eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › Likwidacja skutków nagłych zdarzeń na drogach wojewódzkich administrowanych przez ŚZDW w Kielcach z podziałem na zadania częścioweOgłoszenie z dnia 2022-11-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Likwidacja skutków nagłych zdarzeń na drogach wojewódzkich administrowanych przez ŚZDW w Kielcach z podziałem na zadania częściowe

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Świętokrzyskie - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich

1.3.) Oddział zamawiającego: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009337

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jagiellońska 72

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-602

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@szdw.kielce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szdw.kielce.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Likwidacja skutków nagłych zdarzeń na drogach wojewódzkich administrowanych przez ŚZDW w Kielcach z podziałem na zadania częściowe

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-61750987-6c8a-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00459975

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037685/20/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Likwidacja skutków nagłych zdarzeń drogowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://szdw-kielce.logintrade.net/zapytania_email,109094,ca9c5b7936624ad3d719909abffcf40f.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://szdw-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych opisane zostały w Rozdziale XIII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje w zakresie RODO zostały wskazane w Rozdziale II SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje w zakresie RODO zostały wskazane w Rozdziale II SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ŚZDW.N-WZ.222.1.86.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Likwidacja skutków nagłych zdarzeń na drogach wojewódzkich administrowanych przez ŚZDW w Kielcach - teren OD Łopuszno

4.2.6.) Główny kod CPV: 90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

90722200-6 - Usługi usuwania zanieczyszczeń ze środowiska

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE:
Zakres zamówienia jaki Zamawiający przewiduje obejmuje po 30 interwencji na zadanie tj. 30 zgłoszeń przypadających na jedno zadanie w okresie obowiązywania umowy. Wskazana ilość ma jedynie charakter szacunkowy. Szacowana ilość została wskazana w celu obliczenia ceny oferty.
2. OPCJA:
Zamawiający, na podstawie art. 441 ustawy Pzp przewiduje prawo opcji w zakresie zwiększenia
o 50% ilości zgłoszeń dla każdego z zadań, ponad zakres i ilość usług opisanych i określonych w OPZ. 1) Realizacja opcji będzie następowała wyłącznie w przypadku złożenia przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli o realizacji opcjonalnej części zamówienia.
2) Uruchomienie prawa opcji nastąpi po wyczerpaniu ilości zamówienia podstawowego dla poszczególnego zadania.
3) Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Zamawiającego. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w zależności od swoich potrzeb i możliwości finansowych, przy czym realizacja zamówienia opcjonalnego będzie odbywać się na warunkach
i zasadach finansowych obowiązujących dla zamówienia podstawowego, na podstawie ceny jednostkowej wskazanej przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym dla danego zadania oraz ilości faktycznych zgłoszeń.
4) Zlecenie przez zamawiającego usług z prawa opcji może być dokonane w okresie trwania umowy. 5) Każde zlecenie w ramach prawa opcji będzie rozliczane indywidualnie.
6) Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia w całości lub w części.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został szczegółowo określony w Rozdziale XIX SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: skrócenie czasu interwencji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Likwidacja skutków nagłych zdarzeń na drogach wojewódzkich administrowanych przez ŚZDW w Kielcach - teren OD Zgórsko i OD Pińczów

4.2.6.) Główny kod CPV: 90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90722200-6 - Usługi usuwania zanieczyszczeń ze środowiska

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE:
Zakres zamówienia jaki Zamawiający przewiduje obejmuje po 30 interwencji na zadanie tj. 30 zgłoszeń przypadających na jedno zadanie w okresie obowiązywania umowy. Wskazana ilość ma jedynie charakter szacunkowy. Szacowana ilość została wskazana w celu obliczenia ceny oferty.
2. OPCJA:
Zamawiający, na podstawie art. 441 ustawy Pzp przewiduje prawo opcji w zakresie zwiększenia
o 50% ilości zgłoszeń dla każdego z zadań, ponad zakres i ilość usług opisanych i określonych w OPZ. 1) Realizacja opcji będzie następowała wyłącznie w przypadku złożenia przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli o realizacji opcjonalnej części zamówienia.
2) Uruchomienie prawa opcji nastąpi po wyczerpaniu ilości zamówienia podstawowego dla poszczególnego zadania.
3) Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Zamawiającego. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w zależności od swoich potrzeb i możliwości finansowych, przy czym realizacja zamówienia opcjonalnego będzie odbywać się na warunkach
i zasadach finansowych obowiązujących dla zamówienia podstawowego, na podstawie ceny jednostkowej wskazanej przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym dla danego zadania oraz ilości faktycznych zgłoszeń.
4) Zlecenie przez zamawiającego usług z prawa opcji może być dokonane w okresie trwania umowy. 5) Każde zlecenie w ramach prawa opcji będzie rozliczane indywidualnie.
6) Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia w całości lub w części.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został szczegółowo określony w Rozdziale XIX SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: skrócenie czasu interwencji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Likwidacja skutków nagłych zdarzeń na drogach wojewódzkich administrowanych przez ŚZDW w Kielcach - teren OD Nowa Słupia i OD Ćmielów

4.2.6.) Główny kod CPV: 90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90722200-6 - Usługi usuwania zanieczyszczeń ze środowiska

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE:
Zakres zamówienia jaki Zamawiający przewiduje obejmuje po 30 interwencji na zadanie tj. 30 zgłoszeń przypadających na jedno zadanie w okresie obowiązywania umowy. Wskazana ilość ma jedynie charakter szacunkowy. Szacowana ilość została wskazana w celu obliczenia ceny oferty.
2. OPCJA:
Zamawiający, na podstawie art. 441 ustawy Pzp przewiduje prawo opcji w zakresie zwiększenia
o 50% ilości zgłoszeń dla każdego z zadań, ponad zakres i ilość usług opisanych i określonych w OPZ. 1) Realizacja opcji będzie następowała wyłącznie w przypadku złożenia przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli o realizacji opcjonalnej części zamówienia.
2) Uruchomienie prawa opcji nastąpi po wyczerpaniu ilości zamówienia podstawowego dla poszczególnego zadania.
3) Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Zamawiającego. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w zależności od swoich potrzeb i możliwości finansowych, przy czym realizacja zamówienia opcjonalnego będzie odbywać się na warunkach
i zasadach finansowych obowiązujących dla zamówienia podstawowego, na podstawie ceny jednostkowej wskazanej przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym dla danego zadania oraz ilości faktycznych zgłoszeń.
4) Zlecenie przez zamawiającego usług z prawa opcji może być dokonane w okresie trwania umowy. 5) Każde zlecenie w ramach prawa opcji będzie rozliczane indywidualnie.
6) Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia w całości lub w części.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został szczegółowo określony w Rozdziale XIX SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: skrócenie czasu interwencji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Likwidacja skutków nagłych zdarzeń na drogach wojewódzkich administrowanych przez ŚZDW w Kielcach - teren OD Staszów i OD Tempoczów

4.2.6.) Główny kod CPV: 90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90722200-6 - Usługi usuwania zanieczyszczeń ze środowiska

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE:
Zakres zamówienia jaki Zamawiający przewiduje obejmuje po 30 interwencji na zadanie tj. 30 zgłoszeń przypadających na jedno zadanie w okresie obowiązywania umowy. Wskazana ilość ma jedynie charakter szacunkowy. Szacowana ilość została wskazana w celu obliczenia ceny oferty.
2. OPCJA:
Zamawiający, na podstawie art. 441 ustawy Pzp przewiduje prawo opcji w zakresie zwiększenia
o 50% ilości zgłoszeń dla każdego z zadań, ponad zakres i ilość usług opisanych i określonych w OPZ. 1) Realizacja opcji będzie następowała wyłącznie w przypadku złożenia przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli o realizacji opcjonalnej części zamówienia.
2) Uruchomienie prawa opcji nastąpi po wyczerpaniu ilości zamówienia podstawowego dla poszczególnego zadania.
3) Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Zamawiającego. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w zależności od swoich potrzeb i możliwości finansowych, przy czym realizacja zamówienia opcjonalnego będzie odbywać się na warunkach
i zasadach finansowych obowiązujących dla zamówienia podstawowego, na podstawie ceny jednostkowej wskazanej przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym dla danego zadania oraz ilości faktycznych zgłoszeń.
4) Zlecenie przez zamawiającego usług z prawa opcji może być dokonane w okresie trwania umowy. 5) Każde zlecenie w ramach prawa opcji będzie rozliczane indywidualnie.
6) Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia w całości lub w części.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został szczegółowo określony w Rozdziale XIX SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: skrócenie czasu interwencji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca musi wykazać, że zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz. U
z 2022 r poz. 699 ze zm.) posiada wpis do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz
o gospodarce odpadami (BDO), w zakresie transportu i odbioru odpadów .
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zdolności technicznej:
Wykonawca musi wykazać, że posiada umowę zapewniającą odbiór odpadów, w tym niebezpiecznych z odpowiednią instalacją lub inny dokument zapewniający odbiór odpadów
z miejsca zdarzenia.
b) Doświadczenie zawodowe - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, zrealizował co najmniej 1 usługę w zakresie sprzątania dróg i ulic.
UWAGA: spełnienie warunku umożliwia Wykonawcy złożenie ofert na dowolną ilość zadań.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2, składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej
w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3), zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz usług, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
2) Dokument potwierdzający wpis do rejestru BDO, o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r (Dz. U z 2022 r poz. 699 ze zm.), który potwierdzi uprawienia do transportu odpadów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia,
o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni do oferty przedłożyć Załącznik nr 9 do SWZ – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika jaki zakres rzeczowy wykonania zamówienia realizować zamierzają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy w stosunku do wybranej oferty w zakresie uregulowanym wart. 454-455
ustawy Pzp oraz Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-05 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://szdw-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-05 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.