eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rokitno › ,,Kompleksowe usługi pralnicze dla Domu Pomocy Społecznej w Rokitnie nr 38 w 2023r."-postępowanie IIOgłoszenie z dnia 2022-11-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
,,Kompleksowe usługi pralnicze dla Domu Pomocy Społecznej
w Rokitnie nr 38 w 2023r.”-postępowanie II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ROKITNO 38

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000308940

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 38

1.5.2.) Miejscowość: Rokitno

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-340

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.7.) Numer telefonu: 95/7493059

1.5.8.) Numer faksu: 95/7493059

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.pinecka@dpsrokitno38.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.wrota.lubuskie.pl/dps_rokitno_38/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

,,Kompleksowe usługi pralnicze dla Domu Pomocy Społecznej
w Rokitnie nr 38 w 2023r.”-postępowanie II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-968c8737-6cac-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00459500

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024743/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Kompleksowe usługi pralnicze

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
a) miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
b) ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
adres skrzynki ePUAP: /DPSRokitno38/SkrytkaESP
c) oraz poczty elektronicznej: m.pinecka@dpsrokitno38.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji”
wynosi 150 MB.
5) Do formularza do składania ofert można załączyć tylko jeden załącznik o maksymalnym
rozmiarze do 150 MB. W celu załączenia większej ilości dokumentów w jednym załączniku
należy podpisać je kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie zaszyfrować je na
stronie miniPortalu. Do zaszyfrowania można wybrać pojedyncze pliki, które po zaszyfrowaniu automatycznie będą miały format .zip. Można również zaszyfrować cały folder – musi on być skompresowany do archiwum. Należy pamiętać, by wewnątrz szyfrowanego folderu nie znajdowały się wcześniej zaszyfrowane pliki.
6) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7) Dane postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): a) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizyczny w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016r.) dalej: RODO – tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
b) Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art.6 ust. 1 lit c RODO , w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. KOMPLEKSOWE USŁUGI PRALNICZE DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w ROKITNIE NR 38 W 2023r.
c) Odbiorcami przekazach przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust.3 ustawy Pzp., a także art.6 ustawy z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
d) dane osobowe Wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
e) Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1i2 lub 14 RODO, znajduje się w załączniku nr 11 do SWZ.
f) Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy, w celu innym niż cel określony w lit. b powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane(tj. cel określony w lit. b powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa art. 13 ust.2 RODO,
g) Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalnoprawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Należą do nich obowiązki informacyjne z:
- art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego,
- art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DPS/261/05/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia stanowi usługa prania bielizny i odzieży mieszkańców Domu Pomocy Społecznej ( w tym także prania chemicznego) w zakresie:

1.1. odbiór brudnej bielizny i odzieży mieszkańców – do bielizny objętej przedmiotem zamówienia zalicza się m. in.:
a) bieliznę pościelową,
b) koce i kołdry,
c) odzież ochronna i robocza,
d) pokrowce różne, pokrowce specjalistyczne na materace przeciwodleżynowe,
e) poduszki,
f) inny asortyment: ręczniki, ścierki, firany, obrusy, serwetki, piżamy, koszule, szlafroki, mopy,

1.2. pranie bielizny i odzieży mieszkańców Domu Pomocy Społecznej ( w tym tak zeprania chemicznego) – przedmiot zamówienia obejmuje:
a) moczenie,
b) pranie,
c) dezynfekcję,
d) suszenie,
e) maglowanie i prasowanie,
f) składanie oraz sortowanie bielizny,
g) foliowanie odzieży,
h) transport na wieszakach,
i) dezynfekcja poduszek, kołder i innego asortymentu,
j) czyszczenie chemiczne asortymentu nie nadającego się do prania wodnego.

1.3. dezynfekcja komorowa materacy oraz innego wskazanego przez Zamawiającego asortymentu
1.4. dostawa czystej bielizny i odzieży mieszkańców Domu Pomocy Społecznej
1.5. szacunkowa ilość bielizn i odzieży mieszkańców w okresie 12 miesięcy wynosi
32.120 kg

2. Zobowiązania Wykonawcy

2) Wykonawca posiada certyfikat systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 – w zakresie usług pralniczych.
3) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za jakość wykonanych usług pralniczych oraz zgodność procesu pralniczego z wymogami sanitarnymi.
4) Preparaty stosowane do dezynfekcji muszą posiadać wpis do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
5) Proces prania wykonywany będzie w zakresie temperatur od 300 C-900 C (zgodnie z temperaturą określoną na metkach).
6) Pranie następować będzie z zakresem dezynfekcyjnym o spektrum działania – bakterie, wirusy w tym SARS-CoV-2 , grzyby, prątki (B, V, F, Tbc)- włącznie ze sporbójczym (S).
7) Wykonawca na żądanie zamawiającego zobowiązany jest przedstawić wyniki kontroli procesu prania w formie wydruków lub innego zapisu.
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przekazywania do prania chemicznego odrębnie w skazanego asortymentu np. poduszki z pierza lub bieliznę i odzież z trudno usuwalnymi plamami.
9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przekazywania do dezynfekcji komorowej odrębnie wskazanego asortymentu np. materace, podkłady, poduszki z pierza , koce itp.
10) Bieliznę i odzież mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rokitnie nr 38 oraz bieliznę i odzież skażoną/ zakażoną zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy w oddzielnych zamkniętych i opisanych workach. W przypadku odzieży skażonej wirusem wywołującym odmiany choroby covid-19 odzież i bielizna będzie przekazywana w rozpuszczalnych podczas prania workach dodatkowo spakowanych w czerwone worki
foliowe. Zabezpieczenie foliowych opakowań leży po stronie Zamawiającego. Bielizna i odzież tego rodzaju będzie prana osobno.
11) Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli wypranej bielizny pod względem: czystości bielizny, czystości mikrobiologicznej, jakości prasowania.
12) Asortyment nie nadający się do prania wodnego będzie czyszczony chemicznie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 98310000-9 - Usługi prania i czyszczenia na sucho

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

98312000-3 - Usługi czyszczenia wyrobów włókienniczych

98311000-6 - Usługi odbierania prania

98315000-4 - Usługi prasowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
1) cena oferty - 60% max. 60 pkt.
2) jakość usługi - 40% max. 40 pkt , gdzie:
Sposób oceny ofert w zakresie ,, jakość usług” , Zamawiający do oceny będzie brał pod uwagę tylko podane niżej wartości graniczne. Oferta może uzyskać maksymalnie 40 pkt , gdzie usługi odbywać się będą w przedziale:


Tabela nr 1
Lp. Sposób wykonania usługi Ocena punktowa Wartość oferowana
(*niepotrzebne skreślić) *Zaznaczyć oferowaną usługę
znakiem X
1. Godziny przywozu czystego asortymentu 10pkt 8:00-9:00
5pkt 9:00-10:00
2. Pakowanie czystego asortymentu 10kpt podwójne opakowanie asortymentu czystego
5 pkt pojedyncze pakowanie asortymentu czystego
3. Termin dostarczenia naprawionego lub pokrycia kosztów naprawy/ zakupienia zniszczonego/zagubionego asortymentu od dnia stwierdzenia zdarzenia
10 pkt do 2 dni roboczych (do 48h)
5pkt od 3 do 4 dni roboczych od momentu zgłoszenia
(do 96h)
4. pranie niskotemperaturowe 10pkt TAK
5pkt NIE

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Godziny przywozu czystego asortymentu

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Pakowanie czystego asortymentu

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostarczenia naprawionego lub pokrycia kosztów naprawy/ zakupienia zniszczonego/zagubionego asortymentu od dnia stwierdzenia zdarzenia

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: pranie niskotemperaturowe

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) Zamawiający uzna, ze wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
a) pralnia, w której świadczona będzie usługa posiada pozytywna opinię sanitarną Państwowego Inspektora Sanitarnego (właściwego miejscowo) w sprawie oceny pomieszczeń przeznaczonych na usługi pralnicze w zakresie prania bielizny i odzieży mieszkańców Domu- nie starszą niż 9 miesięcy,
b) zrealizował 3 usługi w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej 2 (dwie) usługi (umowy) dotyczące prania nie mniej niż 1.000kg odzieży i bielizny miesięcznie wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przez upływem terminu składania ofert (załącznik nr 5 do SWZ)
c) dysponuje co najmniej po jednym pojeździe do transportu brudnego i czystego asortymentu, posiadającymi aktualną opinię państwowej inspekcji Sanitarnej, potwierdzającą, że są one przystosowane do przewozu bielizny, w tym skażonej , aktualne ubezpieczenie OC, aktualne badania techniczne; wskaże rozwiązanie dostawy czystej i odbioru brudnej bielizny i odzieży w przypadku awarii pojazdów (załącznik nr 4 do SWZ).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:
a) opis technologii prania bielizny i odzieży z wykazem środków piorących i dezynfekcyjnych (karty charakterystyki) , jakie będą stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
b) dokument potwierdzający, że wykonawca posiada Certyfikat Systemu Zarządzania jakością ISO 9001:2015 –w zakresie usług pralniczych
c) potwierdzenie, że pralnia stosuje dezynfekcję o spektrum działania –bakterie, wirusy, grzyby, prądki (B,V,F,TBC)- włącznie ze sporobójczym (S).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Zamawiający żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:
a) opis technologii prania bielizny i odzieży z wykazem środków piorących i dezynfekcyjnych (karty charakterystyki) , jakie będą stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
b) dokument potwierdzający, że wykonawca posiada Certyfikat Systemu Zarządzania jakością ISO 9001:2015 –w zakresie usług pralniczych
c) potwierdzenie, że pralnia stosuje dezynfekcję o spektrum działania –bakterie, wirusy, grzyby, prądki (B,V,F,TBC)- włącznie ze sporobójczym (S).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

oświadczenie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

zgłoszenie o zamówieniu

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.