eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radzionków › Zakup licencji i sprzętu komputerowegoOgłoszenie z dnia 2022-11-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup licencji i sprzętu komputerowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RADZIONKÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258807

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Męczenników Oświęcimia 42

1.5.2.) Miejscowość: Radzionków

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-922

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.7.) Numer telefonu: 323887106

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@radzionkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.radzionkow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup licencji i sprzętu komputerowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-750fdc35-6cb4-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00460194

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025268/19/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Zakup licencji i sprzętu komputerowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://radzionkow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://radzionkow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę (wyłącznie za pośrednictwem platformy przetargowej) zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcjami użytkowników platformy przetargowej dostępnymi pod adresem: https://radzionkow.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html oraz zaakceptowania regulaminu korzystania z Platformy przetargowej dostępnego pod adresem: https://radzionkow.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.html. 2. Złożenie oferty za pośrednictwem platformy przetargowej oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ. 3. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej – wskazane są na stronie Platformy przetargowej Zamawiającego pod adresem: https://radzionkow.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
4. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej – udziela dostawca tj. Logintrade S.A., z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy: 53-680) ul. Braniborska 2/10; dane kontaktowe: tel. 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach 8:00 do 16:00. 5. Sposoby złożenia oferty za pośrednictwem Platformy przetargowej oraz potwierdzenia złożenia oferty (w zależności od wyboru opcji z logowaniem lub bez logowania), zostały opisane w instrukcji obsługi Platformy przetargowej. 6. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp,, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r., poz. 346,568,695,15717 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 7. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 6 niniejszego rozdziału SWZ, przekazywane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych przez Zamawiającego w SWZ. 8. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu o udzielenie zamówienia, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. , poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. 9. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 10. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Radzionków z siedzibą w Urzędzie Miasta Radzionków przy ulicy Męczenników Oświęcimia 42. 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Radzionków z siedzibą Urzędzie Miasta jest Pani Agnieszka Szołtysek (e-mail: iod@radzionkow.pl). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Zakup licencji i sprzętu komputerowego”. 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18, art. 74 w zw. z art. 266 oraz art. 291 ustawy Pzp. 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i ust. 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 7. posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO; 8. nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KP.271.1.24.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie licencji: Xstream Protection oraz Email Protection do Sophos XG 230 do użytkowanego urządzenia UTM oraz przeprowadzenie szkoleń w zakresie zaawansowanej konfiguracji urządzenia UTM (część 1). 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają dokumenty zamówienia, w tym: Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) sporządzona w toku postępowania oraz Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla części 1 zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia zawiera szczegółowy zakres zamówienia oraz minimalne wymagania, które musi spełniać oferowany przedmiot zamówienia. W przypadku jeśli w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ wskazano lepsze parametry (właściwości) niż minimalne, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt wraz z oprogramowaniem odpowiadający parametrom (właściwościom) wskazanym w ofercie. 3. Zamawiający wymaga, by dostarczony asortyment/sprzęt był fabrycznie nowy (tzn. że żadna część składająca się na dany sprzęt nie może być wcześniej używana oraz winna posiadać wymagane prawem niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa lub atesty), pełnowartościowy, dobrej jakości, a także charakteryzował się estetyką oraz starannością wykonania. 4. Zamawiający wymaga, by dostarczony asortyment/sprzęt pochodził z legalnego źródła, był aktualny i przeznaczony do użytkowania w Polsce, a korzystanie z przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego nie będzie naruszać majątkowych praw autorskich osób trzecich. 5. Ze względów technicznych oraz bezpieczeństwa szkolenia w zakresie zaawansowanej konfiguracji urządzenia UTM XG 230 (część 1 zamówienia)będą realizowane w siedzibie Zamawiającego tj. budynku Urzędu Miasta Radzionków, przy ul. Męczenników Oświęcimia 42, 41 922 Radzionków. 6. Licencja (część 1 zamówienia) zostanie dostarczona w formie elektronicznej na adres e-mail: informatyk@radzionkow.pl. 7. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) - ze względu na przedmiot zamówienia – dostawa licencji i sprzętu komputerowego - Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 8. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp. 8. Przedmiot zamówienia powinien być dostępny dla wszystkich osób, w tym również dostosowany do zidentyfikowanych w przyszłości potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia przeznaczony dla osób fizycznych został zrealizowany z uwzględnieniem potrzeb wszystkich użytkowników, w tym z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Do wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące
kryterium przypisując mu odpowiednią wagę procentową: Cena oferty brutto (100% - 100 pkt). 2. Z uwagi na fakt, iż wymagania jakościowe o których mowa w art. 246 ust. 2 ustawy zostały wskazane w załączniku nr 1 do SWZ – Opisie przedmiotu zamówienia przedmiotu zamówienia Zamawiający jest uprawniony do zastosowania kryterium ceny o wadze przekraczającej 60%. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia są na tyle precyzyjne, że bez względu na fakt, kto będzie wykonawcą przedmiotu zamówienia jedyną różnicą będą zaoferowane ceny (tzn. przedmiot zamówienia jest zestandaryzowany, niezależnie od tego, który z Wykonawców go wykona).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia (dla części 2) jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z licencją (sublicencją) do oprogramowania, w tym: zakup i dostawa serwera wraz z oprogramowaniem; zakup i dostawa macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem; zakup i dostawa 4 zestawów komputerowych (składających się z komputera stacjonarnego oraz monitora) wraz z oprogramowaniem. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają dokumenty zamówienia, w tym: Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) sporządzona w toku postępowania oraz Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla części 2 zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia zawiera szczegółowy zakres zamówienia oraz minimalne wymagania, które musi spełniać oferowany przedmiot zamówienia. W przypadku jeśli w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ wskazano lepsze parametry (właściwości) niż minimalne, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt wraz z oprogramowaniem odpowiadający parametrom (właściwościom) wskazanym w ofercie.
3. Zamawiający wymaga, by dostarczony asortyment/sprzęt był fabrycznie nowy (tzn. że żadna część składająca się na dany sprzęt nie może być wcześniej używana oraz winna posiadać wymagane prawem niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa lub atesty), pełnowartościowy, dobrej jakości, a także charakteryzował się estetyką oraz starannością wykonania. 4. Zamawiający wymaga, by dostarczony asortyment/sprzęt pochodził z legalnego źródła, był aktualny i przeznaczony do użytkowania w Polsce, a korzystanie z przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego nie będzie naruszać majątkowych praw autorskich osób trzecich. 5. Ze względów technicznych oraz bezpieczeństwa dostawy i usługi związane z zakupem i dostawą sprzętu komputerowego (część 2 zamówienia) będą realizowane w siedzibie Zamawiającego tj. budynku Urzędu Miasta Radzionków, przy ul. Męczenników Oświęcimia 42, 41 922 Radzionków. 6. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) - ze względu na przedmiot zamówienia – dostawa licencji i sprzętu komputerowego - Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 7. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp. 8. Przedmiot zamówienia powinien być dostępny dla wszystkich osób, w tym również dostosowany do zidentyfikowanych w przyszłości potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia przeznaczony dla osób fizycznych został zrealizowany z uwzględnieniem potrzeb wszystkich użytkowników, w tym z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48820000-2 - Serwery

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213000-5 - Komputery osobiste

48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

48620000-0 - Systemy operacyjne

30231300-0 - Monitory ekranowe

30200000-1 - Urządzenia komputerowe

48823000-3 - Serwery plików

30233000-1 - Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Do wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium przypisując mu odpowiednią wagę procentową: Cena brutto oferty: C=60% (waga 60 punktów); Okres gwarancji producenta serwera wraz z oprogramowaniem: GPS= 20% (waga 20 punktów); Okres gwarancji producenta dla komputerów stacjonarnych wchodzących w skład zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem: GPK= 20% (waga 20 punktów)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji producenta serwera wraz z oprogramowaniem: GPS

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji producenta dla komputerów stacjonarnych wchodzących w skład zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem: GPK

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych (jeżeli dotyczy). 2. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 4. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Wykaz materiałów równoważnych - załącznik nr 4 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodne z pkt 5 ppkt 5.5 rozdziału XXII SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 4. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 5. Na formularzu oferty winno być jasno wskazane, iż oferta składana jest wspólnie – należy ujawnić wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie. 6. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika). 7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców - oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp (załącznik nr 3 do SWZ) składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania – każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia, co oznacza, że oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego musi jednoznacznie wynikać, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 9. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym, jako pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy stanowią załącznik nr 6 do SWZ (dla części 1 i części 2 zamówienia)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy przetargowej https://radzionkow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-05 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany w terminie maksymalnie do 60 dni od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że dla części 1:
a) dostawa licencji do użytkowanego już urządzenia UTM: Zakup licencji Xstream Protection oraz Email Protection do Sophos XG 230 na okres 24 miesięcy (etap I) zostanie zrealizowane w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy, b) przeprowadzenie szkolenia w siedzibie Zamawiającego w zakresie 5 godzin zegarowych – w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy.
2. Rozwiązania równoważne:
2.1. Tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 101 ust.1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy, Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SWZ.
2.2. W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty [rozwiązania] równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SWZ zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp. 2.3. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub usługi spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SWZ. 2.4. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest załączyć do oferty „Wykaz materiałów równoważnych”, stanowiący załącznik nr 4 do SWZ oraz stosowne dokumenty potwierdzające, że zaoferowane materiały/wyroby/urządzenia zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji technicznej. Poprzez dokumentację potwierdzającą dotyczącą minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Dokumenty stanowią przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w art. 104 107 ustawy Pzp. 2.5. Brak załączenia „Wykazu materiałów równoważnych” stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ, jest równoznaczny z oświadczeniem Wykonawcy, że dla kalkulacji ceny ofertowej przyjął asortyment/towar zgodny z parametrami o których mowa w załączniku nr 1 do SWZ – Opisie przedmiotu zamówienia. 2.6. Nie dopuszcza się zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych innych, niż określonych w ofercie wykonawcy.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale XXV SWZ. Dzień ten jest pierwszym dniem związania ofertą. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Powyższe oznacza, że termin związania ofertą upływa w dniu 3 stycznia 2023 roku.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.