eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Hrubieszów › odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy HrubieszówOgłoszenie z dnia 2022-11-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Hrubieszów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Hrubieszów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950368782

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: B. Prusa 8

1.5.2.) Miejscowość: Hrubieszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-500

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://ughrubieszow.bip.lubelskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Hrubieszów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d327d891-6ca9-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00460161

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037741/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.12 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Hrubieszów oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl.
W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługiwać się będą numerem BZP, lub ID postępowania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja zawarta jest w punkcie 39 specyfikacji warunków zamówienia

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja zawarta jest w punkcie 39 specyfikacji warunków zamówienia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIPG.271.31.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Hrubieszów (37 miejscowości) oraz
z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), znajdującego się na terenie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych z/s w Świerszczowie, Świerszczów 108.
Z PSZOK odbierane będą odpady zebrane selektywnie tj. wymienione w punktach
2-13 wykazu rodzajów odpadów.
Rodzaje odpadów i szacunkowe ilości odpadów objęte przedmiotowym postępowaniem:
Lp. Rodzaje odpadów Szacunkowa ilość (Mg)
1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 694,02
2. Odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia 0,1
3. Zużyte baterie i akumulatory 0,1
4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 25,06
5. Meble i inne odpady wielkogabarytowe 94
6. Odpady budowlane i rozbiórkowe 38
7. Zużyte opony 90,59
8. Bioodpady, odpady biodegradowalne 43,4
9. Papier 15,13
10. Szkło 174,89
11. Metal, tworzywo sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe 172,56
12. Popiół 137,92
13 Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igły i strzykawki 0,1

Szacunkowa ilość odpadów w okresie objętym przedmiotowym postępowaniem ma jedynie charakter orientacyjny, służący tylko do porównania ofert. Nie stanowi ona dla zamawiającego zobowiązania do przygotowania do odbioru określonej ilości odpadów. Rozliczenia będą dokonywane na podstawie rzeczywistej ilości (ton) odebranych
i zagospodarowanych odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości i PSZOK-u.
W zabudowie jednorodzinnej odbieranie odpadów wymienionych w pozycjach 1,8,9,10,11,12 wykazu będzie się odbywało w różnych rodzajach (kolorach) worków przewidzianych dla określonego rodzaju odpadów, odpady niesegregowane (zmieszane) mogą być również oddawane w pojemnikach o pojemności 120 litrów (będących własnością właścicieli nieruchomości). Worki powinny być z folii półprzeźroczystej, umożliwiającej szybką ocenę zawartości, o pojemności 120 litrów i grubości zapewniającej ich wytrzymałość (minimum 60 mikronów). Na workach musi znajdować się nadruk określający rodzaj odpadu
z zachowaniem kolorystyki:
- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – worek czarny lub pojemnik oznaczone napisem: „Zmieszane”;
- bioodpady – worek brązowy oznaczony napisem: „Bio”;
- papier – worek niebieski oznaczony napisem: „Papier”;
- szkło – worek zielony oznaczony napisem: „Szkło”;
- metal, tworzywo sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe – worek żółty oznaczony napisem: „Metale i tworzywa sztuczne”;
- popiół– worek siwy oznaczony napisem: „ Popiół”.
Szacunkowa ilość worków niezbędna do przekazania przez Wykonawcę mieszkańcom wynosi 199.400 szt. w tym worki czarne – 72.900 szt. worki żółte – 68.300 szt. worki zielone – 24.700 szt. worki niebieskie – 19.200 szt. worki brązowe – 7.800 szt. worki siwe – 6.500 szt. Odbiór odpadów komunalnych nastąpi w miesiącach: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień 2023r.
W zabudowie jednorodzinnej odpady wymienione w poz. 1 i 8 odbierane będą:
1) w miesiącach od kwietnia do października - raz na dwa tygodnie,
2) w miesiącach od listopada do marca - raz w miesiącu,
Odbiór odpadów wymienionych w poz. 9-12 nastąpi w miesiącach: luty, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, październik, grudzień 2023 r. Wykonawca wyposaży właścicieli nieruchomości w worki do zbierania odpadów komunalnych po każdorazowym odbiorze poprzez pozostawienie nowych pustych worków przy wejściu na posesję w dniu odbioru odpadów komunalnych w ilości i kolorze odpowiadającym odebranym workom z odpadami komunalnymi.
Odpady wymienione w poz. 4,5,6,7 w zabudowie jednorodzinnej (tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; meble i inne odpady wielkogabarytowe; zużyte opony; odpady budowlane i rozbiórkowe) będą odbierane w maju 2023 r. Wszystkie odpady segregowane
z PSZOK-u odbierane będą przez Wykonawcę na zgłoszenie telefoniczne
(w ciągu 3 dni od dnia otrzymania zgłoszenia), nie częściej niż raz na miesiąc.
W zabudowie wielorodzinnej odpady wymienione w poz. 1 i 8 odbierane będą:
1) w miesiącach od kwietnia do października - raz na tydzień,
2) w miesiącach od listopada do marca - raz na dwa tygodnie,
Odpady wymienione w poz. 9-12 odbierane będą raz w miesiącu począwszy
od stycznia 2023 r., w tym w miejscowości Mieniany odpady będą przygotowane do odbioru zebrane selektywnie w workach zaś nieselektywnie (zmieszane) w workach lub pojemnikach na odpady o pojemności 120 litrów (będących własnością właścicieli nieruchomości), natomiast w Husynnym i Dziekanowie (budynki mieszkalne Spółdzielni Mieszkaniowej „Ziarno”) będą odbierane w kontenerach KP-7 systemu hakowego lub pojemnikach 1100 litrowych (Wykonawca zabezpieczy kontenery lub pojemniki - co najmniej 11 szt.)
oraz w Teptiukowie (budynek mieszkalny Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej) będą odbierane w kontenerze KP-7 lub pojemniku 1100 litrów, które dostarczy Wykonawca- co najmniej 5 szt. Ewentualnie w przypadku wcześniejszego zapełnienia kontenera lub pojemnika odpady do odebrania i zagospodarowania mogą być zebrane w workach.
W zabudowie wielorodzinnej odpady wymienione w poz. 4,5,6,7 odbierane będą
w maju 2023 r.
Liczba mieszkańców gminy, którzy są objęci usługą odbierania odpadów komunalnych wynosi 7540 (stan na 12.10.2023 r.), w tym: liczba mieszkańców nieruchomości zabudowy jednorodzinnej 7173; liczba mieszkańców zabudowy wielorodzinnej (bloki) 367. Liczba bloków 29. Ilość nieruchomości zamieszkałych z wyszczególnieniem na zabudowę wielorodzinną i jednorodzinną stanowi załącznik nr 5 swz. Ze względu na migracje ludności mogą wystąpić nieznaczne zmiany w przedmiotowym wykazie.
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wystawiania worków z odpadami komunalnymi wymienionymi w poz. 1,8,9,10,11,12 oraz pojemników z odpadami komunalnymi wymienionymi w pozycji 1 poza teren nieruchomości, w miejsca umożliwiające swobodny do nich dojazd, natomiast pozostałe odpady będą odbierane z terenu nieruchomości na której się znajdują. Odpady wymienione w pozycji 2,3,13 właściciel nieruchomości sam dostarcza do PSZOK. Wykonawca zobowiązany jest do rejestrowania określonych rodzajów odpadów komunalnych odbieranych od poszczególnych właścicieli nieruchomości zamieszkałych (zgodnie z otrzymanym zestawieniem) i przekazania Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zakończenia odbioru odpadów, ewidencji nieruchomości z których zostały odebrane segregowane i niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w danym miesiącu.
W terminie do 7 dni po zawarciu umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram odbierania odpadów komunalnych z poszczególnych miejscowości. Zamawiający nie później niż w terminie do 7 dni przedłożenia harmonogramu zaakceptuje ten dokument lub w przypadku wystąpienia wątpliwości zgłosi uwagi, do których wykonawca ustosunkuje się w terminie do 5 dni od daty ich otrzymania. Harmonogram odbioru odpadów powinien zawierać dane teleadresowe, nazwę wykonawcy oraz informację zawierającą zasady segregacji odpadów komunalnych na poszczególne frakcje.
Dopuszcza się w trakcie obowiązywania umowy zmianę harmonogramu, z zachowaniem częstotliwości odbierania odpadów komunalnych. Wszelkie zmiany harmonogramu będą wymagały zgody Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany będzie do:
- prowadzenia kampanii informacyjnej (poprzez wywieszane na tablicy ogłoszeń
w miejscowościach o terminach zbierania odpadów, dostarczenia wszystkim właścicielom nieruchomości harmonogramu odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Hrubieszów oraz w przypadku jego zmian, przekazanie takich informacji zamawiającemu w celu zamieszczenia na stronie internetowej; uczestnictwa w posiedzeniach komisji Rady Gminy i sesji Rady Gminy, spotkaniach z sołtysami związanych z przedmiotem zamówienia;
- dostarczania do Urzędu Gminy Hrubieszów pakietów worków (wszystkie kolory), celem przekazywania ich dla właścicieli nowo zgłoszonych nieruchomości zamieszkałych;
- uporządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami komunalnymi i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, kontenerów, worków i pojazdów w trakcie realizacji usługi wywozu. W przypadku zgłoszenia przez właściciela nieruchomości nieodebrania odpadów zgodnie z harmonogramem lub niedostarczenia worków do segregacji odpadów, wykonawca zobowiązany będzie do realizowania zgłoszenia w ciągu 2 dni od dnia jego otrzymania od Zamawiającego e-mailem lub telefonicznie.
System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.
Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność prawną i finansową wobec Zamawiającego i osób trzecich za ewentualne szkody wynikłe z zaniechania realizacji umowy lub działania niezgodnego z umową i przepisami prawa dotyczących przedmiotu zamówienia.
Zgodnie z art. 9e ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.) wykonawca ma obowiązek:
- przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. 2022 r., poz. 699 z późn. zm.);
- przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych bezpośrednio do instalacji komunalnej. Dopuszczalne jest przekazywanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, zgodnie z art. 9e ust. 1c, 1d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteriami oceny ofert jest cena (60 punktów) i edukacja ekologiczna (40 punktów).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Edukacja ekologiczna

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania ofert lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-05 10:20

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.