs-blonie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Świadczenie usługi kompleksowej obsługi i konserwacji instalacji uzdatniania wody basenowej oraz serwisu urządzeń technologii basenowej w obiekcie Centrum Sportu w Błoniu”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ed56f8b0-6cba-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00460202

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00016270/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Obsługa urządzeń i instalacji technicznych wraz z ich konserwacją w wielofunkcyjnym budynku Centrum Sportu w Błoniu przy ul. Grodziskiej 1. – podbasenie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.cs-blonie.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: a) Składanie, zmiana oraz wycofanie ofert odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy Pzp , poprzez:
- miniPortal dostępny pod adresem : https://miniportal.uzp.gov.pl/,
- ePUAP dostępny pod adresem : https://epuap.gov.pl/wps/portal
b) komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności:
składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji, wezwań do złożenia, uzupełnienia, wyjaśnienia
oświadczeń lub dokumentów, zadawanie pytań, jak i udzielanie odpowiedzi odbywa się tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej Zamawiającego na adres e-mail: centrumsportu@blonie.pl
adres strony internetowej Zamawiającego https://bip.cs-blonie.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: a) składanie, zmiana oraz wycofanie
ofert odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy Pzp, poprzez:
- miniPortal dostępny pod adresem : https://miniportal.uzp.gov.pl/ ,
- ePUAP dostępny pod adresem : https://epuap.gov.pl/wps/portal
b) komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności:
składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji, wezwań do złożenia, uzupełnienia, wyjaśnienia
oświadczeń lub dokumentów, zadawanie pytań, jak i udzielanie odpowiedzi odbywa się tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej
Zamawiającego na adres e-mail:
- centrumsportu@blonie.pl Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy
ich użyciu opisane zostały w Instrukcji korzystania z miniPortalu zamieszczonej na stronie
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP.
W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z
dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na Platformie:
Windows, Mac i Linux. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
- specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
- format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem
UTF-8,
- oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane
zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
- integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu
ePUAP.
System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:
Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0, Mozilla FireFox od wersji 15, Google Chrome od wersji 20,
Microsoft Edge
ID (identyfikator) danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na Liście wszystkich
postępowań na miniPortalu.Wykonawca zamierzający wziąć udział w przedmiotowym postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal)
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp m.in. do formularza złożenia, zmiany, wycofania
oferty.
ofertę należy złożyć w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem
elektronicznym , podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
- zaleca się stosowanie podpisu wewnętrznego, który polega na tym, że jest zapisany łącznie z
podpisywanym dokumentem (tworzą jeden plik), a nie oddzielnie (plik podpisywany i plik podpisu),
- zaleca się sporządzenie oferty i załączników do ofert w formacie PDF i podpisanie podpisem
kwalifikowanym w formacie PAdES,
- w przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia
odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.
- zaleca się stosowanie znacznika czasu w podpisie kwalifikowanym,
- wykonawca nie może szyfrować przekazywanych plików samodzielnie ( szyfrowanie odbywa się
zgodnie
z pkt 8.2 h) poprzez stronę https://mimniportal.uzp.gov.pl.oferta musi być podpisana kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy, w tym wspólnie ubiegających się Wykonawców o udzielenie
zamówienia. wszystkie pliki stanowiące ofertę należy skompresować do jednego pliku archiwum (zip).
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanego formularza do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem danych osobowych Wykonawców, osób
reprezentujących Wykonawców, pełnomocników i innych osób wskazanych w ofercie lub załączonych
do niej dokumentach oraz umowie i jej załącznikach jest Zamawiający – dalej administrator – adres
siedziby: ul. Grodziska 1, 05-870 Błonie
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: centrumsportu@blonie.pl lub pod
adresem siedziby administratora.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować: iodo@rt-net.pl
2. W zakresie w jakim przy realizacji Umowy dochodzi do udostępnienia przez Wykonawcę danych
osobowych osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację umowy, Zamawiający:
1) Z chwilą udostępnienia staje się administratorem danych w rozumieniu art. 4 ust.7
ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
i w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE zwanego dalej RODO.
2) Jest zobowiązany do spełnienia obowiązków jakie ciążą na administratorze danych, w
szczególności w zakresie dopełnienia obowiązku informacyjnego zgodnego z art. 14 RODO.
3) Oświadcza, że wykorzysta przekazane mu dane osobowe w sposób, w który nie przekroczy granic
niezbędnych do wykonania umowy, w szczególności nie będzie dokonywał czynności, które mogą
zostać ocenione jako naruszające dobra osobiste osób, których dane zostały przekazane.
3. Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania swoich pracowników
i współpracowników biorących udział w realizacji umowy o tym, że ich dane osobowe zostały
udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego w celu prawidłowej realizacji umowy, w tym w celach
kontaktowych. Poinformowanie będzie realizowane w imieniu Wykonawcy w sposób zgodny z art. 14
RODO.
4. Na potrzeby zawarcia i wykonania niniejszej Umowy przez „Informacje poufne” rozumie się
informacje obejmujące: dane osobowe personelu, klientów, kontrahentów, beneficjentów.
5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji określonych w ust. 3
powyżej, których ujawnienie mogłoby narazić Zamawiającego na szkodę lub odpowiedzialność prawną,
w tym na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), o których Wykonawca lub jego personel, dowie się w związku lub
przy okazji realizacji niniejszej Umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.03.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 536000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Całościowy zakres usług stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje przegląd okresowy i konserwację:

a. - urządzeń EVOQUA/PROBIKO-AQUA, tylko serwis producenta lub serwis autoryzowany przez producenta urządzeń.

b. - urządzeń technologii basenowej: KSB, SOCLA, ARTPOL THERM, VENTUR, ATLAS COPCO, FLOMAG, APATOR POWOGAZ, bez wymogu autoryzacji producenckiej (z wymogiem użycia oryginalnych części)

c. - niecek basenowych SANELL wraz z wyposażeniem, instalacji hydraulicznej i zbiorników przelewowych, bez wymogu autoryzacji producenta, z wymogiem użycia materiałów zgodnych z dokumentacją powykonawczą dla niecek ze stali nierdzewnej (wymóg gwarancyjny ważny do 2025).

d. - urządzeń układu sterowania automatyką technologii basenowej i instalacji dozującej chemię basenową ARUS/PROMINENT/GRUNDFOS/SACOPA, bez wymogu autoryzacji producenckiej (z wymogiem użycia oryginalnych części)

e. - instalacji ultrafiltracji Ultra Ecoswim i filtrów niskociśnieniowych TECHNOL, tylko serwis producenta lub autoryzowany przez producenta urządzeń.

Szczegółowy opis zamówienia, wytyczne i wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy zawarte są w Opisie przedmiotu zamówienia ( OPZ ), który stanowi załączniki nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp,
tzn. polegających na powtórzeniu podobnych usług, stanowiących niniejsze zamówienie podstawowe:
- Wartość usług, o których mowa powyżej może wynieść maksymalnie do 30 % wartości zamówienia podstawowego
- Warunki na jakich zostaną udzielone powyższe usługi – będą zgodne z przedmiotem zamówienia
podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny kryterium ceny z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematycznymi, a w kryterium czas przystąpienia do interwencji w przypadku awarii przyznane zostaną punkty całkowite (0, 10, 20, 30, 40).
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród nie odrzuconych ofert na podstawie kryterium ceny i czasu przystąpienia do interwencji w przypadku awarii .
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, stanowiących sumę punktów przyznanych w każdym kryterium z uwzględnieniem wagi procentowej danego kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas przystąpienia do interwencji w przypadku awarii

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa
w art. 112 ust.2 ustawy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu ( na podstawie zapisów w pkt. 21 niniejszej SWZ, dotyczących podstaw wykluczenia )

b) spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
(Zamawiający nie precyzuje tego warunku);

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
(Zamawiający nie precyzuje tego warunku);

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający wymaga - aby Wykonawca wykazał, że:
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową - w kwocie min. 100.000,00 zł

4) zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający wymaga aby Wykonawca:

a. wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje - w okresie ostatnich 3 lat,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie co najmniej jedną usługę, dotyczącą przeglądów okresowych i konserwacji urządzeń technologii basenowej, w tym m.in.:

- urządzeń: EVOQUA/PROBIKO-AQUA,
- niecek basenowych ze stali nierdzewnej wraz z wyposażeniem, instalacji hydraulicznej i zbiorników przelewowych,
- urządzeń układu sterowania automatyką technologii basenowej i instalacji dozującej chemię basenową minimum jednego z producentów :ARUS/PROMINENT/GRUNDFOS/SACOPA,
- instalacji ultrafiltracji Ultra Ecoswim i filtrów niskociśnieniowych TECHNOL,


b. skierował do realizacji zamówienia publicznego:

co najmniej jedną osobę posiadającą ( lub osoby posiadające w sumie ) odpowiednie kwalifikacje do prawidłowego wykonania powierzonych im czynności tj. :
– kwalifikacje potwierdzone aktualnym stosownym certyfikatem lub innym dokumentem wystawionym przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta urządzeń stanowiących przedmiot świadczonych usług ),
- uprawnienia SEP (E lub D), badania sanitarne oraz certyfikat f-gazowy
- co najmniej 1 - roczne doświadczenie zawodowe w świadczeniu usług stanowiących przedmiot zamówienia- dotyczy każdej z osób

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

*Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
Zastępczy dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składają wymagane przez Zamawiającego dokumenty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020.2415)
b) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę/ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty/oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

c) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego w pkt 22 SWZ, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 oraz § 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020.2415)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych - w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie co najmniej jedną usługę, dotyczącą przeglądów okresowych i konserwacji urządzeń technologii basenowej, w tym m.in.:


- urządzeń: EVOQUA/PROBIKO-AQUA,
- niecek basenowych ze stali nierdzewnej wraz z wyposażeniem, instalacji hydraulicznej i zbiorników przelewowych,
- urządzeń układu sterowania automatyką technologii basenowej i instalacji dozującej chemię basenową minimum jednej z producentów :ARUS/PROMINENT/GRUNDFOS/SACOPA,
- instalacji ultrafiltracji Ultra Ecoswim i filtrów niskociśnieniowych TECHNOL,

, wraz z podaniem, przedmiotu, dat wykonania (okresu realizacji) i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami w przypadku zamówień na usługi są:
– referencje,
– inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów to oświadczenie Wykonawcy,
Uwaga! W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
*Za wykonaną usługę Zamawiający uzna taką usługę której przedmiot został odebrany przez Zamawiającego jako wykonany należycie.

b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie pracami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami:

zawierający co najmniej jedną osobę posiadającą ( lub osoby posiadające w sumie ) odpowiednie kwalifikacje do prawidłowego wykonania powierzonych im czynności tj. :
– kwalifikacje potwierdzone aktualnym stosownym certyfikatem lub innym dokumentem wystawionym przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta urządzeń stanowiących przedmiot świadczonych usług ),
- uprawnienia SEP (E lub D), badania sanitarne oraz certyfikat f-gazowy
- co najmniej 1 - roczne doświadczenie zawodowe w świadczeniu usług stanowiących przedmiot zamówienia- dotyczy każdej z osób

c) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzająca wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem: - w kwocie min. 150.000,00 zł

* W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, na zasoby innych podmiotów należy
złożyć informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu : – w kwocie min. 150.000,00 zł

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego powyższych dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 12.7 lit. d) SWZ, wykonawca składa inne dokumenty, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

b) *Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego1991 r. – prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. (*jeżeli dotyczy )
Dokument ten będzie załącznikiem Nr 2 do oferty.

c) *Zobowiązanie podmiotów, na których zdolnościach technicznych, zawodowych, sytuacji finansowej lub
ekonomicznej polega Wykonawca do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia podpisane: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym podmiotu udostępniającego zasoby. ( *jeżeli dotyczy )
Dokument ten będzie załącznikiem Nr 3 do oferty.

d)*Oświadczenie, z którego wynika które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy składający ofertę wspólnie, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym , podpisem zaufanym lub podpisem osobistym ( *jeżeli dotyczy )
Dokument ten będzie załącznikiem Nr 4 do oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 58 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawcy
występujący wspólnie zobowiązani są dołączyć do oferty dokument (pismo, oświadczenie) wskazujący ustanowionego
pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Dokument ten musi być wystawiony zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisany przez prawnie
upoważnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Zgodnie z art. 445 ust.1 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać
wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w pkt. 10.1a SWZ.
4. Jeśli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia to:
a) warunek określony w pkt 10.1.4) lit. a. musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców (Partnerów) składających ofertę
wspólną,
b) pozostałe warunki określone powyżej musi spełniać co najmniej jeden z Partnerów składających ofertę wspólną lub
Partnerzy składający ofertę wspólną spełniają łącznie.
5. W wypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach tych z
Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do których realizacji te zdolności są wymagane. W takim
wypadku należy złożyć Zamawiającemu oświadczenie do oferty, z którego wynika które roboty budowlane lub usługi
wykonają poszczególni Wykonawcy składający ofertę wspólnie.
6. W przypadku wykonawców wspólnie realizujących zamówienie (w tym konsorcjum) Zamawiający dokonywać będzie
bezpośrednich rozliczeń tylko z liderem konsorcjum.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej
umowy odnośnie wydłużenia terminu realizacji z pkt. 5.1 SWZ:

1. Z uwagi na masowe występowanie choroby zakaźnej ludzi (w szczególności koronawirus/COVID-19, etc.) mające bezpośredni lub pośredni wpływ na terminową realizację niniejszego zadania.
2. Z powodu działania siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki
zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub
zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.
3. Z przyczyn zależnych i niezależnych od Zamawiającego, których nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
4. Spowodowaną względami formalnymi, związanymi z przedłużającą się procedurą wyboru Wykonawcy
(ponad 30 dniowy termin związania ofertą). Termin realizacji umowy ulegnie wtedy przedłużeniu max.
o okres wydłużonego ponad 30 dniowego terminu związania z ofertą.

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile zachodzą okoliczności wymienione w art. 455 ust.1 i 2 ustawy Pzp.
Zamawiający informuje, że wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku zmiany mającej wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę:
- stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie
z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz.1074 i 1572) ,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w zakresie zmiany wysokości całkowitego wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
W wypadku zmiany, o której mowa powyżej w stosunku do cen, obowiązujących w dniu podpisania umowy lub w dniu ostatniej waloryzacji, Zamawiający określa:
- poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia to zmiana wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem o min. 5 % ogłaszana w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w kwartale w stosunku do poprzedniego kwartału,
- maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości całkowitego wynagrodzenia brutto wynosi 20 %.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-05 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-05 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-03

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

A) Cena – waga kryterium – 60 %
B) Czas przystąpienia do interwencji w przypadku awarii – waga kryterium - 40%

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.